Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Checklista för aktsamhetsprocedurerna av nya konton

Med nya konton avses enligt CRS/DAC2 ett konto som öppnats 1.1.2016 eller senare och enligt FATCA ett konto som öppnats 1.7.2014 eller senare.

1. Självintyg

Finansinstitut ska för nya konton skaffa i samband med öppnandet av kontot ett tillförlitligy självintyg.

Nya konton får inte vara öppna utan självintyg av kunden.

Se noggrannare i de detaljerade anvisningarna om FATCA och CRS/DAC2.

2. Självintygets tillförlitlighet

Finansinstitut kan i samband med öppnandet av ett konto betrakta ett självintyg som tillförlitligt om inga andra uppgifter är motstridiga med självintyget.

Finansinstitutet ska undersöka alla uppgifter den har om kunden inklusive all dokumentation som insamlats enligt förfarandet om förhindrande av penningtvätt och kundkännedom (AML/KYC).

Ett självintyg kan betraktas som tillförlitligt om finansinstitutet, efter att ha granskat de ovan nämnda kunduppgifterna, inte vet och har inge orsak att veta att självintyget är felaktigt eller otillförlitligt.

Om det förekommer motstridigheter i självintyget, exempelvis kunden försäkrar att hen inte har andra skatterättsliga hemviststater förutom Finland men samtidigt meddelar en utländsk hemadress dvs. uppgiften om skatterättslig hemviststat som kunden rapporterat är i strid med de övriga uppgifterna, så kan självintyget inte betraktas som tillförlitligt.

I sådana situationer ska finansinstitutet under tiden för öppningsproceduren av kontot skaffa ett nytt tillförlitligt självintyg eller annan tillförlitlig utredning och nödvändig dokumentation med vilket självintygets tillförlitlighet kan verifieras.

Om man inte får tillförlitlig utredning av kunden gällande de motstridiga uppgifterna så får ett konto inte öppnas.

3. Övervakning av förändringar i omständigheterna

Av självintyget ska det krävas att kontohavaren meddelar finansinstitutet om sådana förändringar i omständigheterna som påverkar fastställandet av kontohavarens skatterättsliga hemviststat.

Finansinstitutet ska ha procedurer med vilket det säkerställer att det identifierar förändringar i omständigheterna som påverkar rapporteringen.

När finansinstitutet lägger märke till en sådan förändring i omständigheterna som kan ha en inverkan på självintygets tillförlitlighet, exempelvis kontohavarens adress ändras till en annan stat, så ska finansinstitutet alltid be att få av kontohavaren ett nytt självintyg eller annan tillförlitlig utredning om tillförlitligheten av den ursprungliga självdeklarationen.

Om man inte får av kontohavaren ett nytt tillförlitligt självintyg eller vid behov tillförlitlig styrkande dokumentation inom tidsfristen så ska finansinstitutet rapportera kontohavaren till alla de stater till vilket kunden har indicier (kännetecken).

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2020