Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen (blankett 3308r), blankettanvisning

Du kan söka ändring i inkomstbeskattningen med blanketten Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen. Du kan använda blanketten också när du söker ändring i en rättelse som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ. Bifoga till begäran alla bilageblanketter som behövs. Kontrollera i blankettanvisningen för varje bilageblankett vilka uppgifter du måste fylla i. Bilageblanketterna har nämnts i den här anvisningen.

Du kan begära omprövning elektroniskt i MinSkatt. Du kan också begära omprövning skriftligen antingen med den här blanketten eller fritt formulerat. Om du vill skriva en fritt formulerad begäran om omprövning, skriv ut den här blanketten som pärmblad. Bifoga till din begäran om omprövning alla de dokument som du åberopar som stöd för din begäran, förutsatt att du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Skicka din begäran om omprövning till adressen som nämns på blanketten. På sidan Blanketter hittar du blanketten och ytterligare information.

En begäran om omprövning behandlas av skatterättelsenämnden. I vissa fall kan en begäran om omprövning också behandlas som ett kompletterande beskattningsbeslut.

När ska man begära omprövning?

Du kan begära omprövning efter att din beskattning har slutförts. Kontrollera i beskattningsbeslutet när din beskattning slutförs och när du senast ska söka ändring. Dagen för slutförande av beskattningen ändras under skatteåret 2018.

Tidsfristen för att lämna in en begäran om omprövning är 3 eller 5 år. Tidsfristen är beroende av bland annat vilket skatteårs beskattning det är fråga om och om du söker ändring i ett rättelsebeslut som fattats på Skatteförvaltningens initiativ. Läs mer om tidsfristerna för sökande av ändring i inkomstbeskattningen eller om rättelse av beskattningen på Skatteförvaltningens initiativ.

Du kan dock alltid begära omprövning inom 60 dagar från att du tagit del av beskattningsbeslutet.

En begäran om omprövning ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen av tiden för ändringssökande under Skatteförvaltningens kontorstid. Om den sista dagen för begäran om omprövning är en helgdag eller lördag kan du lämna din begäran om omprövning till Skatteförvaltningen följande vardag.

1 Den skattskyldige

Ange ditt namn, personbeteckning eller FO-nummer, gatuadress och telefonnummer. I en begäran om omprövning ska alltid anges ändringssökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer.

Om du har auktoriserat ett ombud att lämna kompletterande uppgifter för din begäran om omprövning eller om du vill att vi skickar beslutet till ombudet ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer.

Vid behov ska du bifoga till din begäran om omprövning en fullmakt för skatteärenden. Du kan ge fullmakten med Skatteförvaltningens blankett 3818r (Fullmakt för skatteärenden) eller fritt formulerad. En advokat eller ett offentligt rättsbiträde behöver inte någon fullmakt.

2 Yrkande

Skatteår som yrkandet gäller (ett eller flera)

Anteckna i denna punkt året vars beskattning omprövningsbegäran gäller. Om du söker ändring i beskattningen för flera år, ange alla de år som din begäran gäller.

Orsak till begäran om omprövning

Kryssa för vilket ärende din begäran om omprövning gäller. Du får välja flera alternativ.

Resekostnader

Om yrkandet gäller

Utgifter för förvärvande av inkomst

Om yrkandet gäller

Hyresinkomster/-förluster

Om yrkandet gäller beskattningen av hyresinkomst eller utgifter som hänför sig till hyresinkomsterna, bifoga den rätta blanketten till din begäran om omprövning:

Hushållsavdrag

Om yrkandet gäller

Överlåtelsevinster/-förluster

Om yrkandet gäller

Värdepapper är offentligt noterade aktier och värdeandelar. Också återbetalningar av kapital beskattas i vissa fall enligt samma bestämmelser som gäller överlåtelsevinst. Till annan egendom hör bland annat fastigheter, aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag, aktier i icke-noterade bolag och andelar i öppna bolag eller kommanditbolag.

Räntor på skulder

Om ditt yrkande gäller avdrag av räntor på skuld från kapitalinkomst, fyll i blankett 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem.

Det kan vara fråga om

  • bostadsskuld
  • skuld för första bostad
  • skuld för förvärvande av inkomst
  • skuld genom vilken du har förvärvat en andel i en näringssammanslutning
  • delägarens ränta på jordbruksskuld som hänför sig till en jordbrukssammanslutning.

Närings- eller jordbruksuppgifter

Om ditt yrkande gäller uppgifter om näringsverksamhet eller jordbruk och

Skogsbruksuppgifter

Om ditt yrkande gäller skogsbruksbeskattningen, bifoga blankett 2C Skattedeklaration för skogsbruk.
Utlandsinkomster Om yrkandet gäller beskattningen av utländska förvärvs- eller kapitalinkomster, bifoga den rätta blanketten till din begäran om omprövning:

Om du vill att förvärvsinkomsterna ska beskattas progressivt, bifoga blankett 6148r Yrkande om progressiv beskattning av förvärvsinkomster till din begäran om omprövning.

Annan orsak

Kryssa för punkten om ditt yrkande gäller någon annan än de ovan nämnda orsakerna. Vid behov ska du bifoga den rätta blanketten till din omprövningsbegäran. Om din ansökan gäller exempelvis

Vid behov får du råd på Skatteförvaltningens servicenummer.

På vilket sätt vill du att beskattningen ska ändras?

Ange i denna punkt hurdana ändringar du vill ha i beskattningen.

Om du har fler än ett yrkande ska du numrera yrkandena.

3 Motivering till yrkandet

Ange i denna punkt på vilka grunder du söker ändring i beskattningen.
Om du har fler än ett yrkande ska du numrera varje motivering på samma sätt som yrkandena.

Vid behov kan du fortsätta motiveringen i en separat bilaga. Kom ihåg att ange ditt namn och din personbeteckning i bilagan.

Yrkande på indrivningsförbud eller -avbrott

Kryssa för punkten om du yrkar på att indrivningen av skatten ska förbjudas eller avbrytas tills din omprövningsbegäran har avgjorts. Du kan begära att indrivningen av skatten ska förbjudas eller avbrytas om du har obetalda kvarskatter för det år som din omprövningsbegäran gäller.

Under indrivningsförbudet eller -avbrottet ackumuleras förseningsränta och eventuellt skattetillägg på skatten på normalt sätt. Om din omprövningsbegäran avslås helt eller delvis måste du betala förseningsränta på det skattebelopp som återstår att betala.

Datum och underskrift

Kom ihåg att underteckna din omprövningsbegäran.