Begäran om information ur en annan skattskyldigs handlingar, beställningsblankett (3284r)

Med denna blankett kan du begära information gällande en annan skattskyldigs beskattningsuppgifter.

Skattskyldigas handlingar är sekretessbelagda. Kontrollera alltid innan du fyller i blanketten att du har rätt att ta del av de begärda uppgifterna.

Du kan begära uppgifter om en annan skattskyldigs beskattning, om de påverkar ditt eget skatteärende.

Dessutom kan du begära beskattningsuppgifter som behövs för boutredning eller förrättande av avvittring eller arvsskifte. Dessa uppgifter kan begäras av

  • efterlevande make
  • make
  • en av tingsrätten förordnad boutredare
  • skiftesman
  • delägare i boet
  • boförvaltare i konkursbo.

I detta fall begärs uppgifterna på grundval av 13 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter. Du ska utreda på vilka grunder du har rätt att ta del av de begärda uppgifterna.

Se mer information om hur man gör en begäran om handlingar i anvisningen för ifyllnad av blanketten samt i anvisningen för utlämnande av beskattningsuppgifter.

Skicka begäran till adressen:

Skatteförvaltningen
PB 500
00052 SKATT