Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Gåvoskatteräknaren – värdera gåvoskattebeloppet

Gåvoskattebeloppet påverkas av gåvans värde och skatteklass, dvs. släktskapsförhållandet mellan gåvogivaren och gåvotagaren.

Du kan preliminärt beräkna din gåvoskatt med gåvoskatteräknaren.


Skatteklasser

Gåvotagarna har indelats i två skatteklasser beroende på mottagarens släktskapsförhållande till gåvogivaren. I den första skatteklassen är skatten lägre.

  • make eller maka eller make i registrerat partnerskap
  • sambo som har (eller har haft) ett gemensamt barn med gåvogivaren eller som tidigare varit gift eller i ett registrerat partnerskap med gåvogivaren
  • arvinge i rakt upp- eller nedstigande led (barn, barnbarn, föräldrar, mor-/farföräldrar osv.) Adoptivbarn och -föräldrar är skattemässigt sett i samma ställning som biologiska släktingar.
  • arvinge i rakt nedstigande led dvs. släkting till gåvogivarens make eller registrerade partnerns barn, barnbarn osv.
  • avlidna makens eller exmakens barn
  • exmakens barn och gåvogivaren eller barnets förälder har gift om sig.
  • övriga släktingar än de som hör till skatteklass 1, t.ex. syskon och syskonens barn 
  • personer utanför släkten och familjen t.ex. vänner.

Gåvoskattetabeller

Räkna gåvoskatten på gåvans totala värde. Även om gåvor med ett värde på mindre än 5 000 euro är skattefria subtraheras den skattefria andelen, 4 999 euro, inte från gåvans gängse värde. Detta har redan beaktats i gåvoskatteskalan.

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro) Skatt vid den nedre gränsen (euro) Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
5 000–25 000 100 8 %
25 000–55 000 1 700 10 %
55 000–200 000 4 700 12 %
200 000–1 000 000 22 100 15 %
1 000 000– 142 100 17 %

Exempel: Du får en penninggåva på 30 000 euro av din mormor. Skatten på 25 000 euro är 1 700 euro. Skatten på 5 000 euro, det vill säga den gåvoandel som överskrider 25 000 euro är 10 procent eller 500 euro. Du betalar alltså sammanlagt 2 200 euro i gåvoskatt.

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro) Skatt vid den nedre gränsen
(euro)
Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
5 000–25 000 100 19 %
25 000–55 000 3 900 25 %
55 000–200 000 11 400 29 %
200 000–1 000 000 53 450 31 %
1 000 000– 301 450 33 %

Exempel: Du får en penninggåva på 30 000 euro av din syster. Skatten på 25 000 euro är 3 900 euro. Skatten på 5 000 euro, det vill säga den gåvoandel som överskrider 25 000 euro är 25 procent eller 1 250 euro. Du betalar alltså sammanlagt 5 150 euro i gåvoskatt.

Avdrag för besittningsrätt

Läs närmare om besittningsrättens värde vid gåvobeskattningen

När ska skatten betalas?

Läs anvisningarna för deklaration och betalning