Sijoitusrahasto-osuudet

Sijoitusrahasto perustuu siihen, että rahastoyhtiö kerää sijoittajilta rahaa, jotka se sijoittaa useisiin eri kohteisiin, esimerkiksi osakkeisiin. Nuo kohteet yhdessä siis muodostavat sijoitusrahaston. Sijoitusrahasto jakautuu rahasto-osuuksiin, jotka ovat keskenään yhtä suuria. Voit ostaa osuuksia haluamallasi summalla.

Miten sijoitusrahasto-osuuksia verotetaan?

Rahasto-osuuksista saamistasi tuloista maksat veroa pääomatulojen veroprosentin mukaan.

Rahasto-osuuksia on kahdenlaisia:

  • tuotto-osuuksia
  • kasvuosuuksia.

Tuotto-osuudellesi maksetusta tuotosta sinun tulee maksaa veroa joka vuosi. Käytännössä veron maksu tapahtuu siten, että rahastoyhtiö tekee tuotosta 30 %:n ennakonpidätyksen tuoton maksun yhteydessä ja tilittää sen Verohallinnolle.

Kasvuosuudesta taas maksat veroa vasta rahasto-osuuden myynnin yhteydessä. Muutoin se pysyy koko ajan rahaston pääomana.

Voit halutessasi vaihtaa tuotto-osuuksia kasvuosuuksiksi ja päinvastoin verottomasti. Se onnistuu kuitenkin vain saman sijoitusrahaston sisällä. Jos haluat vaihtaa rahasto-osuutesi toisen rahaston rahasto-osuudeksi, sitä pidetään osuuden myyntinä ja joudut maksamaan mahdollisesta myyntivoitosta pääomatuloveroa.

Selvitä myyntivoitto tai -tappio laskemalla

Kun myyt sijoitusrahasto-osuutesi, siitä koituu yleensä joko voittoa tai tappiota. Sen määrän saat selville, kun vähennät osuuksien myyntihinnasta

niiden ostohinnan

voiton hankkimiskulut, kuten välityspalkkiot ja toimitusmaksut.

Lue lisää voiton ja tappion laskemisesta syventävän vero-ohjeen Arvopaperien luovutusten verotus kohdasta 4 Luovutusvoiton ja -tappion laskeminen.

Vaihtoehtoisesti voit vähentää osuuksien myyntihinnasta hankintameno-olettaman:

  • Jos olet omistanut rahasto-osuuden alle 10 vuotta, voit vähentää myyntihinnasta 20 %.
  • Jos olet omistanut rahasto-osuuden vähintään 10 vuotta, voit vähentää myyntihinnasta 40 %.

Huomaa, että jos käytät hankintameno-olettamaa, et enää saa vähentää rahasto-osuuksien myyntihinnasta niiden ostohintaa ja voiton hankkimiskuluja.

Lue lisää hankintameno-olettamasta syventävän vero-ohjeen Arvopaperien luovutusten verotus kohdasta 4.2.2 Hankintameno-olettama ja omistusaika.

Voitosta maksat veroa, tappiosta saat vähennyksiä

Jos saat rahasto-osuuksiesi myymisestä voittoa, se on sinulle pääomatuloa. Sinun tulee siis maksaa siitä pääomatuloveroa.

Näin maksat rahasto-osuuksien myyntivoittojen veron

Jos rahasto-osuuksiesi myynnistä tulee tappiota, se vähennetään kaikista pääomatuloistasi. Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai niitä on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville 5 vuodelle. Ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vähennetään kuitenkin vain myyntivoitoistasi, ei kaikista pääomatuloistasi.

Osuuksien myynnissä sovelletaan usein FIFO-periaatetta

Jos omistamasi rahasto-osuudet ovat samanlajisia eli noudattavat keskenään samoja periaatteita, niiden myynnissä sovelletaan yleensä FIFO-periaatetta (First In – First Out). Tällöin jokaisen erän myyntihinnasta vähennetään siihen kuuluvien osuuksien ostohinnat siinä järjestyksessä kuin olet hankkinut osuudet.

Rahasto-osuuksien tapauksessa FIFO-periaatteesta on kuitenkin mahdollista poiketa. Rahastoyhtiön on pidettävä kaikista osuuksista rahasto-osuusrekisteriä, johon sen on merkittävä osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero. Voit halutessasi pyytää rahastoyhtiötä lunastamaan tietyn osuustodistuksen tarkoittamat tai tietyllä järjestysnumerolla hankkimasi rahasto-osuudet.

Ulkomaisen sijoitusrahaston voitto-osuuden vero hyvitetään Suomessa

Jos olet sijoittanut ulkomaiseen rahastoon, kyseinen valtio saattaa periä sinulta veroa rahaston tuotto-osuuksista maksettavista voitto-osuuksista. Syynä on yleensä se, että voitto-osuus rinnastetaan kyseisessä maassa osinkotuloon. Tällaisessa tapauksessa vero hyvitetään sinulle Suomen verotuksessa.

Lue lisää veron hyvittämisestä syventävän vero-ohjeen Osinkotulojen verotus kohdasta 2.4.3 Lähdeveron hyvittäminen.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Tarkista, että tiedot rahasto-osuuksiesi myynneistä ja tuotto-osuuksista saamistasi tuotoista näkyvät oikein keväällä saamassasi esitäytetyssä veroilmoituksessa. Ilmoita puuttuvat ja korjaa virheelliset tiedot.

Jos olet myynyt sijoitusrahasto-osuuksia tai muita arvopapereita ulkomaisen etävälittäjän kautta, ilmoita voitot tai tappiot myös näistä kaupoista. Verohallinto saa tietoja myös ulkomailla tapahtuneista arvopaperikaupoista ja valvoo näiden tietojen ilmoittamista verotuksessa.

Näin ilmoitat rahasto-osuuksiasi koskevat tiedot Verohallintoon