Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Sökande av ändring i arvs- och gåvobeskattning

Du kan söka ändring i arvs- och gåvobeskattningen efter att beskattningen har verkställts. Du kan söka ändring genom att begära omprövning skriftligen hos skatterättelsenämnden. Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beskattningsbeslutet. Du kan söka ändring i MinSkatt eller med en pappersblankett.

Vem får söka ändring?

Den skattskyldige dvs. arvs- eller gåvomottagaren kan söka ändring i arvs- och gåvobeskattningen.

Så här söker du ändring i MinSkatt

Logga in i MinSkatt

Välj fliken Funktioner och sedan i punkten Omprövningsbegäranden länken Alla omprövningsärenden. Välj den rätta länken:

  • Begäran om omprövning av gåvobeskattningen
  • Begäran om omprövning av arvsbeskattningen

Fyll i och skicka begäran om omprövning.

Så här söker du ändring med en pappersblankett

Du kan begära omprövning på blanketten Begäran om omprövning av arvs- eller gåvobeskattning (3625r). Begäran om omprövning kan också formuleras fritt. Begäran om omprövning ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och personbeteckning
  • det beskattningsbeslut som du söker ändring i (fyll i beslutsnummer)
  • vilka ändringar i beskattningen omprövningsbegäran gäller
  • på vilka grunder du söker ändring.

Bifoga till begäran om omprövning också kopior av de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dessa till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress. 

Skicka din begäran om omprövning och bilagorna till adressen:

Skatteförvaltningen
Omprövningsbegäranden
PB 650
00052 SKATT
Du kan också lämna begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst.

När ska omprövning begäras?

Tidsfristen för att begära omprövning beror på när du har fått gåvan eller arvlåtaren har dött. Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande i den anvisning om ändringssökande som bifogats till beslutet.

Se tidsfrister för begäran om omprövning

Enbart omprövning som begärts inom tidsfristen prövas

Begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Dokumenten ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för sökande av ändring. En begäran om omprövning som har anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts ska skatten betalas senast på förfallodagen. Det ackumuleras dröjsmålsränta på en obetalad skatt oavsett sökande av ändring. Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Läs mer om avbrytande av verkställighet. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kontrollera alltid besvärstiden i den besvärsanvisning som bifogats till beslutet.

Se tidsfrister för besvär

Besvärsskriften ska lämnas in hos förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Besvären till förvaltningsdomstolen kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst.

Se förvaltningsdomstolarnas adresser (Oikeus.fi)

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd till detta. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter delgivningen av förvaltningsdomstolens beslut. En besvärsskrift till förvaltningsdomstolen eller till högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagd.

Läs mer om domstolarnas avgifter (Oikeus.fi)

Tidsfristerna för omprövningsbegäran och besvär

Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2019 eller därefter

Begäran om omprövning av arvs- eller gåvobeskattning kan lämnas inom 3 år från utgången av skatteåret. Med skatteår avses i arvsbeskattningen det år då arvlåtaren har dött och i gåvobeskattningen det år då gåvan har mottagits.

Det år då arvlåtaren har dött eller det år då gåvan har mottagits Begäran om omprövning ska vara framme
2019 2.1.2023
2020 1.1.2024
2021 31.12.2024

Exempel: Armi fick en skattepliktig gåva 31.1.2020. Hon lämnade en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen 20.4.2020. Armi fick 20.6.2020 ett beslut om gåvoskatten. Gåvans värde preciseras senare, varför hon begär omprövning av beslutet. Eftersom gåvobeskattningen har verkställs år 2020 ska begäran om omprövning vara framme hos Skatteförvaltningen senast 1.1.2024.

Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2016

Begäran om omprövning som gäller arvs- och gåvobeskattning kan lämnas inom 5 år räknat från början av året efter att arvs- och gåvobeskattningen har verkställts.

Året då arvs- eller gåvobeskattningen har verkställts Begäran om omprövning ska vara framme
2017* 2.1.2023

*Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2016 men arvs- eller gåvobeskattningen har verkställts är 2017.

Exempel: Peter fick 15.12.2016 en gåva som han deklarerade 2.3.2017. Gåvobeskattningen verkställdes 20.6.2017. Eftersom gåvan har fåtts år 2016 tillämpas den gamla tidsfristen för ändringssökande (5 år). Gåvobeskattningen verkställdes år 2017, och begäran om omprövning ska därför vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2023.

Arvlåtaren har dött eller gåvan har fåtts 2017 eller därefter

Tidsfristen för att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen är 60 dygn räknat från den dag du fick del av det beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran.

Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2016

Besvärstiden till förvaltningsdomstolen är fem år räknat från början av det år som följer på året då arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. Kontrollera besvärstiden i besvärsanvisningen som har bifogats till beslutet. Om din omprövningsbegäran gällde ett beslut om rättelse av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ efter 1.1.2017, är tidsfristen för att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen 60 dagar räknat från den dag du fick del av det beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran.

Sidan har senast uppdaterats 20.6.2022