Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Kontrollera och ange uppgifterna vid behov

En del av uppgifterna om dina placeringar kan finnas automatiskt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. I detta fall räcker det med att du kontrollerar uppgifterna.

Kontrollera och ange vid behov uppgifterna om avkastningar och förluster av alla dina placeringar både i Finland och i utlandet. Sköt om att Skatteförvaltningen har korrekta uppgifter om

 • försäljningsvinsten och försäljningsförlusten av aktier och andelar i placeringsfonder
 • dividendinkomster
 • avkastningen av andelar i placeringsfonder
 • avkastningen av ett aktiesparkonto om du lyft medel från aktiesparkontot.

Om du har sålt aktier eller andra värdepapper via en utländsk så kallad distansmäklare ska du också ange vinster och förluster av dessa köp. Skatteförvaltningen får också uppgifter om värdepappershandel i utlandet och övervakar att dessa uppgifter anges i beskattningen.

Kontrollera skattedeklarationen och komplettera den vid behov

Kontrollera att uppgifterna är rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får på våren. Ange de uppgifter som saknas eller korrigera felaktiga uppgifter om dina placeringar antingen i MinSkatt eller med en pappersblankett. Ange uppgifterna senast på den utsatta dagen som finns i din skattedeklaration.

Ange uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du överlåtelse av värdepapper i MinSkatt

Om du lämnar uppgifter om dina placeringar på en pappersblankett ska du alltid använda rätt blankett:

 • Deklarera alla de vinster och förluster av försäljningen av värdepapper som du fått från Finland och utlandet på blankett 9A (Överlåtelsevinster och -förluster från värdepapper). På blanketten deklareras också överlåtelser som gjorts via utländska distansmäklare (deklarera andra kapitalinkomster som du fått via en utländsk distansmäklare på blankett 16B).
 • Deklarera de dividender och avkastningsandelar av placeringsfonder som du fått från Finland på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem).
 • Deklarera de dividender och vinstandelar av placeringsfonder som du fått från utlandet och den skatt som du eventuellt betalat till utlandet på blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster).

Kom ihåg att lämna pappersblanketterna i tid till Skatteförvaltningen. Observera att blanketterna ska vara framme senast på den dag som antecknats i din skattedeklaration. Anvisnigar om du deklarerar på papper

Även skattefria försäljningsvinster ska deklareras till Skatteförvaltningen

Kontrollera i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen att också aktieförsäljningar som understiger 1 000 euro visas på skattedeklarationen. Komplettera uppgifterna vid behov.  Försäljningsvinsterna är skattefria om det sammanlagda värdet på de aktier som du har sålt under kalenderåret är högst 1 000 euro.

Läs mer om skattefria försäljningsvinster i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 3.2 Små överlåtelser.

Spara handlingarna

Kom ihåg att du ska bevara de uppgifter som behövs för att räkna ut beloppet av vinster och förluster av försäljningen av dina värdepapper ännu i 6 år från ingången av året efter utgången av skatteåret.

Om du för att placera utnyttjar ett värdeandelskonto, det vill säga en elektronisk aktieportfölj, räcker det med att du bevarar de kontoutdrag som hänför sig till kontot. Om du har andelar i en placeringsfond ska du bevara de rapporter som du har fått från fondbolaget.

Spara handlingarna antingen på papper eller i elektronisk form. Elektroniska handlingar ska du vid behov ha möjlighet att skriva ut på papper.

Läs mer om anteckningsskyldigheten i den detaljerade skatteanvisningen Den skattskyldiges deklarationsskyldighet i punkt 5 Anteckningar.

Vanliga frågor

Om du får vinst från ett prisdifferenskontrakt (CFD-kontrakt) beskattas vinsten som kapitalinkomst. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 % ända upp till 30 000 euro och för den överskridande andelen är skatten 34 %.

Förlust från prisdifferenskontrakt beaktas inte alls i beskattningen – varken som överlåtelseförlust eller som avdragbara kostnader.

Observera att varje transaktion behandlas självständigt vid beskattningen av prisdifferenskontrakt. Vinstbringande försäljningar beskattas alltså som kapitalinkomst medan förlustbringande försäljningar inte kan dras av från vinsterna. Om du bedriver handel med CFD-kontrakt kan du alltså gå miste om det kapital som du har investerat och ändå vara skattskyldig för dina vinstbringande försäljningar.

Deklarera inkomstrerna i den förhandsifyllda skattedeklarationen

Räkna ihop de vinster som du har fått från CFD-kontrakt och deklarera denna summa i din förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt i punkten Utländska inkomster – Övriga utländska kapitalinkomster. Om du deklarerar på papper ska du använda blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster).

Däremot ska du inte deklarera förluster eller utgifter som anknyter till prisdifferenskontrakt i skattedeklarationen eftersom dessa inte kan dras av från vinsterna.

Skatteförvaltningen får information om inkomster som fåtts från utlandet och övervakar hur de deklareras i beskattningen.

Läs mer om beskattningen av derivat

Läs mer om automatiskt utbyte av uppgifter

Slutredovisningarna av konkursboet GeoSentric Abp och konkursboet FIT Biotech Ab godkändes 2021. Mash Group Abp:s konkursboförvaltare meddelade 2021 att aktieägarna inte kommer att få någon utdelning. Om du har ägt aktier i dessa bolag får du dra av överlåtelseförlusterna av aktierna i den förhandsifyllda skattedeklarationen för 2021.

Överlåtelseförlusten är det belopp som du en gång i tiden har betalat för aktierna. Till överlåtelseförlusten räknas också anskaffningskostnaderna för aktierna, det vill säga handelsavgiften. Om du fick aktierna i arv eller gåva utgör arvs- eller gåvobeskattningsvärdet överlåtelseförlusten.

Så här deklarerar du förlusten i skattedeklarationen

För en del av kunderna har överlåtelseförlusten beräknats färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen i punkten Vinster från försäljning av värdepapper. För en del syns endast överlåtelsepriset och för en del inga uppgifter om dessa aktier.

 • Om överlåtelseförlusten har beräknats färdigt i skattedeklarationen, ska du kontrollera uppgifterna. I konkursfall har 0 euro antecknats som överlåtelsepris. Kontrollera anskaffningspriserna och -kostnaderna för aktierna och korrigera dem vid behov.
 • Om din skattedeklaration endast innehåller överlåtelsepriset (noll euro), ska du lägga till anskaffningspriset och anskaffningskostnaderna i MinSkatt.
 • Om skattedeklarationen inte innehåller några uppgifter om dessa aktier, ska du i MinSkatt ange anskaffningspriset och anskaffningskostnaderna samt överlåtelsepriset för aktierna. Ange 0 euro som överlåtelsepris.
 • Om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt, ska du använda blankett 9A Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper.

Läs närmare i anvisningen Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper i punkten Försäljningsvinster av värdepapper

Spa Holdings 3 Ab lade år 2020 fram ett anbud på att köpa aktierna i Ahlström-Munksjö Abp. Minoritetsdelägarnas aktier löstes in 23.6.2021 om de inte godkände anbudet. De inlösta aktierna anses i beskattningen ha överlåtits under skatteåret 2021.

Som inlösenpris för minoritetsaktierna fastställdes 21,55 euro per aktie enligt skiljedomen av den 1.3.2022. Skiljedomen har dock överklagats, och på grund av att besvärsprocessen ännu inte är slutförd ska som överlåtelsepris för aktierna i beskattningen för 2021 betraktas det ursprungliga prisanbudet på 17,84 euro per aktie. Om det slutliga inlösenpriset överskrider det ursprungliga prisanbudet, räknas den överskridande delen av inlösenpriset som inkomst för det skatteår under vilket den betalas eller kan lyftas.

I den förhandsifyllda skattedeklarationen är överlåtelsepriset 17,84 euro per aktie. Uppgiften om överlåtelse av aktierna i Ahlström-Munksjö kan också helt saknas i skattedeklarationen.

Deklarera överlåtelsevinsten eller -förlusten från inlösen av minoritetsaktier i skattedeklarationen för 2021, även om inlösenpriset ännu inte har betalats.

 • Om det i din skattedeklaration syns 17,84 euro per aktie som överlåtelsepris för inlösta minoritetsaktier, ska du kontrollera att anskaffningspriset för aktierna stämmer. Om anskaffningspriset är felaktigt eller saknas, ska du korrigera uppgiften i MinSkatt.

 • Om överlåtelsen inte syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen, ska du ange 17,84 euro per aktie som överlåtelsepris för aktierna. Ange 23.6.2021 som överlåtelsedag för aktierna. Ange dessutom anskaffningsdagen och anskaffningspriset samt kostnaderna för aktierna.

 • Om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt, ska du använda blankett 9A Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper för att deklarera ändringen.

Denna anvisning har ändrats 17.5.2022.

Sidan har senast uppdaterats 9.11.2022