Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Rapportering av identifikationsuppgifter på FATCA- och CRS/DAC2-årsanmälningar

Utnyttjandet av de uppgifter om finansiella konton som erhållits vid utbyte av uppgifter förutsätter att kontoinnehavare och kontrollerande personer kan identifieras utifrån de rapporterade identifikationsuppgifterna. Därför måste kontoinnehavarens och den kontrollerande personens identifikationsuppgifter, dvs. namn, skatteregistreringsnummer, födelsedatum och adress, rapporteras korrekt. Brister eller fel i identifikationsuppgifterna försvårar användandet av uppgifterna. Finland får respons av andra länder om kvaliteten på de identifikationsuppgifter som finska finansinstitut rapporterar och Skatteförvaltningen använder denna respons vid övervakningen av hur förpliktelserna som gäller FATCA och CRS/DAC2 fullföljs vid finska finansinstitut.

Vid rapporteringen av identifikationsuppgifter ska man alltid beakta den senaste anvisningen om rapportering i de tekniska tillämpningsanvisningarna för FATCA och CRS/DAC2.

Exempel på sådant som ska beaktas vid rapporteringen av identifikationsuppgifter

Namn

Vid rapporteringen för personkonton bör man rapportera för- och efternamnen på den person som identifierats som en person som ska rapporteras. En fysisk persons förnamn ska i regel anges i elementet FirstName. Endast om kontoinnehavarens förnamn undantagsvis inte är känt kan ”NFN” anges i detta element.

Om det som rapporteras är kontot för till exempel en skolklass, klubb, förening eller motsvarande aktör, eftersom personen med dispositionsrätt till kontot (t.ex. en lärare) har identifierats som en person som ska rapporteras, ska man rapportera namnuppgifterna och övriga identifikationsuppgifter för denna person med dispositionsrätt.

Skatteregistreringsnummer (TIN)

I regel ska man i TIN-elementet ange skatteregistreringsnumret för de hemviststater för beskattningen som har angetts i elementet ResCountryCode. För de personer som rapporteras med FATCA-årsanmälan ska man i regel endast ange ett amerikanskt skatteregistreringsnummer (US TIN, se närmare i den tekniska tillämpningsanvisningen).

Vid CRS/DAC2-rapportering är skatteregistreringsnumret en obligatorisk uppgift för ett nytt konto (ett konto som har öppnats den 1 januari 2016 eller senare). Också för redan befintliga konton (CRS/DAC2) förutsätts det rapporterade finansinstitutet sträva till att med rimliga medel ta reda på skatteregistreringsnumren fram till slutet av det andra kalenderåret som följer på det år under vilket de redan befintliga konto har identifierats som rapporteringspliktiga konton.

Man ska också fästa uppmärksamhet vid skatteregistreringsnumrens riktighet redan när kunden ger sitt skatteregistreringsnummer till finansinstitutet. Det rekommenderas att skatteregistreringsnumret som har beviljats av ett EU-land kontrolleras i EU:s TIN-webbkontrollportal. Dessutom finns det nyttig information om olika länders skatteregistreringsnummerpraxis och skatteregistreringsnumrens form i OECD:s TIN-portal.

Födelsedatum

Födelsedatumet måste anmälas på FATCA-årsanmälan om det amerikanska skatteregistreringsnumret, som är en obligatorisk uppgift som ska anmälas, inte har fåtts av kunden. På CRS/DAC2-årsanmälan är födelsedatumet en obligatorisk uppgift som ska rapporteras om finansinstitutet känner till det. För nya personkonton (konton som har öppnats den 1 januari 2016 eller senare) är födelsedatumet alltid en obligatorisk uppgift på CRS/DAC2-anmälan. Också för redan befintliga konton (CRS/DAC2) förutsätts det rapporterade finansinstitutet sträva till att med rimliga medel ta reda på uppgiften om födelsedatumet fram till slutet av det andra kalenderåret som följer på det år under vilket de redan befintliga konto har identifierats som rapporteringspliktiga konton. Man bör också observera att om finansinstitutet utifrån andra förordningar (såsom AML/KYC) måste ha uppgiften om födelsedatum också för kontoinnehavaren för ett redan befintligt konto är uppgiften i fråga en obligatorisk uppgift som ska rapporteras på CRS/DAC2-anmälan.

Adress

Adressen är en obligatorisk uppgift både på FATCA- och CRS/DAC2-årsanmälningarna. Adressen som anmäls i adressuppgifterna ska primärt vara i den hemviststat för beskattningen, som har angetts i elementet ResCountryCode. Om det finns flera hemviststater för beskattningen ska adresserna för alla hemviststater för beskattningen anges, om finansinstitutet känner till dessa adresser. Man ska beakta anvisningarna som gäller spärrmarkering i de tekniska tillämpningsanvisningarna när adressuppgifter rapporteras.

Sidan har senast uppdaterats 9.9.2022