Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Apurahat

Apurahan maksajat ilmoittavat tiedot apurahoista Verohallinnolle ja ne näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Veroilmoitukseen on merkitty sekä verovapaat että veronalaiset apurahat. 

Verovapaa vai veronalainen apuraha?

Opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten saatu apuraha tai stipendi voi olla verovapaata tuloa. 

  • Apuraha on verovapaata ilman ylärajaa, jos sen maksaja on julkisyhteisö eli esimerkiksi valtio, kunta, taiteen keskustoimikunta, alueellinen taidetoimikunta, Suomen Akatemia tai Pohjoismaiden neuvosto.
  • Yksityisten tahojen maksamat apurahat ovat verovapaita, jos kaikkien apurahojen (sekä julkisilta että yksityisiltä maksajilta saatujen) yhteenlaskettu määrä ei ylitä vuodessa valtion taiteilija-apurahan määrää. Katso taitelija-apurahan vuosittaiset määrät syventävän ohjeen kohdasta 2.2.
  • Apurahoista maksetaan sv-maksu ja Yle-vero. Jos olet apurahansaajana eläkevakuutettu MYEL:n mukaisesti, MYEL-työtulo kuuluu sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksuperusteeseen. Yle-veroa taas maksavat kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt.

Esimerkiksi vuoden 2023 apurahoista joudut maksamaan veroa ainoastaan, jos sekä julkisilta että yksityisiltä myöntäjiltä saamasi apurahat ylittivät viime vuonna  25 547,52 euroa kulujen vähentämisen jälkeen. Verotettavaa on vain edellä mainitun rajan ylittävä osuus.

Vuonna 2024 verovapaa raja on 26 269,46 euroa (1.1.–29.2.2024 valtion taiteilija-apuraha on 2 153,23 euroa ja 1.3.2024-31.12.2024 on 2 196,30 euroa)

Huomaa, että verovapaus koskee vain opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten saatuja apurahoja tai stipendejä sekä kirjailijoille ja kääntäjille maksettua ns. kirjastoapurahaa. Muuta tarkoitusta varten saadut apurahat ja stipendit ovat aina veronalaista ansiotuloa apurahan myöntäjästä riippumatta.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Apurahat näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella maksajan ilmoittamien tietojen mukaisina. Stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Vuoden 2023 esitäytetyllä veroilmoituksella yksityisten tahojen myöntämät apurahat on merkitty veronalaiseksi tuloksi, vaikka ne jäisivätkin 25 547,52 euron rajan alapuolelle. Ne eivät silti ole verotettavaa tuloa, elleivät ne ylitä yllä mainittua eurorajaa, eikä niistä tarvitse tällöin maksaa veroa. Jos tiedot ovat muuten oikein, sinun ei tarvitse korjata apurahan tietoja.

Jos sinulla on verotettavaa apurahaa, esitäytetyssä veroilmoituksessa on teksti "Apurahan verotettava osuus yhteensä" sekä verotettava euromäärä. Silloin sinulta kysytään myös apurahaan kohdistuvia menoja. 

Tarkista veroilmoituksen tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa.

  • Ilmoita tiedot niistä apurahoista, stipendeistä ja tunnustuspalkinnoista, jotka puuttuvat esitäytetystä veroilmoituksesta tai jotka ovat siinä väärin. Ilmoita sekä veronalaiset että verovapaat apurahat.
  • Ilmoita myös menot, joita sinulle on aiheutunut opiskelusta, tutkimuksesta tai muusta toiminnasta, jota varten veronalaiset apurahat on myönnetty. Vähennettäviä menoja ovat esimerkiksi työhuonevähennys, työvälineet sekä apurahoihin kohdistuvat matkakustannukset. Erittele menot sen mukaan, kohdistuvatko ne veronalaisiin vai verovapaisiin apurahoihin.
  • Katso tarkemmat ohjeet lomakkeen 10 täyttöhjeista

Täydennä tiedot OmaVerossa

  • Jos apurahat ovat esitäytetyssä veroilmoituksessa valmiina, voit korjata niitä tarvittaessa OmaVeron vaiheessa Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Veroilmoituksesta puuttuvat apurahat voit ilmoittaa OmaVeron vaiheessa Muut tulot, kohdassa Apurahat. 
  • Jos ilmoitat paperilla, käytä lomaketta 10 Apurahat. Lomakkeen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksesi määräpäivänä.
  • Älä liitä kuitteja ja tositteita veroilmoitukseesi, vaan säilytä ne itselläsi. Verotoimisto pyytää niitä tarvittaessa. Säilytä kuitit ja tositteet 6 vuotta verovuoden päättymisestä lukien.

Työryhmän saamat apurahat

Kun apuraha on myönnetty työryhmälle, se näkyy yleensä vain apurahan hakijan esitäytetyllä veroilmoituksella. Silloin veroilmoituksen alkupuolella kohdassa Täydennettävät tiedot lukee teksti "Olet saanut työryhmälle myönnettyä apurahaa. Ilmoita oma osuutesi apurahasta OmaVerossa tai lomakkeella."

Ilmoita siis oma osuutesi apurahasta OmaVerossa tai lomakkeella 10. Ilmoita myös apurahaan kohdistuvat kulut, jolloin verotettava määrä pienenee. Tarkista muut apurahoja koskevat tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa. 

Esimerkki 1. Tiinan veroilmoituksella näkyy työryhmälle maksettua apurahaa 100 000 euroa. Tiina korjaa OmaVerossa summaksi 20 000 euroa, joka on hänen osuutensa työryhmän apurahasta. Tiina ilmoittaa myös apurahaan kohdistuvat kulut omassa kohdassaan. Ryhmän muilla jäsenillä Simolla ja Pertillä ei näy veroilmoituksessa apurahaa. He lisäävät oman osuutensa apurahasta uutena tietona veroilmoitukseensa. Tiina, Simo ja Pertti saavat myöhemmin kukin uuden verotuspäätöksen, johon tiedot on korjattu.

Esimerkki 2. Jesse on saanut apurahaa, mutta koko myönnetty apuraha on käytetty tutkimusprojektin kuluihin. Jesse ilmoittaa kulut veroilmoituksella, joten verotettavaa apurahaa ei jää jäljelle. Jesse saa myöhemmin uuden verotuspäätöksen, johon tiedot on korjattu.

Apurahan jakamisesta työryhmän jäsenten kesken on annettava pyydettäessä selvitys. Tutkimusryhmälle myönnettyä apurahaa voidaan pitää apurahana vain niille jäsenille, jotka tekevät varsinaista tutkimusta. 

Ilmoita OmaVerossa apurahan määräksi oma osuutesi työryhmälle jaetusta apurahasta. Ilmoita myös omat apurahaan kohdistuvat kulusi. Jos oma osuutesi apurahasta on nolla euroa, poista apuraha Poista tiedot -painikkeella. OmaVerossa apurahan määrää ei voi laittaa nollaksi.

Jos ilmoitat paperilla, merkitse lomakkeen 10 (Apurahat) kohtaan 3.1. Veronalaiset apurahat oma osuutesi apurahasta. Kohdassa 4 ilmoita apurahaan kohdistuvat kulusi.

Älä liitä selvitystä apurahan jakamisesta työryhmän jäsenille veroilmoitukseesi, vaan säilytä se itselläsi. Pyydämme sitä tarvittaessa.

Saat uuden verotuspäätöksen myöhemmin, viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.1.2024