När är en förening eller stiftelse allmännyttig?

En förenings eller stiftelses allmännyttighet bedöms alltid från fall till fall vid verkställande av beskattningen. Verksamheten bedöms i sin helhet, och såväl föreningens eller stiftelsens stadgar som den faktiska verksamheten beaktas. Bådadera ska uppfylla förutsättningarna för allmännyttighet.

Vilka är förutsättningarna för allmännyttighet?

En förening eller stiftelse kan vara allmännyttig endast om samtliga villkor nedan uppfylls:

  1. Föreningen eller stiftelsen verkar enbart och omedelbart för allmän fördel. 
  2. Dess verksamhet gäller inte enbart begränsade personkategorier, utan är öppen för alla eller riktar sig i övrigt till ett stort antal personer.
  3. De som är delaktiga i verksamheten får inte ekonomisk förmån, till exempel i form av dividend, vinst eller sådan lön som är större än skäligt. Ekonomisk förmån är till exempel att syftet med verksamheten är att minska medlemmarnas kostnader. Medlemmarna kan dock erbjudas till exempel medlemstjänster och rabatter när dessa förmåner är sedvanliga och skäliga och nära förknippade med föreningens verksamhet.

Föreningar som främjar allmännyttig verksamhet kan vara till exempel ungdoms- och idrottsföreningar samt hobby- och fritidsföreningar baserade på frivilligarbete.

När är en förening eller stiftelse inte allmännyttig?

En förening eller stiftelse kan inte vara allmännyttig om till exempel något av följande uppfylls:

  • Föreningen eller stiftelsen verkar i privat intresse eller främjar privata ekonomiska syften.
  • Antalet medlemmar är litet eller begränsat och avsikten är inte heller att skaffa fler medlemmar.
  • Verksamheten gäller endast en viss familj, ett litet företag eller något annat slutet sällskap: verksamheten riktar sig med andra ord inte i så stor utsträckning utåt att den skulle främja den allmänna fördelen.
  • Föreningen eller stiftelsen använder medel till fördel för grundaren eller dennes närstående.
  • Den allmännyttiga verksamheten är liten jämfört med föreningens eller stiftelsens övriga verksamhet, till exempel näringsverksamhet.
  • Föreningen är oregistrerad.

Ett hinder för allmännyttigheten kan dessutom vara till exempel att tillgångarna vid en upplösning av föreningen eller stiftelsen delas mellan medlemmarna eller andra delaktiga i verksamheten eller att tillgångarna går till någonting annat än ett allmännyttigt ändamål.