Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Muutoksen hakeminen autoverotukseen

Voit hakea muutosta autoverotukseen jos et ole siihen tyytyväinen. Muutosta voi hakea sellaiseen päätökseen, jonka liitteenä on muutoksenhakuohje. Näitä päätöksiä ovat esimerkiksi:

 • autoverotuspäätös
 • veron palauttamista koskeva päätös
 • verotuksen oikaisua koskeva päätös
 • laiminlyöntimaksua koskeva päätös
 • päätös vakituisesta asuinpaikasta

Muutosta haetaan oikaisuvaatimuksella, joka tehdään verotuksen oikaisulautakunnalle.

Ennakkoratkaisuun haetaan muutosta valittamalla ensiasteena hallinto-oikeuteen. Ennakkoratkaisua koskevaa muutoksenhakua ei siis käsitellä oikaisuvaatimusmenettelyssä. Lue lisää Ennakkoratkaisun hakemisesta autoverotuksessa.

Kuka voi hakea muutosta?

Autoverotuspäätökseen saa hakea muutosta verovelvollinen ja se, joka muutoin on veron suorittamisesta vastuussa. Jos rekisteröity autoveroilmoittaja on vastuussa veron ilmoittamisesta ja suorittamisesta verovelvollisen sijasta, muutoksenhakuoikeus on kuitenkin ainoastaan rekisteröidyllä autoveroilmoittajalla.

Veron palauttamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta palautuksen hakija. Veron palauttamista koskevia päätöksiä ovat palautushakemuksiin ja vientipalautushakemukseen annetut päätökset.

Erillispäätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Erillispäätöksiä ovat esimerkiksi rekisteröintipäätös, laiminlyöntimaksua koskeva päätös ja päätös vakituisesta asuinpaikasta.

Miten muutosta haetaan?

Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava 

 • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus 
 • mihin päätökseen haetaan muutosta
 • miten verotusta tai päätöstä vaaditaan muutettavaksi 
 • millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen on allekirjoittanut valtuutettu eikä hakija itse, liitteeksi tarvitaan myös valtakirja. Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin vetoat, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu Verohallintoon.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Oikaisuvaatimus verotuspäätökseen ja veron palauttamista koskevaan päätökseen on tehtävä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verotuspäätöksissä verovuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Veron palauttamista koskevan päätöksen verovuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana Verohallinto on tehnyt asiassa päätöksen.

Oikaisuvaatimus voidaan kuitenkin aina tehdä 60 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon.

Erillispäätöstä koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tiedon Verohallinnon päätöksestä. Muutoksenhakuaika on siten huomattavasti yleistä kolmen vuoden määräaikaa lyhyempi. 

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta

Huomaa siirtymäajat!

 • Tätä ohjetta sovelletaan Verohallinnon tekemiin päätöksiin, jotka on tehty 1.1.2021 tai sen jälkeen.
  • Päätöksillä tarkoitetaan veroviranomaisen tekemiä päätöksiä, jotka eivät liity muutoksenhakuun.Esimerkiksi 1.1.2021 alkaen tehtyyn jälkiverotusta koskevaan päätökseen haetaan muutosta tämän ohjeen mukaan, vaikka päätös koskee ennen 1.1.2021 syntynyttä veron suorittamisvelvollisuutta.
 • Vanhan autoverolain säännöksiä sovelletaan muutoksenhakuun, joka koskee ennen 1.1.2021 tehtyä päätöstä. Tämä tarkoittaa, että muutoksenhakija voi toimia alkuperäisen saamansa muutoksenhakuohjeen mukaisesti koko muutoksenhakuprosessin ajan.

Muutoksenhaku päätöksiin, jotka tehty ennen 1.1.2021

Verotuspäätökseen ja veron palauttamista koskevaan päätökseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella Verohallinnolta 3 vuoden kuluessa päätöksen antamista seuraavan vuoden alusta. Oikaisuvaatimus voidaan kuitenkin aina tehdä 60 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon. Muussa asiassa määräaika on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

Esimerkki 1: Verovelvollinen tekee oikaisuvaatimuksen verovuoden 2020 ajoneuvokohtaisesta verotuspäätöksestä helmikuussa 2021. Verovelvollinen hakee verotukseen oikaisua Verohallinnolta eikä verotuksen oikaisulautakunnalta, koska päätös, johon haetaan muutosta, on tehty ennen uuden autoverolain voimaantuloa.

Esimerkki 2: Verohallinto toimittaa vuonna 2021 jälkiverotuksen ja ajoneuvoa koskeva veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt vuonna 2019. Jälkiverotuspäätös tehdään soveltaen vanhan autoverolain säädöksiä. Muutosta haetaan uuden autoverolain säännösten mukaan.

Jos verotusta on oikaistu Verohallinnon aloitteesta

Verotusta voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseen vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Muutoksenhakuaika on sama kuin alkuperäiseen verotuspäätökseen tai palautusta koskevaan päätökseen. Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Jos oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan uusi tieto

Jos rekisteröity autoveroilmoittaja ilmoittaa oikaisuvaatimuksessa uutena tietona jaksoveroilmoitukselta puuttuneen ajoneuvon, Verohallinto käsittelee oikaisuvaatimuksen ja tekee asiasta täydentävän verotuspäätöksen. Täydentävää verotuspäätöstä koskevaa menettelyä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 tehtyyn verotuspäätökseen.

Täydentävään verotuspäätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutoksenhakuaika on sama kuin varsinaiseen verotuspäätökseen. Se näkyy muutoksenhakuohjeessa, joka on täydentävän verotuspäätöksen liitteenä.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus täytyy toimittaa Verohallintoon viimeistään muutoksenhaun määräpäivänä klo 16.15. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se on perillä viimeistään määräajan kuluessa. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Verovelvollisen, rekisteröidyn autoveroilmoittajan tai sen, jolle on määrätty laiminlyöntimaksu, tulee maksaa vero ja seuraamusmaksu, vaikka verotukseen olisi haettu muutosta. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä voi kuitenkin hakea verojen ja seuraamusmaksujen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä. Täytäntöönpanon kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä.

Uutta 60 päivän määräaikaa sovelletaan Verohallinnon päätöksiin, jotka on tehty 1.1.2021 tai sen jälkeen. Päätöksellä tarkoitetaan Verohallinnon asiassa tekemää ensiasteen päätöstä. Oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen ajankohta ei ole ratkaiseva.

Tarkista valitusaika aina saamasi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan.  

Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen ovat muutoksenhakuohjeessa, joka on päätöksen liitteenä (valitusosoitus).

Hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue lisää maksuista ja tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (Oikeus.fi)