Begäran om information ur en annan skattskyldigs handlingar, ifyllnadsanvisning

Med blankett för begäran om information 3284r kan du begära en annan persons eller ett företags beskattningsuppgifter. Observera att andra skattskyldigas handlingar är sekretessbelagda. Kontrollera att du har rätt att ta del av de uppgifter du begär innan du fyller i blanketten.

Du kan begära uppgifter om en annan persons eller ett företags beskattning endast om de påverkar ditt eget beskattningsärende. Dessutom kan du begära beskattningsuppgifter som behövs för utredning av boet eller förrättande av avvittring eller arvsskifte. Dessa uppgifter kan begäras av

  • efterlevande make
  • mak
  • en av tingsrätten förordnad boutredningsman
  • skiftesman
  • delägare i boet
  • boförvaltaren i ett konkursbo.

Läs mer om utlämnande av beskattningsuppgifter här.

1. Den som begär beskattningshandlingar

Ange beställarens namn, personbeteckning, telefonnummer och adressen, vart du vill att handlingarna skickas, här.

2. Den skattskyldige, vars beskattningshandlingar du begär (person eller företag)

Ange vems beskattningsuppgifter som du begär här. Om du inte känner till personbeteckningen eller FO-numret kan du precisera vems eller vilket företags beskattningsuppgifter du begär i punkt 3 på blanketten.

3. Vilka beskattningshandlingar begär du?

Specificera noggrant vilka beskattningshandlingar beställningen gäller här. Ange även vilken tidsperiod eller vilket skatteår din beställning gäller.

Om du behöver en kopia av bouppteckning eller en bilaga till bouppteckningsinstrumentet kan du beställa dem direkt i MinSkatt eller använda beställningsblanketten för kopia av bouppteckning (3627r).

4. För vilket ändamål begär du uppgifterna och på vilka grunder begär du beskattningshandlingarna?

Enligt 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet kan Skatteförvaltningen lämna ut uppgifter som kan eller har kunnat påverka avgörandet av den skattskyldiges skatteärende. Dessa uppgifter kan även finnas bland andra skattskyldigas beskattningsuppgifter, om ett ärende påverkar flera skattskyldigas beskattning.

Enligt 13 § 2 mom. lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter kan Skatteförvaltningen lämna ut beskattningsuppgifter till efterlevande make, make, en av tingsrätten förordnad boutredningsman, skiftesman, delägare i boet eller boförvaltaren i ett konkursbo, om beskattningsuppgifterna behövs för utredning av boet eller förrättande av avvittring eller arvsskifte,

Beskattningsuppgifter för en annan person får endast lämnas ut i den omfattning som föreskrivs i dessa lagar. Skatteförvaltningen måste alltid innan uppgifterna lämnas ut försäkra sig om att den som begär uppgifterna har rätt att ta del av de uppgifter som Skatteförvaltningen lämnar ut till honom eller henne. Om en beskattningshandling innehåller sådan information som den lagenliga rätten att få information inte omfattar, lämnar Skatteförvaltningen inte ut hela handlingen. Om den som begär uppgifterna till exempel har rätt att få en viss uppgift, som framgår av en sida i handlingen eller en del av den, lämnar Skatteförvaltningen endast ut denna del av handlingen, inte hela handlingen.

Omfattningen av utlämnandet av uppgifter grundar sig på den utredning om rätten att få information som den som begär uppgifterna lämnar in. Om man inte får en tillräcklig utredning om rätten att få information, kan inte uppgiften lämnas ut. Därför ska man i begäran om information specificera vilken bestämmelse i lagen informationen begärs. Dessutom ska man noggrant utreda att de uppgifter som begärs är nödvändiga för en lagstadgad uppgift eller ett lagstadgat ändamål eller för den uppgift eller det ändamål som utgör grunden för begäran om information.

Den skattskyldige, vars uppgifter lämnas ut till dig, har rätt att få information om de grunder som du presenterar för Skatteförvaltningen i din begäran om utlämnande av information.

För vilket ändamål begär du beskattningshandlingarna?

Ange och motivera för vilket användningsändamål du behöver en annan skattskyldigs beskattningshandlingar här. Man måste uppge användningsändamålet för alla uppgifter som begärs.

Om du behöver uppgifterna för att de kan påverka ditt eget skatteärende, ska du berätta exakt om vilket skatteärende det är fråga om.

Om du behöver uppgifterna för boutredning eller förrättning av avvittring eller arvskifte, ska du ge en utredning om vilket bo det är fråga om, mellan vem avvittringen eller efter vem arvskiftet sker.

På vilka grunder begär du beskattningshandlingarna?

Ange och motivera för på vilka grunder du begära en annan skattskyldigs beskattningsuppgifter för det användningsändamål som du angett. För alla begärda uppgifter ska du ange på vilka grunder de begärs.

Om du begär en annan skattskyldigs uppgifter på grund av det kan påverka ditt eget skatteärende, ska du utreda varför du behöver dessa uppgifter i ditt skatteärende. Av utredningen ska alltid framgå det samband som du anser att en annan skattskyldigs beskattningsuppgifter kan ha till ditt skatteärende.

Om du behöver uppgifterna för boutredning eller förrättning av avvittring eller arvskifte ska du utreda i vilken roll du begär uppgifterna och varför just de begärda uppgifterna behövs för att sköta ärendet. Av utredningen ska alltid framgå det samband som du anser att en annan skattskyldigs beskattningsuppgifter som du begär har till boutredningen och förrättningen av en avvittring eller ett arvskifte. För boutredning och förrättning av avvittring eller arvskifte får man endast lämna ut nödvändiga uppgifter.

Datum och underskrift

Kom ihåg att datera och signera beställningsblanketten.

Bilagor

Foga vid behov följande handlingar till begäran om information:

  • fullmakt eller motsvarande uppdragsavtal (av vilket framgår fullmakt att handla på en annan persons vägnar)
  • kopia av förordnande av boutredare, skiftesman eller boförvaltare