Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Koirankasvattajan verotus – ilmoita tulot ja vähennä kulut

Koiran myynnistä saadut tulot ovat verotettavaa tuloa. Veroa pitää maksaa sekä koirankasvattajana saaduista tuloista (esimerkiksi pentujen myyntituloista) että yksittäisen koiran myynnistä. Veronalaisia tuloja ovat myös esimerkiksi uroksen omistajalle astutuksesta maksetut maksut.

Verotuksessa saa vähentää vain kasvatustoimintaan välittömästi liittyvät kulut. Vähennyskelpoisia eivät ole koiriin liittyvät yleiset elantomenot, kuten emokoirien ruokintakulut tai eläinlääkärimaksut.

Tuloista ja kuluista pitää olla muistiinpanot. Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin. Lue lisää kuiteista ja tositteista.

Koirankasvatus on yleensä tulonhankkimistoimintaa tai harrastustoimintaa

Varsinaiseen koirankasvatukseen ja pentujen teettämiseen liittyvät tulot ja menot ovat verotuksessa toiminnan luonteen mukaan joko harrastustoimintaa, tulonhankkimistoimintaa tai elinkeinotoimintaa.

Toiminnan luonne vaikuttaa esimerkiksi kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuuteen, tulojen ja menojen ilmoittamiseen sekä tappion vähennysoikeuteen. Rajatapauksissa Verohallinto arvioi tilannetta kokonaisuutena ja toiminnan luonne ratkaistaan kokonaisarvion perusteella.

Jos teetät toistuvasti pentueita ja toiminnallasi on vakaa tulonhankkimistarkoitus, kasvatustoimintaa pidetään verotuksessa lähtökohtaisesti tulonhankkimistoimintana

Koirankasvatus on verotuksessa harrastustoimintaa silloin, jos toimintasi varsinainen tarkoitus ei ole tulojen hankkiminen. Esimerkiksi yksittäisen pentueen myyminen voidaan katsoa verotuksessa harrastustoiminnaksi. Jos harrastuksena pidetystä kasvatustoiminnasta on enemmän menoja kuin tuloja eli toiminnasta tulee tappiota, et voi vähentää tappiota verotuksessa.

Lue lisää harrastustoiminnasta, tulonhankkimistoiminasta ja elinkeinotoiminnasta.

Myytäviin pentuihin kohdistuvat kulut saa vähentää

Kun harjoitat pentujen kasvatustoimintaa, voit vähentää verotuksessa tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut. Tällaisia välittömästi pentujen hankkimisesta aiheutuneita kuluja ovat esimerkiksi

 • astutusmaksu
 • pakolliset pentueeseen ja sen teettämiseen liittyvät terveystutkimukset
 • pentujen ruokinnasta, eläinlääkäristä ja sirutuksesta aiheutuneet kulut
 • pentujen mukana annettavista tarvikkeista aiheutuneet kulut.

Muut menot eivät ole vähennyskelpoisia

Et voi vähentää emokoirasta aiheutuneita kuluja, esimerkiksi

 • emokoiran hankintakuluja ja ruokakuluja
 • näyttely-, koe- tai harrastusmaksuja
 • yleisiä terveystutkimuksia
 • ylimääräisiä asunto- tai tilakuluja
 • muita koirien pitämisestä aiheutuneita kuluja.

Nämä koiriin liittyvät yleiset elantomenot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia riippumatta siitä, pidetäänkö toimintaa harrastuksena, tulonhankkimistoimintana vai elinkeinotoimintana.

Yksittäisen koiran myynti

Kun myyt yksittäisen koiran, kyse ei ole kasvatustoiminnasta. Jos saat myynnistä voittoa, se verotetaan luovutusvoittoa koskevien säännösten mukaan. Koiran myyntitulosta vähennetään koiran hankintahinta sekä hankinta- ja myyntikulut. Lue lisää luovutusvoiton verotuksesta.

Näin ilmoitat tulot ja menot veroilmoituksessa

Näin ilmoitat OmaVerossa

Jos kasvatat koiria toistuvasti tulonhankkimistarkoituksessa:

 • Ilmoita tulot ja menot veroilmoituksen kohdassa Muut tulot – Tulonhankkimistoiminta.

Jos kasvatat pentuja harrastustoimintana tai satunnaisesti:

 • Ilmoita tulot kohdassa Muut ansiotulot.
 • Ilmoita tuloihin kohdistuneet menot kohdassa Tulonhankkimismenot – Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot – Etuuksiin ja muihin ansiotuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot.
 • Voit vaatia vähennystä todellisten menojen mukaan, mutta enintään sen verran kuin olet saanut tuloja.

Kun myyt satunnaisesti yksittäisen koiran, esimerkiksi oman lemmikin:

 • Jos saat myynnistä voittoa, ilmoita se veroilmoituksen kohdassa Luovutusvoitot.

Ilmoita OmaVerossa

Muista pitää muistiinpanoja saaduista tuloista ja niihin kohdistuvista kuluista. Älä liitä kuitteja veroilmoitukseen.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Käytä oikeaa lomaketta:

Milloin koirankasvatus on elinkeinotoimintaa?

Laajamittainen koirankasvatus voi olla myös elinkeinotoimintaa. Silloin saat koirien kasvatuksesta pääasiallisen toimeentulosi tai vähintään merkittäviä sivutuloja. Lisäksi toiminnan pitää täyttää yleiset elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Lue lisää elinkeinotoiminnan tunnusmerkeistä ohjeesta Yritystoiminta, tulonhankkimistoiminta ja harrastustoiminta henkilöverotuksessa

Jos olet toiminimiyrittäjä, ilmoita yritystoiminnan tulot ja kulut elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa (veroilmoitus 5).

Koirankasvatus ja arvonlisäverotus

Jos harjoitat koirankasvatusta liiketoiminnan muodossa ja liikevaihtosi ylittää 15 000 euroa tilikaudessa, sinun on ilmoittauduttava myös arvonlisäverovelvolliseksi. Lisätietoa toiminnan harjoittamisesta liiketoiminnan muodossa ja arvonlisäverotuksen vähäisen toiminnan rajasta.   

Lue lisää:

Usein kysyttyä

Voit vähentää suoraan pentueeseen liittyviä todellisia kuluja enintään saman verran kuin sinulla on tuloja koirankasvatuksesta. Sen sijaan elantomenot (esimerkiksi emokoiran ruokkimisesta tai hankkimisesta aiheutuneet menot) ovat vähennyskelvottomia. Muista ilmoittaa myös kaikki tulot.

Jos harrastustoiminnasta tulee tappiota, et voi vähentää sitä verotuksessa.

Ilmoita pentujen myynnistä saadut tulot myyntivuoden verotuksessa. Voit vähentää myyntivuoden verotuksessa myös kulut, jotka ovat aiheutuneet pentujen kasvatuksesta pentujen syntymisvuonna ja myyntivuonna.

Et voi. Pentueen emän tai isän kanssa harrastaminen ei suoraan liity pentujen kasvattamiseen eivätkä kulut siis aiheudu pentujen kasvatuksesta. Sen vuoksi niitä ei voi vähentää verotuksessa. Myös näyttelyihin tehdyistä matkoista aiheutuneet kulut ovat vähennyskelvottomia.

Jos jalostustarkoitukseen tehty pakollinen terveystutkimus kohdistuu suoraan koirankasvatuksesta saamaasi tuloon, voidaan kulut vähentää tuloista verotuksessa.

Huomaa, että terveystutkimuksia on erilaisia eivätkä kaikki liity suoraan kasvatustoiminnasta saatuun tuloon. Yleisiä terveystutkimuksia et voi vähentää koirankasvatuksesta saamastasi tulosta.

Kun emokoira on tiineenä, sille tehdyt pentujen synnytykseen liittyvät tutkimukset voi vähentää verotuksessa.

Pentueen synnytyksessä ilmenneiden ongelmien kulut liittyvät suoraan pentujen kasvatukseen. Saat siis vähentää näitä kuluja verotuksessasi.

Takuumaksu on sinulle tuloa vain, jos et palauta takuumaksua takaisin. Ilmoita takuumaksu sen vuoden veroilmoituksessa, jolloin varmistuu, että saat pitää takuumaksun.

Trimmaamisesta saatu tulo voi olla verotuksessa joko harrastustoimintaa, tulonhankkimistoimintaa tai elinkeinotoimintaa. Katso tulojen ilmoittamisen ohjeet tämän sivun kohdasta Näin ilmoitat tulot ja menot veroilmoituksella.

Et voi vähentää kuluja verotuksessa, koska sinulla ei ole tästä toiminnasta tuloa.

Muistiinpanojen on oltava sellaiset, että muistiinpanoista ja niihin liitettävistä tositteista selviävät riittävästi eriteltynä tulot ja niistä johtuvat menot.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.3.2024