Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Saknat amerikanskt skattenummer (US TIN)

Om kontoinnehavaren är en amerikansk person måste finansinstitutet ta reda på kontoinnehavarens amerikanska skattenummer. Amerikanskt skattenummer är enligt lag och gällande FATCA-avtal obligatorisk information (för mera detaljer, se fördjupade FATCA-instruktioner, speciellt kapitel 5.7 Skattenummer.  Ett undantag utgörs av passiva, icke-finansiella enheter som inte har ett amerikanskt skattenummer. För dessa enheters del ska det i FATCA-årsanmälans skattenummerelement lämnas uppgifter enligt den tekniska tillämpningsanvisningen i stället för det amerikanska skattenumret (se Årsanmälan).

1. Undantag till rapporteringsskyldigheten (nationell option)

Undantaget till den ovannämnda rapporteringsskyldigheten att rapportera amerikanska skattenummer är situationer där man kan tillämpa FATCA-avtalets, tillägg I, paragraf II, A stycke, som möjliggör en nationell option (för detaljerade anvisningar se fördjupade FATCA-instruktioners kapitel 1 samt 5.7) om följande krav uppfylls:

  • personkontot är öppnat före 1.7.2014;
  • Ifrågavarande kontots saldo har varken överskridit 50 000 USD 30.6.2014 eller vid någon kalenderårsslut därefter; och
  • kontoinnehavaren i fråga har inte öppnat nya konton efter 30.6.2014.

Om de ovannämnda villkoren uppfylls, är inte rapporteringen av det amerikanska skattenumret obligatoriskt, förutsatt att finansinstitutet utifrån rimliga förutsättningar (se fördjupade FATCA-instruktioners kapitel 5.7) fortsättningsvis strävar till att erhålla de saknade amerikanska skattenumren av kontohavare. Vid tillämpningen av detta undantag rapporteras i TIN-elementet nio (9) A-bokstäver (AAAAAAAAA).

2. Vad ska rapporteras i årsanmälan istället för en saknad TIN?

USA:s skattemyndighet IRS har publicerat anmälningskoder för situationer när US TIN saknas, som rekommenderas att användas i TIN-elementet i FATCA-årsanmälan. För mera detaljer se anvisningarna på IRS sidor (stycke Reporting, fråga Q3 och Q6), Skatteförvaltningens tekniska tillämpningsanvisningar för FATCA (AccountHolder-strukturer/Individual och AccountHolder-strukturer/Organisation), samt punkten nedan (Notice 2023-11).

3. USA:s skattemyndighetens uttalande Notice 2023-11

IRS har publicerat ett uttalande (Notice 2023-11) gällande rapporteringen av saknade amerikanska skattenummer. Baserat på uttalandet, med avseende på FATCA-uppgifter som rapporterats för åren 2022. 2023 samt 2024, anses avsaknaden av ett amerikanskt skattenummer från ett tidigare konto inte vara en anmärkningsvärd underlåtelse av rapporteringsskyldigheter om följande villkor uppfylls:

  1. Finansinstituten rapporterar födelsedatumet för samtliga personkontoinnehavare och kontrollerande personer som inte har rapporterats ett amerikanskt skattenummer;
  2. finansinstitutet efterfrågar årligen, från och med år 2023 den saknade amerikanska skattenumret från kunden, genom att följa nedan skilt beskrivna process;
  3. finansinstitutet undersöker sitt elektroniskt upprätthållna arkivmaterial årligen från och med år 2023, för att hitta det amerikanska skattenumret; och
  4. finansinstitutet rapporterar i TIN-elementet lämplig TIN-kod för varje fall, genom att använda sig av TIN-koder som publicerats av IRS för rapportering av saknade amerikanska skattenummer, i enlighet med vid tidpunkten gällande tekniska tillämpningsanvisningar för FATCA.

Detaljerade krav för att efterfråga saknade amerikanska skattenummer årligen:

För att uppfylla kraven för lättnaderna i enlighet med IRS uttalande (Notice 2023-11), ska finansinstitutet bevara informationen om tillämpade principer och förfaranden gällande uppfyllandet av samtliga ovannämnda krav samt dokumentation som bestyrker att dessa principer och förfaranden har efterföljts i praktiken. Information om dessa bör bevaras tills slutet av kalenderåret 2028. 

Gällande ovan nämnda krav, bör det noteras att i Finland tillämpas fortsättningsvis lättnad (nationell option) gällande tidigare personkonton (se ovan Undantag till rapporteringsskyldighet).

4. Förfarande i IRS felmeddelande

Enligt IRS instruktioner från 15.10.2019 (stycke Reporting, fråga Q3) är det rapporterande inte skyldig att omedelbart stänga sådana tidigare (30.6.2014 eller tidigare öppnade) finansiella konton för vilka ett skattenummer inte har mottagits den 1.1.2020. Ifall alla skattenummer inte har rapporterats i FATCA-årsanmälan, skickar IRS en felmeddelande till Finlands Skatteförvaltning. Det finansinstitutet bör förbereda sig att korrigera felet eller lämna in ett utlåtande inom 120 dagar.

Om det rapporterande finansinstitutet inte har tillhandahållit de saknade skattenumren eller gett ett utlåtande inom 120 dagar, kommer IRS göra en övergripande bedömning av om det är fråga om anmärkningsvärd underlåtelse av rapporteringsskyldigheter. IRS tar i sin övergripande bedömning hänsyn till det utlåtande som finansinstitutet givit åt Skatteförvaltningen och som Skatteförvaltningen har vidarebefordrat till IRS. Enligt vägledningen leder saknade skattenummer inte automatiskt, från IRS synvinkel till anmärkningsvärd underlåtelse av rapporteringsskyldigheter. I sin bedömning tar IRS hänsyn till fakta och omständigheter som ledde till saknaden av skattenumren, som till exempel vilka åtgärder det rapporterande finansinstituten har vidtagit för att erhålla de saknade skattenumren.

I det fall att IRS trots allt i sin bedömning kommer fram till en tolkning att är fråga om anmärkningsvärd underlåtelse av rapporteringsskyldighet, skickar IRS ett meddelande till finansinstitutet och kräver korrigering av den anmärkningsvärda underlåtelsen av rapporteringsskyldigheten inom 18 månader. Därmed har det rapporterande finansinstitutet 18 månader från det att denna mottagit notifikationen rapportera de saknade skattenumren (US TIN). I det fall att skattenumren inte korrigeras inom den angivna tidsramen kommer IRS att radera det rapporterande finansinstitutets GIIN-nummer (Global Intermediary Identification Number).

Sidan har senast uppdaterats 14.2.2023