Anvisningar för deklaration och betalning av gåvoskatt

Du ska lämna in en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt när

  • värdet på gåvan du fått är 5 000 euro eller mera
  • du av samma gåvogivare inom en treårsperiod får gåvor till ett sammanlagt värde på 5 000 euro eller mera.

För mindre gåvor behöver en gåvoskattedeklaration inte lämnas in.

Så här lämnar du in en gåvoskattedeklaration

Lämna in gåvoskattedeklarationen inom tre månader från gåvodatumet.

Ange följande uppgifter:

gåvans värde

gåvodatum

släktskapsförhållande mellan gåvogivare och gåvotagare.

Dessa uppgifter påverkar också gåvoskattebeloppet.

Om du får något annat än pengar i gåva – exempelvis värdepapper, bostadsaktier eller en fastighet – ska du utreda gåvans gängse värde för gåvoskattedeklarationen. Så här definierar du gåvans värde

Lämna in gåvoskattedeklarationen i MinSkatt

Vid behov kan gåvoskattedeklarationen lämnas in på en pappersblankett.

Vill du värdera skattebeloppet? – se anvisningarna

Du får ett gåvoskattebeslut och anvisningar för betalning

Efter att Skatteförvaltningen handlagt din gåvoskattedeklaration kan du läsa gåvoskattebeslutet i MinSkatt. Du får också beslutet per post utom om du har tagit i bruk de elektroniska suomi.fi-meddelandena. I genomsnitt tar handläggningen av deklarationen 6 månader men i vissa fall kan du få beslutet inom 1−4 veckor.

När du har fått gåvobeskattningsbeslutet kan du betala skatten i MinSkatt där de uppgifter som behövs för att betala finns färdigt ifyllda. Du får också en giroblankett med beslutet där uppgifterna för betalningen finns.

Om du inte har giroblanketterna kvar kan du kontrollera betalningsuppgifterna i MinSkatt.

När ska skatten betalas?

Den första förfallodagen för gåvoskatt infaller ca tre månader efter att du fått beskattningsbeslutet.

Gåvoskatt som understiger 500 euro ska betalas i en rat. Ett högre belopp har indelats i två betalningsrater. Om skatten indelats i två rater, förfaller den andra raten två månader efter den första förfallodagen.

Betalade du gåvoskatten för sent?

Behöver du anstånd med betalningen av skatt?

Vanliga frågor

Vårdnadshavaren lämnar in gåvoskattedeklarationen för ett minderårigt barns räkning.

Du kan lämna in deklarationen för barnet i MinSkatt. Logga in i MinSkatt med dina nätbankskoder. Efter det kontrollerar tjänsten om du har vårdnadshavares rättighet att uträtta ärenden på barnets vägnar.

Har du fått egendom som gåva av två eller flera personer ska du lämna separata gåvoskattedeklarationer för gåvorna. Gåvoskattedeklarationerna måste lämnas separat även om gåvan getts genom endast ett gåvobrev.

Om det finns flera gåvotagare ska var och en lämna en egen gåvoskattedeklaration.

Om gåvogivarna är flera räknas gåvoskatten separat för varje gåva av respektive gåvogivare.

Exempel: Anders och hans hustru Tina ger deras dotter Lisa 7 500 euro så att bägge ger 3 750 euro som gåva. Eftersom bägge gåvornas värde är mindre än 5 000 euro behöver Lisa inte betala gåvoskatt. 

Om Anders och Tina ger deras dotter Lisa 10 500 euro så att bägge ger 5 250 euro som gåva, betalar Lisa gåvoskatt på sina gåvor enligt skatteklass 1. Beloppet på gåvoskatten i fråga om 5 250 euro uppgår till 116 euro år 2021. Lisa betalar sammanlagt 232 euro (2 x 116 euro) i gåvoskatt.

Är det frågan om en gemensam gåva ska mottagarna deklarera endast för en gemensam gåva. En gåva är gemensam endast när det i åtkomsthandlingen (t.ex. i gåvobrevet) uttryckligen sägs att egendomen har fåtts gemensamt.

Vanligtvis behöver gåvobrevet inte lämnas till Skatteförvaltningen.

I deklarationsanvisningen för gåvoskatt förklaras i vilka undantagsfall man ska bifoga gåvobrevet eller andra dokument till gåvoskattedeklarationen. Läs mera i deklarationsanvisningarna för gåvoskatt.

Fast gåvobrevet inte lämnas till Skatteförvaltningen, ska ett gåvobrev uppgöras i följande situationer:

  • Gåvan är en fastighet. Ett offentligt köpvittne ska bestyrka en fastighetsgåva. Läs mer om bestyrkande av fastighetsköp (Lantmäteriverket).
  • En besittningsrätt eller annan rätt har förbehållits till gåvan.

Om det sammanlagda värdet på gåvan eller gåvorna underskrider 5 000 euro behöver du inte lämna in en gåvoskattedeklaration, om inte Skatteförvaltningen förutsätter det särskilt. Ibland kan det ändå vara bra att lämna in en gåvoskattedeklaration för en skattefri gåva t.ex. när värdet som fastställts för egendomen i gåvobeskattningen kan användas som anskaffningsutgift om du senare säljer egendomen.

Gåvobeskattningsvärdet kan användas när överlåtelsevinst beräknas

Har värdet på egendomen inte fastställts i beskattningen bestäms anskaffningsutgiften vanligen enligt hur lång tid man ägt egendomen, antingen till 20 % eller 40 % av försäljningspriset (s.k. presumtiv anskaffningsutgift). Om du säljer egendomen vidare kan det vara mer förmånligt att använda gåvobeskattningsvärdet än den presumtiva anskaffningsutgiften Man kan således ha nytta av att lämna in en gåvoskattedeklaration och få ett fastställt värde för gåvobeskattningen även om värdet på gåvan är lägre än 5 000 euro och ingen gåvoskatt ska betalas.

Såsom anskaffningsutgift för offentligt noterade värdepapper kan godkännas värdet vid tidpunkten för gåvan, även om värdet inte har fastställts i gåvobeskattningen. Du behöver alltså inte lämna in en gåvoskattedeklaration för offentligt noterade värdepapper som du fått i gåva om deras värde understiger 5 000 euro och om du inte under en treårsperiod fått gåvor för sammanlagt 5 000 euro eller mera av samma person.

Om det är frågan om en gemensam gåva lämnar en av gåvotagarna en enda gåvoskattedeklaration för alla gåvotagarna. Skatteförvaltningen fastställer en gemensam skatt för gåvotagarna som tillsammans ansvarar för att betala den. Gåvoskatten beräknas på basis av gåvans totala värde.

En gåva är gemensam endast när det i åtkomsthandlingen (t.ex. i gåvobrevet) uttryckligen sägs att egendomen har fåtts gemensamt.

Läs mera om gemensamma gåvor