Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Odokumenterade konton

När rapporteras ett konto som odokumenterat i CRS/DAC2-årsanmälan?

Finansinstitut ska rapportera ett tidigare personkonto i CRS/DAC2-årsanmälan som odokumenterade, om i sökning av elektroniska arkiv och pappersarkiv för kontohavaren:

  • inte identifierar några andra adressuppgifter än en poste restante- eller c/o-adress,
  • inte identifierar några andra indicier som beskrivs i anvisningen och
  • inte erhållit ett tillförlitligt självintyg eller styrkande dokumentation för att fastställa hemvist.

Ett tidigare personkonto rapporteras således som odokumenterat endast när, det inte går att fastställa indicier för kontohavaren i sökning av elektroniska arkiv eller pappersarkiv, och självintyg eller dokumentation för fastställande av skatterättslig hemvist inte erhålls (se noggrannare i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning i stycke 2.3 Avsnitt III Åtgärder för kundkännedom för redan befintliga enskilda konton).

När ska ett konto inte rapporteras som odokumenterat i CRS/DAC2-årsanmälan?

Ett konto ska inte rapporteras som odokumenterat om kontohavarens skatterättsliga hemviststat kan fastställas på basen av dokumentation, självintyg eller indicium. Om exempelvis en aktuell finsk adress (annan än c/o) är känd så är det inte frågan om ett odokumenterat konto.

Ett nytt konto (öppnat 1.1.2016 eller senare) kan inte vara ett odokumenterat konto. Ett konto får inte öppnas åt kunden, om ett tillförlitligt självintyg inte erhållits av kunden.

I en situation var ett tillförlitligt självintyg eller dokumentation för fastställande av hemviststat inte erhållits av kontohavaren, men var man i sökning av elektroniska arkiv och/eller pappersarkiv identifierat ett indicium, med koppling till någon annan rapporterande stat, än endast en poste restante- eller c/o-adress, ska kontohavaren rapporteras på basen av indiciet till staten som indiciet visar.

Andra saker som bör beaktas

Vad gäller odokumenterade högvärdekonton ska tillämpningen av förstärkta granskningsförfaranden upprepas årligen, tills kontot inte längre är odokumenterat.

För vinstutdelningar som betalats till odokumenterade konton kan källskatts- eller förskottsinnehållningsförmåner i enlighet med skatteavtalet i allmänhet inte beviljas vid källan, och källskatt på ränteinkomst ska debiteras av prestationer som omfattas av källskatt som betalats till kontot. Om kontot är odokumenterat och kontohavarens skattestatus har inte kunnat utredas för CRS/DAC2-rapporteringen, har identifieringen inte heller kunnat göras på det sätt som krävs innan betalningen görs för att bevilja förmåner för beskattningen av vinstutdelning.

Sidan har senast uppdaterats 15.8.2022