Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen henkilöasiakkaan ulkomaantulosta

Jos asut Suomessa, sinun on maksettava Suomeen veroa myös ulkomailta saamistasi tuloista. Ulkomailta saadusta tulosta on usein maksettava veroa myös siihen maahan, josta tulo on saatu. Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen hyvittämällä ulkomaantulon veron tai vapauttamalla suomalaisesta verosta.

Jos maksaisit verot sekä Suomeen että ulkomaille, verotus olisi kaksinkertaista. Tämä estetään poistamalla kaksinkertainen verotus Suomessa. Käytössä on kaksi menetelmää: ulkomailla maksetun veron hyvittäminen ja Suomen verosta vapauttaminen. Yleensä käytetään hyvitysmenetelmää. Voit saada vapautuksen Suomen verosta vain, jos Suomen ja toisen valtion välinen verosopimus sitä edellyttää.

Ilmoita ulkomaan tulot ja vaadi itse kaksinkertaisen verotuksen poistamista

Ilmoita tiedot Omaverossa

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Ilmoita ulkomailta saamasi tulo, ulkomainen vero, tulon luonne (palkka, osinko tms.) sekä valtio, josta tulo on saatu.

Kaksinkertaisen verotuksen voi estää jo ennakkoperinnässä

Jos osoitat joutuvasi maksamaan veroa ulkomailla, Verohallinto voi pienentää ennakonpidätystä tai ennakkoveroa, joka on määrätty sinulle ulkomaantulon perusteella. Sinun on silloinkin selvitettävä ulkomaantulo ja -vero veroilmoituksella. 

Muuta verokorttia tai ennakkoveroa     

Arvioi veroprosenttisi laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Hyvitysmenetelmä: ulkomaan vero hyvitetään Suomeen maksettavasta verosta

Hyvitysmenetelmässä Suomi verottaa ulkomaantulon, mutta vähentää eli hyvittää sen veron, jonka olet jo maksanut toisessa valtiossa.

Esimerkki 1: Ulkomailta saatu tulo on 5 000 euroa ja ulkomainen vero 1 000 euroa. Suomen vero tästä tulosta olisi 1 300 euroa. Suomen verosta vähennetään ulkomainen vero (1 300 e – 1 000 e). Suomen veroa jää maksettavaksi 300 euroa.

Hyvitys ei voi olla suurempi kuin ulkomaantulon vero Suomessa

Suomen verosta voidaan vähentää ulkomaan veroa vain sen verran kuin Suomen vero samasta tulosta olisi. Hyvityksen enimmäismäärä on siis se summa, joka samasta tulosta menisi veroa Suomessa. Jos ulkomainen vero ylittää hyvityksen enimmäismäärän, osa verosta jää hyvittämättä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos ulkomaan veroprosentti on korkeampi kuin Suomessa, verotettava tulosi on Suomessa pienempi kuin ulkomailla tai tulosi ovat Suomessa tappiolliset.

Esimerkki 2: Ulkomainen tulo on 5 000 euroa ja ulkomainen vero 1 500 euroa. Suomen vero tästä tulosta olisi 1 300 euroa. Ulkomainen vero ylittää Suomen veron, joten Suomessa hyvitetään vain 1 300 euroa. Hyvittämättä jäänyt 200 euroa voidaan kuitenkin vähentää ulkomaantulon verosta viiden seuraavan vuoden aikana.

Hyvittämättä jääneet verot vähennetään seuraavan viiden vuoden aikana ulkomaantuloista määrättävistä veroista. Verohallinto tekee vähennyksen automaattisesti, sinun ei tarvitse vaatia hyvittämättä jääneen veron vähentämistä.

Vähennys voidaan tehdä vain samaan tulolähteeseen ja tulolajiin kuuluvasta ulkomaantulon verosta. Jos käyttämättömiä hyvityksiä on useammalta vuodelta, vanhimmat vähennetään ensin.

Vapautusmenetelmä: ulkomaantulosta ei makseta veroa Suomeen

Joidenkin maiden verosopimuksissa Suomen kanssa on sovittu, että näistä valtioista saadusta ulkomaantulosta ei makseta veroa Suomeen. Tulo kuitenkin vaikuttaa Suomessa muista tuloista maksettavaan veroon. Ulkomaantulo lasketaan mukaan kokonaistuloihin, kun veroprosenttia lasketaan.

Esimerkki 3: Ulkomailta saatu ansiotulo on 5 000 euroa ja Suomesta saatu ansiotulo 20 000 euroa. Suomen vero 20 000 eurosta olisi 30 %. Ulkomaantulo otetaan kuitenkin huomioon veroprosentissa. Veroprosentti lasketaan 25 000 euron tulojen perusteella, jolloin prosentiksi tulee 35 %. Veroa menee vain Suomen tulosta eli 20 000 eurosta, mutta vero lasketaan 35 %:n mukaan.

Pääomatulosta maksetaan 30 % pääomatulon tulovero. Jos pääomatulot ylittävät 30 000 euroa  kalenterivuoden aikana, ylimenevästä määrästä on maksettava 34 % vero. Pääomatulojen veroprosenttiin vaikuttaa siis tulojen määrä, jossa huomioidaan myös ulkomailta saatu pääomatulo. Pääomatulojen verotuksessa huomioidaan ulkomaantulo myös vapautusmenetelmän mukaisissa tilanteissa.

Jos ulkomaantuloosi sovelletaan vapautusmenetelmää, saat vähentää ulkomaantuloista niiden hankkimisesta johtuneet kulut. Et voi kuitenkaan vähentää kuluja enempää kuin ulkomaantulojen määrä on.

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.

https://europa.eu/youreurope/index_fi.htm
Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017