Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Seuraamusmaksut autoverotuksessa

Voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta esimerkiksi, jos

 • ilmoitat verotukseen tai palautushakemukseen liittyviä tietoja puutteellisena, virheellisenä tai myöhässä
 • annat autoveroilmoituksen myöhässä
 • jätät autoveroilmoituksen antamatta
 • et korjaa virheitä autoveroilmoituksessasi tai palautushakemuksessasi.

Huomaa, että sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen viimeistään viimeisen jättöpäivän aikana. Paperisen veroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräpäivänä klo 16.15. 

Laiminlyöntimaksua voit joutua maksamaan silloin, jos jätät autoverolain mukaisen velvollisuuden täyttämättä, mutta siihen ei liity veron ilmoittamista. Lisäksi autoverotuksessa voidaan määrätä verotusmenettelylain mukainen laiminlyöntimaksu sivullisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä.

Myöhästymismaksu

50 euroa ajoneuvokohtaiselta veroilmoitukselta
200 euroa jaksokohtaiselta veroilmoitukselta

Jos veroilmoituksen antamisen määräpäivä on mennyt, mutta verotuspäätöstä ei ole vielä tehty, joudut maksamaan myöhästymismaksua seuraavissa tilanteissa:

 • annat autoveroilmoituksen myöhässä tai
 • täydennät tai korjaat antamaasi autoveroilmoitusta oma-aloitteisesti, mutta myöhässä ja muutos lisää veron määrää.

Jos verovelvollinen ottaa ajoneuvon verolliseen käyttöön antamatta lainkaan käyttöönottoilmoitusta, Verohallinto ei kuitenkaan määrää veroilmoituksen laiminlyönnistä myöhästymismaksua vaan veronkorotuksen.

Myöhästymismaksu määrätään veroilmoituskohtaisesti. Verovelvolliselle tai rekisteröidylle autoveroilmoittajalle määrätään vain yksi myöhästymismaksu, vaikka hän ilmoittaisi useampia, yhteen veroilmoitukseen liittyviä tietoja myöhässä. 

Ajoneuvokohtaiselta veroilmoitukselta määrättävä myöhästymismaksu on 50 euroa. Rekisteröidyn autoveroilmoittajan autoverojaksoa koskevalta veroilmoitukselta myöhästymismaksu on 200 euroa.

Myöhästymismaksu näkyy autoverotuspäätöksessä. Verohallinto ei yleensä kuule ennen myöhästymismaksun määräämistä.

Maija on tuonut maahan ajoneuvon ja antanut veroilmoituksen määräajassa. Ennen kuin Verohallinto on tehnyt verotuspäätöksen Maija korjaa veroilmoitustaan. Maija ilmoittaa, että ajoneuvon verotuksessa käytetty matkamittarilukema on ollut liian suuri. Verotusarvo on ollut tämän takia liian alhainen. Verohallinto määrää Maijalle myöhästymismaksun, koska Maija on täydentänyt oma-aloitteisesti veroilmoitustaan määräajan jälkeen, mutta ennen verotuspäätöksen tekemistä.

Jos Verohallinto olisi lähettänyt Maijalle selvityspyynnön ajokilometreistä ja Maija olisi tämän jälkeen ilmoittanut ajokilometrit oikein, Verohallinto olisi määrännyt veronkorotuksen.

Milloin myöhästymismaksua ei määrätä?

Tavallisesti et joudu maksamaan myöhästymismaksua, jos ilmoitat myöhässä sellaisia tietoja, jotka pienentävät veroa.

Verohallinto voi kuitenkin määrätä myöhästymismaksun, jos laiminlyöt toistuvasti (hyväksesi vaikuttavan) tiedon ilmoittamista tai osoitat ilmeistä piittaamattomuutta verotuksen velvoitteita kohtaan.

Myöhästymismaksua ei määrätä myöskään, jos esimerkiksi

 • yleisessä tietoliikenneverkossa tai OmaVerossa on toimintahäiriöitä
 • laiminlyönti on vähäinen
 • laiminlyönnille on pätevä syy, kuten verovelvollisen äkillinen sairastuminen tai ylivoimainen este
 • kyse on muusta erityisestä syystä, kuten vahingossa tehdystä lasku-, kirjoitus- tai ilmaisuerehdyksestä.

Myöhästymismaksua voidaan määrätä ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 annettavista autoveroilmoituksista.

Veronkorotus

Joudut maksamaan veronkorotusta silloin, kun

 • olet antanut autoveroilmoituksen tai muun vaaditun tiedon puutteellisena tai virheellisenä etkä ole oma-aloitteisesti korjannut niitä ennen verotuspäätöksen tekemistä
 • et ole antanut lainkaan autoveroilmoitusta
 • annat autoveroilmoituksen myöhässä tilanteessa, jossa olet ottanut ajoneuvon verolliseen käyttöön ennen käyttöönottoilmoituksen antamista
 • Verohallinto oikaisee verotustasi vahingoksesi ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi verotuspäätöksen tekemisen jälkeen
 • ilmoitat puuttuvia tietoja veron määrää lisäävästi verotuksen toimittamisen jälkeen ja Verohallinto tekee täydentävän verotuspäätöksen
 • olet antanut palautushakemuksen puutteellisena tai virheellisenä

Veronkorotuksen määrä

Autoverotuksessa veronkorotus lasketaan lisääntyneen veron määrästä. Veronkorotus lasketaan kaavamaisesti ja se on 2–50 % lisääntyneen veron määrästä. Veronkorotus lasketaan kertomalla lisääntyneen veron määrä laiminlyöntiin sovellettavalla kiinteällä veronkorotusprosentilla. Veronkorotusta määrätään aina vähintään 75 euroa ajoneuvokohtaiselta veroilmoitukselta ja 300 jaksokohtaiselta veroilmoitukselta, vaikka prosentteina laskettu korotus jäisi tätä pienemmäksi.

Jos veronkorotus määrätään sillä perusteella, että palautuksen hakija on ilmoittanut hakemuksella virheellisiä tai puutteellisia tietoja, lisääntyneellä verolla tarkoitetaan perusteetta haetun palautuksen määrää.

Verovelvollisen veroilmoituksessa voi olla useampia puutteita tai virheitä ja ne voivat olla luonteeltaan erilaisia. Veronkorotuksen määräämisen edellytykset ja se, määrätäänkö veronkorotus perussäännöksen vai muun veronkorotussäännöksen mukaan, ratkaistaan kunkin virheen ja laiminlyönnin osalta erikseen. Verotuspäätöksessä eri virheiden ja laiminlyöntien perusteella laskettujen veronkorotusten yhteismäärä määrätään yhtenä veronkorotuksena. 

Veronkorotus määrätään verotuspäätöksellä ja Verohallinto kuulee siitä aina ennen päätöksen antamista.

Veronkorotuksen määrä autoverotuksessa:

Veronkorotuksen määrä autoverotuksessa
Perustaso:10 %

Käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Oletustaso, jota sovelletaan, jos korottavia tai alentavia seikkoja ei ole.
Korotettu veronkorotus: 15–50 %

Käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Laiminlyönnit ovat toistuvia.
 • Verovelvollisen toiminta osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta verotusta koskevista velvoitteista.
Alennettu veronkorotus: 5 %

Käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä (luottamuksensuojasäännöksessä tarkoitetulla tavalla).
 • Perustason mukaan laskettu veronkorotus olisi muusta erityisestä syystä kohtuuton.
Arvioverotuksen yhteydessä: 25 %

Käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Verohallinto toimittaa verotuksen arvioimalla, koska autoveroilmoitusta ei ole saatu tai sen tietoja ei puutteiden vuoksi voida käyttää verotuksen perusteena.
Veroilmoitus korjattu oma-aloitteisesti: 2 %

Käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Verovelvollinen vaatii virheen korjaamista oma-aloitteisesti verotuksen toimittamisen jälkeen.

Vähimmäiskorotus 

75/300

Käytetään seuraavissa tilanteissa:

 • Esimerkiksi silloin, kun ilmoittamisvelvollisuus on laiminlyöty, mutta vero ei lisäänny.

Veronkorotusta voidaan määrätä yllä esitettyjen säännösten perusteella ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 annettavista autoveroilmoituksista tai 1.1.2021 alkaen vireille tulleista palautushakemuksista.

Mikko on antanut verotustietoja virheellisesti

Mikko on antanut autoveroilmoituksen. Verohallinto lähettää autoveroilmoituksen saapumisen jälkeen selvityspyynnön ajoneuvon päästötiedoista ja ajokilometreistä. Mikon vastattua selvityspyyntöön selviää, että Mikko on ilmoittanut päästötiedot ja ajokilometrit virheellisenä. Verohallinto määrää veronkorotukset lisääntyneelle verolle sekä päästötietojen että ajokilometrien ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä.

Jos Mikko ilmoittaisi oikeat päästötiedot ja ajokilometrit oma-aloitteisesti veroilmoituksen antamisen jälkeen, mutta ennen verotuspäätöksen tekemistä, niin Verohallinto määräisi Mikolle myöhästymismaksun.

Milloin veronkorotusta ei määrätä?

Tavallisesti et joudu maksamaan veronkorotusta, jos ilmoitat myöhässä sellaisia tietoja, jotka pienentävät veron määrää.

Verohallinto voi kuitenkin määrätä veronkorotuksen, jos laiminlyöt toistuvasti (hyväksesi vaikuttavan) tiedon ilmoittamista tai osoitat ilmeistä piittaamattomuutta verotuksen velvoitteita kohtaan.

Veronkorotus jätetään määräämättä myös seuraavissa tilanteissa:

 • Laiminlyönnin vaikutus verotukseen on vähäinen
 • Laiminlyönnille on pätevä syy, kuten ilmoittajan äkillinen sairastuminen tai ylivoimainen este
 • Veronkorotus olisi olosuhteet huomioon ottaen kohtuuton ja taulukossa mainitut alennetun veronkorotuksen edellytykset täyttyvät.

Laiminlyöntimaksu

Verohallinto määrää laiminlyöntimaksua laiminlyönnistä, joka ei kohdistu veron ilmoittamiseen. Laiminlyöntimaksu on jaettu kahteen eri tasoon eli enintään 2 000 euron ja enintään 5 000 euron suuruisiin laiminlyöntimaksuihin.

Laiminlyöntimaksua voit joutua maksamaan enintään 2 000 euroa seuraavissa tilanteissa:

 • Laiminlyöt käyttöönottoilmoituksen antamisen, verottoman käytön ilmoituksen antamisen tai niihin liittyvän selvittämisvelvollisuuden
 • Jätät ilmoittamatta määräaikaisen vuokrasopimuksen muutoksista
 • Jätät täyttämättä katsastajan tarkastusvelvollisuuden.

Laiminlyöntimaksua voit joutua maksamaan enintään 5 000 euroa seuraavissa tilanteissa:

 • Jätät Verohallinnon kehotuksesta huolimatta täyttämättä rekisteröintiä koskevan ilmoittamisvelvollisuuden tai tietojenantovelvollisuuden
 • Jätät Verohallinnon kehotuksesta huolimatta täyttämättä verotusta koskevan kirjanpitovelvollisuuden, muistiinpanovelvollisuuden tai ajopäiväkirjan pidon.

Laiminlyöntimaksu määrätään erillispäätöksellä ja siitä kuullaan aina ennen päätöksen antamista.

Milloin laiminlyöntimaksua ei määrätä?

Laiminlyöntimaksu jätetään määräämättä, jos laiminlyönti on vähäinen, laiminlyönnille on pätevä syy tai muu erityinen syy. Päteviä syitä ovat esimerkiksi sairastuminen tai ylivoimainen este. Erityisiä syitä ovat esimerkiksi verovelvollisen vahingossa tekemä lasku-, kirjoitus- tai ilmaisuerehdys.

Laiminlyöntimaksua voidaan määrätä ensimmäisen kerran 1.1.2021 alkaen tehdyistä laiminlyönneistä.

Lue autoverotuksen seuraamusmaksujen määräytymisestä tarkemmin ohjeesta Seuraamusmaksut autoverotuksessa (Syventävä ohje)

Sivu on viimeksi päivitetty 15.1.2021