Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomailta Suomeen tuleva au pair

Kotitalous voi palkata ulkomaisen au pair -työntekijän hoitamaan lapsia ja auttamaan kotitöissä. Kotitalous yleensä tarjoaa au pair -työntekijälle majoituksen ja ylläpidon sekä maksaa tälle taskurahaa.

Ulkomailta Suomeen tulevan au pair -työntekijän saama taskuraha on veronalaista palkkatuloa. Myös majoituksesta, ruoasta ja muusta ylläpidosta saatu luontoisetu on työntekijän veronalaista palkkaa. Palkan verotukseen vaikuttaa se, miten kauan työntekijä oleskelee Suomessa.

Onko au pair Suomessa enintään 6 kk vai pitempään?

Jos au pair -työntekijä oleskelee Suomessa yli kuusi kuukautta, häntä verotetaan samojen periaatteiden mukaan kuin muitakin Suomessa asuvia. Esimerkiksi palkasta ja muista ansiotuloista maksetaan progressiivinen vero Suomeen.

Enintään kuusi kuukautta Suomessa oleskeleva au pair -työntekijä puolestaan maksaa Suomeen 35 %:n suuruisen lähdeveron. Vaihtoehtoisesti hän voi vaatia, että palkka verotetaan progressiivisesti lähdeverotuksen sijaan, jos hän asuu Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus. 

Au pair tarvitsee verokortin

Au pair -työntekijän on hankittava palkanmaksua varten verokortti heti Suomessa työskentelyn alkaessa.

Jos oleskelu kestää yli 6 kuukautta, työntekijän on lisäksi hankittava suomalainen henkilötunnus.

Jos oleskelu kestää enintään 6 kuukautta, työntekijä voi vaatia progressiivista verotusta lähdeverotuksen sijaan. Työntekijän on tällöin haettava myös suomalaista henkilötunnusta.

Lue ohjeet:

Yli kuusi kuukautta Suomessa oleskelleelle työntekijälle tai progressiivista verotusta hakeneelle lähetetään esitäytetty veroilmoitus, joka hänen on tarkistettava. Jos veroilmoituksen tiedoissa on virheitä tai puutteita, tulee tiedot ilmoittaa tai muuttaa OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu

Palkan perusteella on yleensä maksettava vakuutetun sairausvakuutusmaksu (sairaanhoito- ja päivärahamaksu) ja työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Jos ulkomailta tulevan au pair -työntekijän työansio Suomessa on alle 800,02 euroa kuukaudessa, Suomessa ei makseta työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä vakuutetun sairausvakuutusmaksua. Työntekijä ei tällöin tule Suomessa sairausvakuutetuksi.

Vuonna 2024 sairaanhoitomaksu on 0,51 %. Jos palkkatulot ovat vähintään 16 499 euroa, on päivärahamaksu 1,01 %. 

Jos au pair -työntekijä muuttaa Suomeen vakinaisesti asumaan, sairausvakuutusmaksut on maksettava, jollei työntekijällä ole Kelan todistusta siitä, että hänellä ei ole oikeutta Suomen asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuuluviin etuuksiin.

Esimerkki: Au pair -työntekijä tulee Suomeen työskentelemään kalenterivuodeksi 2024. Hän saa isäntäperheeltä majoituksen ja ruoan sekä 300 euron suuruisen taskurahan kuukausittain. Majoituksesta ja ruoasta muodostuu täysihoitoetu, jonka arvo on 639 euroa kuukaudessa. Au pair -työntekijän nettopalkka on yhteensä 939 euroa kuukaudessa.

Au pair -työntekijä on työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu. Vuonna 2024 sairaanhoitomaksu on 0,51 %. Sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 0 %, jos palkkatulot ovat alle 16 499 euroa vuodessa.

Isäntäperhe maksaa palkan perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksun. Työntekijän sairaanhoitomaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.

Palkasta tulee mahdollisesti periä myös muita vakuutusmaksuja. Lisätietoja saat Eläketurvakeskuksesta, Työllisyysrahastosta ja eläkelaitoksilta.

Kotitalouden velvoitteet

Au pair -työntekijän palkanneen kotitalouden on perittävä tämän palkasta ennakonpidätys tai lähdevero verokortin ohjeiden mukaisesti. Kotitalouden pitää myös ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja ansiotuloista aina tulorekisteriin. Kaikki tiedot on ilmoitettava maksujen määrästä riippumatta – euromääräistä alarajaa ei ole. Palkkatietoilmoituksen lisäksi on annettava työnantajan erillisilmoitus, jolla ilmoitetaan maksetut työnantajan sairausvakuutusmaksut. 

Lue lisää sivulta Kotitalous työnantajana.

Kotitalousvähennys

Au pair -työntekijälle maksetun palkan perusteella voi saada kotitalousvähennyksen.

Vuonna 2023 ja 2024 kotitalousvähennys on 30 % maksetusta bruttopalkasta (rahapalkka + luontoisedut) sekä työnantajan maksettavaksi kuuluvat palkan sivukulut, kuten työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2023