Köp av gåvokaraktär

Det är fråga om köp av gåvokaraktär när egendomens köpesumma är lägre än dess gängse värde, dvs. att egendomen har sålts till ett lägre pris än dess gängse värde är.

Om du köper egendom och köpesumman som du betalar är högst 75 % (3/4) av egendomens gängse värde, är det fråga om köp av gåvokaraktär och du måste eventuellt betala gåvoskatt. I ett köp av gåvokaraktär är gåvans värde skillnaden mellan egendomens gängse värde och köpesumman du betalat för den.

Exempel: Anders säljer en lägenhet vars gängse värde är 200 000 euro till Lisa. Köpesumman utgör 65 % av det gängse värdet (130 000 euro/200 000 euro). Till följd av köpet anses Lisa få en gåva värd 70 000 euro (gängse värdet på 200 000 euro med avdrag för köpesumman på 130 000 euro). 

Skatten på en gåva på 70 000 euro uppgår i skatteklass 1 till 6 500 euro och till 15 750 euro i skatteklass 2. Om köpesumman hade överstigit 150 000 euro (över 75 % av gängse värdet), hade gåvoskatt inte påförts.

Vad räknas till köpesumman vid ett köp av gåvokaraktär?

Köpesumman utgörs av alla prestationer i pengar som av köparen ger till säljaren på grund av köpet.

  • köpesumman som köparen betalar i pengar till säljaren
  • säljarens skulder som köparen övertar ansvaret för
  • förmåner, som köparen senare måste erlägga till säljaren, till exempel sytning eller pension
  • egendom som köparen ger säljaren i utbyte (som ersättning betraktas det gängse värdet på egendomen i utbyte)
  • övriga prestationer som köparen svarar för, till exempel om säljaren har rätt att bo kvar och köparen betalar el och värme.

Säljarens skulder som köparen övertar ansvaret för i exemplet: 

Anders skänker till sin dotter Lisa en fastighet vars gängse värde är 150 000 euro. Anders har tidigare tagit ett banklån för fastighetsköpet. Vid tidpunkten för gåvan återstår 50 000 euro av lånet. Lisa övertar ansvaret för lånet som överförs i hennes namn. Eftersom lånet överförs på Lisa i samband med gåvan anses det att hon betalat Anders en ersättning på 50 000 euro för gåvan. Gåvans värde blir alltså 100 000 euro (150 000 euro - 50 000 euro).

Skatten på gåvan på 100 000 euro uppgår i skatteklass 1 till 10 100 euro år 2020.

  • en del av den överlåtna egendomen som säljaren förbehållit sig själv (exempelvis ett outbrutet område som säljaren äger och som inte ingår i köpet)
  • en bolagslåneandel som hör till en lägenhet eller lokal och som sänker dess gängse värde
  • säljarens eller någon annans besittnings-, boende- eller nyttjanderätt, om denna rätt inte förutsätter en aktiv prestation av köparen (exempelvis att boenderätten inte omfattar uppvärmning som köparen väntas betala)
  • rätt till vedtäkt eller skogsavverkning som säljaren förbehåller sig.