Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Tillförlitligheten av intyganden från kontohavaren

En förutsättning för att öppna ett nytt konto är att finansinstitutet fått ett tillförlitligt intygande från kontohavaren av kunden (se de detaljerade anvisningarna om FATCA och CRS/DAC2). Finansinstitutet kan anse att ett intygande från kontohavaren som lämnats i samband med öppnandet av kontot är tillförlitligt, om inga andra uppgifter bestrider det. Finansinstitutet ska undersöka all information som den har om kunden, inklusive all dokumentation som insamlats enligt förfarandet för förhindrande av penningtvätt och kundkännedom (AML/KYC). Ett intygande från kontohavaren kan anses vara tillförlitligt, om finansinstitutet efter utredningen av ovan nämnda kunduppgifter inte vet eller inte har orsak att veta att ett intygande från kontohavaren är oriktigt eller otillförlitligt.

Ett konto får inte öppnas åt kunden, om kunden inte har lämnat ett tillförlitligt intygande från kontohavaren.

Exempel som gäller personkunder

1. I ett intygande från kontohavaren uppger en kund en utländsk hemadress men endast Finland som skatterättslig hemviststat.

De uppgifter som kunden lämnat är motstridiga, och intygandet från kontohavaren kan därför inte anses vara tillförlitligt. Kunden ska lämna en utredning varför hen har en utländsk hemadress utan att vara skattskyldig i den staten. Till exempel en utredning av kunden enligt vilken hen vistas i staten i under 6 månader kan anses vara tillförlitlig. I sista hand är också ett intyg av den utländska statens skattemyndighet över att personen inte är skattskyldig i staten tillförlitligt.

2. Den skatterättsliga hemviststaten enligt intygandet från kontohavaren står i strid med den dokumentation om staten som insamlats enligt förfarandet för förhindrande av penningtvätt eller kundkännedom (AML/KYC).

De uppgifter som kunden lämnat är motstridiga, och intygandet från kontohavaren kan därför inte anses vara tillförlitligt. Kunden ska lämna en utredning om orsaken till att hens skatterättsliga hemviststat står i strid med de uppgifter som insamlats med stöd av AML/KYC-regleringen.

3. En utländsk person som vistats ett år i Finland uppger i ett intygande från kontohavaren att hen förutom Finland inte har andra skatterättsliga hemviststater.

Rapporterande finansinstitut förutsätts inte utreda riktigheten av ett intygande från kontohavaren på basis av skattelagstiftningen i kontohavarens hemviststat. Om en person uppger att hens skatterättsliga hemviststat är Finland och har anmält till magistraten i Finland att hen är stadigvarande bosatt i Finland kan intygandet från kontohavaren i regel anses vara tillförlitligt.

4. I ett intygande från kontohavaren uppger en finländsk studerande en utländsk hemadress men endast Finland som skatterättslig hemviststat.

De uppgifter som kunden lämnat är motstridiga, intygandet från kontohavaren kan inte anses vara tillförlitligt. Kunden ska lämna en utredning av varför hens hemadress står i strid med den skatterättsliga hemviststaten. Om kunden i sin utredning uppger att hen är t.ex. utbytesstuderande i utlandet och uppvisar ett studieintyg, kan intygandet från kontohavaren anses vara tillförlitligt (dvs. den stat i vilken personen studerar är inte hens skatterättsliga hemviststat).

5. I ett intygande från kontohavaren uppger en utländsk studerande en finsk hemadress men inte Finland som sin skatterättsliga hemviststat.

De uppgifter som kunden lämnat är motstridiga, intygandet kan inte anses vara tillförlitligt. Kunden ska lämna en utredning varför hens hemadress står i strid med den skatterättsliga hemviststaten. Om kunden i sin utredning uppger att hen är t.ex. utbytesstuderande i Finland och uppvisar ett studieintyg, kan intygandet från kontohavaren anses vara tillförlitligt (dvs. Finland är inte hens skatterättsliga hemviststat).

6. I ett intygande från kontohavaren uppger en estnisk byggarbetare att Estland inte är hens skatterättsliga hemviststat. Personen har dock inte anmält till magistraten i Finland att hen är stadigvarande bosatt i Finland.

De uppgifter som kunden lämnat är motstridiga och intygandet kan inte anses vara tillförlitligt. Kunden ska lämna en utredning av varför hen inte är skattskyldig i Estland, trots att hen enligt adressuppgifterna inte heller är stadigvarande bosatt i Finland. Det gäller att poängtera för kunden att det i detta sammanhang uttryckligen är fråga om den skatterättsliga hemviststaten, dvs. den stat där kundens och familjens stadigvarande bostad finns. I sista hand kan ett intyg av den estniska skattemyndigheten över att kunden inte är skattskyldig i Estland anses vara en tillräcklig utredning av att intygandet från kontohavaren är tillförlitligt.

7. En kund berättar att hen är skattskyldig i en stat där hens inkomst inte beskattas överhuvudtaget. Därför uppger kunden inte staten som sin skatterättsliga hemviststat i intygandet från kontohavaren.

Intygandet från kontohavaren som kunden har gett kan inte anses vara tillförlitligt. I regel rapporteras kunden till den stat som är hens skatterättsliga hemviststat. Hur inkomsterna i sista hand beskattas är en fråga mellan kunden och hens hemviststat.

8. En kund berättar att hens skatterättsliga hemviststat är belägen utanför Europeiska unionen och att staten inte deltar i det internationella CRS/DAC2-informationsutbytet. Därför uppger kunden inte staten som sin skatterättsliga hemviststat i intygandet från kontohavaren.

Intygandet från kontohavaren som kunden har gett kan inte anses vara tillförlitligt. I Finland ska kunden alltid uppge alla skatterättsliga hemviststater i intygandet från kontohavaren oberoende om staten (staterna) deltar i CRS/DAC2-informationsutbytet. Med andra ord behöver ett rapporteringsskyldigt finansinstitut inte veta om staten (staterna), till vilket kundens kännetecken eller intygande från kontohavaren hänvisar, deltar i CRS/DAC2-informationsutbytet.

9. En kund meddelar att hen inte är skattskyldig i någon stat (tax nomad) dvs. att hen helt saknar skatterättslig hemviststat.

Om en kontohavare i ett intygande från kontohavaren uppger att hen inte är allmänt skattskyldig i någon stat, ska finansinstitutet begära en utredning av detta av kunden. Utredningen är ett tillräckligt bevis på att intygandet från kontohavaren är tillförlitligt, om den till exempel innehåller följande uppgifter:

-  grunder för att kunden inte är skattskyldig i någon stat

-  myndighetsintyg som visar att kunden inte är skattskyldig i någon stat där hen har en adress eller där hen har vistats (intyg behövs också från den senaste staten där kunden varit allmänt skattskyldig)

-  tillförlitliga sakkunnigutlåtanden om att kunden inte är allmänt skattskyldig i någon stat.

10. En i Finland bosatt person äger utländska aktier på vilka dividend betalas. Personen uppger dock inte att staten är hens skatterättsliga hemviststat.

Personen är begränsat skattskyldig i dividendernas källstat och allmänt skattskyldig i Finland. Dividendernas källstat uppbär källskatten. Dividendinkomster från utlandet innebär inte att en person är allmänt skattskyldig någon annanstans än Finland enligt FATCA och CRS/DAC2. Intygandet från kontohavaren kan anses vara tillförlitligt.

11. En i Finland bosatt person, vars stadigvarande bostad och hemadress finns i Finland, äger en fastighet i utlandet, betalar kostnader relaterade till fastigheten och erhåller hyresinkomster. Personen uppger dock inte att staten är hens skatterättsliga hemviststat.

Inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i hyresinkomsternas källstat och allmänt skattskyldig i Finland. Hyresinkomster från utlandet innebär inte att en person är allmänt skattskyldig någon annanstans enligt FATCA och CRS/DAC2. Intygandet från kontohavaren kan anses vara tillförlitligt.

12. En i Finland stadigvarande bosatt pensionär får pensionsinkomster från Sverige. Personen uppger dock inte Sverige som hens skatterättsliga hemviststat.

Pensionstagaren är begränsat skattskyldig i pensionsinkomsternas källstat och allmänt skattskyldig i Finland. Pensionsinkomster från utlandet innebär inte att en person är allmänt skattskyldig någon annanstans enligt FATCA och CRS/DAC2. Intygandet från kontohavaren kan anses vara tillförlitligt.

13. I ett intygande från kontohavaren uppger en kund att hens födelsestat är USA. Kunden påstår dock att hen inte är skattskyldig i USA.

De uppgifter som kunden lämnat är motstridiga, och intygandet kan inte anses vara tillförlitligt. En person som är född i USA beviljas amerikanskt medborgarskap utom i vissa särskilda situationer. Om en kontohavare är född i USA ska kontot rapporteras. Ett undantag utgörs av situationer, där ett finansinstitut får ett intygande av en kontohavare som visar att hen inte är amerikansk medborgare och att USA inte är hens skatterättsliga hemviststat (t.ex. pass eller ett annat myndighetsintyg eller en kopia av ett intyg som visar att kontohavaren har förlorat sitt amerikanska medborgarskap eller en annan tillförlitlig utredning av orsaken till att hen inte har ett sådant intyg eller till att hen inte beviljats amerikanskt medborgarskap vid födseln).

14. I ett intygande från kontohavaren uppger en kund att hen är amerikansk medborgare. Kunden påstår dock att han inte är skattskyldig i USA.

De uppgifter som kunden lämnat är motstridiga, intygandet från kontohavaren kan inte anses vara tillförlitligt. Om kontohavaren enligt bevisen är amerikansk medborgare, är kontot rapporteringspliktigt.

15. I intygandet från kontohavaren anger kunden en hemadress i Förenta staterna men som skatterättslig hemviststat anger hen endast Finland. 

De uppgifter som kunden lämnat är motstridiga och intygandet från kontohavaren kan därför inte anses vara tillförlitligt. Kunden ska lämna en utredning om varför hen har en hemadress i Förenta staterna men ändå inte är skattskyldig i Förenta staterna. Utredningen som kunden lämnar (t.ex. diplomatpass), att hen arbetar i Förenta staterna som statens diplomat för Finland, kan anses vara tillräcklig utredning, som eliminerar den ovan nämnda motstridigheten.

Sidan har senast uppdaterats 18.12.2020