Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Maatalouden veroilmoituksen (2) täyttöohje

Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, mitä tietoja maatalousyrittäjien ja maataloutta harjoittavien kuolinpesien pitää antaa veroilmoituksessa 2. Käytä veroilmoituksen tietojen pohjana muistiinpanoja, joissa on tulo- ja menokirjaukset ja niihin liittyvät tositteet.

Anna maatalouden veroilmoitus viimeistään 2.4.2024.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Paperilomake 2 (palautusosoite on lomakkeen etusivulla)

Jos annat veroilmoituksen muulla tavalla kuin OmaVerossa, esimerkiksi paperilomakkeella, ilmoituksen tiedot tulevat myöhemmin näkyviin myös OmaVeroon. Ilmoituksen käsittely kestää kuitenkin jonkin aikaa. Jos OmaVerossa on muistutus puuttuvasta ilmoituksesta, mutta olet jo antanut ilmoituksen muuta kautta, muistutus on tarpeeton. Se poistuu, kun ilmoituksesi on siirtynyt OmaVeroon. 

Yleisiä ohjeita

Toimiala näkyy veroilmoituksella Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisena.

Näin korjaat OmaVerossa

Valitse välilehti Asiakastiedot ja kohta Yritystoiminta. OmaVerossa ilmoitettu toimialan muutos välittyy myös Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään.

Näin korjaat paperilla

Ilmoita muutoksesta paperilomakkeella Y6, jonka saat osoitteesta ytj.fi

Huomaa, että paperisella veroilmoituslomakkeella 2 ilmoitettu toimialan muutos ei välity Verohallintoon eikä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään.

Maataloudenharjoittaja

OmaVeroon ja muihin verkkopalveluihin voit kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.

Jos haluat valtuuttaa asianhoitajan (esimerkiksi tilitoimiston) hoitamaan veroasioita puolestasi, anna asianhoitajalle valtuudet osoitteessa suomi.fi/valtuudet. OmaVerossa asianhoitaja tarvitsee veroilmoituksen antamiseen valtuuden "veroasioiden hoito".

Kuolinpesä

Kuolinpesän asianhoitajalla on oltava Suomi.fi-valtuudet, jotta hän voi asioida sähköisesti.

Lue lisää valtuuksien laajuudesta ja niiden käytöstä eri verkkopalveluissa

Jos annat veroilmoituksen ja sen liitteet paperilomakkeilla:

 • Merkitse kaikille sivuille henkilö- tai Y-tunnus sille varattuun kohtaan.
 • Käytä aina sen verovuoden lomaketta, jonka tietoja ilmoitat – älä käytä vanhoja lomakkeita.
 • Älä niittaa lomakkeita tai niiden sivuja yhteen. 
 • Jos veroilmoituksessa on tulo- tai menoerän kohdalla sekä Muistiinpano- että Verotus-sarake, täytä molemmat sarakkeet, vaikka luvut olisivat yhtä suuret.
 • Allekirjoita veroilmoitus ja merkitse myös allekirjoituspäivä. Veroilmoituksen allekirjoittaa joko maataloudenharjoittaja itse tai hänen valtuuttamansa henkilö.
 • Lähetä veroilmoitus lomakkeen etusivulla olevaan osoitteeseen. 

Tulosta paperilomake lomakesivulta
Voit myös tilata lomakkeen ja palautuskuoren puhelimitse numerosta 029 497 030 (Lomaketilaukset, puhelun hinta pvm./mpm.). Jos tilaat lomakkeet puhelimitse, varaa riittävästi aikaa postin kulkuun

Tarkista verotoimistojen aukioloajat

Jos tilinumerosi on muuttunut tai et ole vielä ilmoittanut sitä Verohallinnolle, lisää ajantasainen tilinumero OmaVerossa välilehdellä Asiakastiedot. Valitse kohdasta Pankkiyhteys painike Ilmoita tilinumero.

Yrittäjävähennystä ei tarvitse erikseen vaatia veroilmoituksessa, vaan Verohallinto laskee vähennyksen puolestasi.
Lue lisää yrittäjävähennyksestä

Maatalousyhtymät antavat eri veroilmoituksen: maatalousyhtymien veroilmoitus 2Y.

Huomaa, että maatalousyhtymän muutosilmoituksen Y5 voi antaa vain paperilomakkeella.

Maatalouden veroilmoitus (lomake 2) täytyy antaa aina – myös silloin, jos toimintaa ei ole ollut.

OmaVerossa on sekä vaiheessa Tulot että vaiheessa Menot ja varaukset sivun alussa kohta, johon voit laittaa rastin, jos toimintaa ei ole ollut. Merkitse rasti kohtaan: En ilmoita tietoja Tuotot-vaiheessa ja En ilmoita tietoja Menot ja varaukset -vaiheessa.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palauta tyhjä lomake allekirjoitettuna.

Voit halutessasi tulostaa tämän ohjeen sivun lopussa olevasta Tulosta-linkistä tai pikakomennolla ctrl + p. Silloin kaikki tekstikentät avautuvat tulosteeseen mukaan automaattisesti.

Voit myös hakea ohjeesta tiettyä sanaa hakutoiminnolla ctrl + f. Komento avaa samalla kaikki tekstikentät, joten jokaista ei tarvitse avata erikseen.

Veroilmoituksen tiedot

Tässä täyttöohjeessa ilmoituksen kohtien järjestys on sama kuin OmaVerossa. Vastaavat kohdat ovat myös paperilomakkeessa, mutta järjestys ja otsikointi on osittain erilainen.

Ilmoita tulot ja menot ilman niihin sisältyvää arvonlisäveroa. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, merkitse menot kuitenkin arvonlisäverollisina.

 • Olet välilehdellä Omat verolajit. Etsi osio Henkilön tulovero.

  Valitse kohdasta Verovuosi 2023 linkki Tee maatalouden veroilmoitus.

 • Huom. henkilöasiakas: Jos sivulla ei ole linkkiä suoraan maatalouden veroilmoitukseen, valitse kohdasta Verovuosi 2023 linkki Veroilmoitukset ja verotustiedot.

 • Varmista, että oikea vuosi on valittuna. Valitse sen jälkeen linkki Maatalouden veroilmoitus.

Taustatiedot

Tämä kohta näkyy sinulla OmaVerossa, jos sinulla on puoliso. Lue, miten puoliso määritellään verotuksessa.

Jos harjoitat maataloutta yhdessä puolisosi kanssa, vastaa Kyllä, ja anna tarkemmat prosenttiosuudet maatalouden tulojen ja varallisuuden laskemista varten:

 • Tiedot puolisoiden tulo-osuuksia varten
 • Osuus maatalouden nettovarallisuudesta
 • Työskentely maataloudessa

Tulot

Jos sinulla on ollut maatalouden tuloja, ilmoita ne tässä. Valitse OmaVerossa tarvittavissa kohdissa ensin Kyllä ja täytä sen jälkeen tiedot tuloista.

Jos sinulla ei ole ilmoitettavia maatalouden tuloja, valitse OmaVerossa kohta En ilmoita tietoja Tulot-vaiheessa. Siirry vaiheeseen Menot ja varaukset.

Maatalouden myyntitulot (kaikki maatilat yhteensä)

Ilmoita tässä kohdassa myyntitulot esimerkiksi kotieläinten, kotieläintuotteiden, viljelytuotteiden ja majoituspalvelujen myynnistä.

Erittele myynnit arvolisäverokannoittain:

Arvonlisäverollinen myynti, alv 24 %

Ilmoita tässä kohdassa kotieläimistä saamasi myyntitulot. Voit jaksottaa ne verovuodelle ja kahdelle seuraavalle vuodelle, jos olet myynyt merkittävän osan tilan kotieläimistä.

 • Ilmoita ensin niiden myyntitulojen yhteismäärä, joita et jaksota eli jotka ovat kokonaan verovuoden tuloa.
 • Ilmoita seuraavassa kohdassa ne verovuonna saamasi myyntitulot, jotka jaksotat verovuodelle ja kahdelle seuraavalle vuodelle. Ilmoita kokonaistulo maatalouden muistiinpanojen mukaisesti.
 • Merkitse lisäksi omaan kohtaansa kaikki ne jaksotetut tulot (aiemmilta vuosilta ja tältä vuodelta), jotka ovat tämän verovuoden tuloa.

Muut myyntitulot, alv 24%

Ilmoita tässä kohdassa muut 24 %:n arvonlisäverokannan mukaiset tulot, esimerkiksi

 • saamasi työkorvaukset
 • vuokratulot maatalouteen kuuluvien koneiden vuokraamisesta 
 • metsätalouden sivutulot.

Arvonlisäverollinen myynti, alv 14 %

Ilmoita tässä kohdassa kotieläintuotteiden (esimerkiksi maito) ja kasvinviljelytuotteiden  (esimerkiksi puutarhatuotteet) myyntitulot. 

Arvonlisäverollinen myynti, alv 10 %

Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi majoituspalveluista saamasi myyntitulot.

Autot, ajoneuvot ja työmatkat

Ilmoita tässä kohdassa autokulut, jos ajoneuvon käytöstä yli puolet on maatalouteen liittyviä ajoja.

 • Merkitse maatalouden muistiinpanoihin kaikki ajoneuvosta ja sen käytöstä aiheutuneet kulut, esimerkiksi polttoaineet, huollot ja ajoneuvon poisto.
 • Pidä ajoneuvon käytöstä ajopäiväkirjaa ja merkitse siihen kaikki ajot. Laske ajopäiväkirjan perusteella, mikä osuus kuluista on yksityiskäytön ja mikä metsätalouden kuluja.
  • Yksityiskäytön menojen osuuden saat, kun jaat ajoneuvon kaikki kulut ja poiston ajetuilla kokonaiskilometreillä ja kerrot tuloksen yksityisajojen kilometrimäärällä.
  • Laske vastaavalla tavalla metsätalouden osuus.

Lue lisää autokuluista

Auto kuuluu yksityistalouteen, jos enintään puolet verovuoden ajokilometreistä on maatalouden ajoja.

Merkitse yksityistalouteen kuuluvan auton käytöstä nämä tiedot:

 • verovuoden ajokilometrit yhteensä
 • maatalouden ajot.

OmaVerossa näkyy kilometrikorvaus, jonka voit saada maatalouden ajoista.  OmaVero laskee kohtaan Lisävähennys määrän, jonka voit vähentää verotuksessa. Tämä valmiiksi laskettu lisävähennys näkyy vaiheessa Menot ja varaukset kohdassa Muut vähennykset.

Huomaa, että kohdassa Muut vähennykset voit vielä lisätä summaan esimerkiksi korotuksia sillä perusteella, että ajon aikana on kuljetettu raskasta kuormaa tai peräkärryä. 

Jos olet vähentänyt automenoja jo muistiinpanoissa, vastaa kysymykseen Kyllä ja ilmoita summa, jonka olet vähentänyt muistiinpanoissa. Tämä summa pienentää saamasi lisävähennyksen määrää.

Jos ilmoitat paperilomakkeella, tarkista lisävähennyksen määrä Verohallinnon matkakustannuspäätöksestä vuodelle 2023.

Lisätietoa autokulujen vähentämisestä

Jos elantokustannuksesi (esimerkiksi ruokailukulut) ovat olleet tavallista suuremmat tilapäisen työmatkan takia, voit vähentää lisäkustannukset. Voit tehdä vähennyksen vain, jos olet ollut työmatkalla tavanomaisen toiminta-alueesi ulkopuolella. Matka voi  olla esimerkiksi koulutusmatka, tavaroiden noutomatka tai tilapäinen tuotteiden myyntimatka.

Vastaa Kyllä ja ilmoita kotimaan matkapäivien lukumäärä matkan kesto mukaan. OmaVeroon on merkitty valmiiksi päivärahan määrä, jonka voit vähentää.

Ilmoita ulkomaan matkat erikseen: kerro matkapäivät ulkomaan päivärahalla ja merkitse kustannusten yhteismäärä kohtaan Kustannukset yhteensä.

Tarkista sekä kotimaan että ulkomaan päivärahojen määrät Verohallinnon matkakustannuspäätöksestä vuodelle 2023.

Huomaa, että Lisävähennys yhteensä siirtyy vaiheeseen Menot ja varaukset kohtaan Muut maatalouden vähennykset. Laske tämä lisävähennys mukaan kohtaan Kaikki muut vähennykset yhteensä.

Tuet ja muut tuotot

Ilmoita esimerkiksi maataloustuotteiden ostajien välityksellä saamasi tuet, muut kuin valtion maksamat tuet sekä sellaiset korvaukset, jotka lasketaan suoraan tuloksi.

Huomaa, että tuet pitää ilmoittaa maatalouden veroilmoituksella, vaikka ne näkyisivät myöhemmin saamallasi esitäytetyllä veroilmoituksella, tulosteen kohdassa Muut tiedot.

Erittele tuet ja korvaukset seuraavasti:

Valtiolta saadut tuet

Merkitse tähän kohtaan esimerkiksi pellon metsityksen perusteella maksetut tulonmenetyskorvaukset. Älä ilmoita maatalouden investointeihin myönnettyjä tukia tässä, vaan poistojen erittelyssä.

Muut arvonlisäverottomat tuet ja korvaukset

Merkitse tähän kohtaan esimerkiksi

 • maataloustuotteiden ostajien välityksellä saamasi tuet
 • muut kuin valtion maksamat tuet
 • korvaukset, jotka luetaan suoraan tuloksi.

Muut arvonlisäverottomat tulot

Merkitse tähän kohtaan esimerkiksi

 • maa- tai metsätalouteen liittyvät vuokratulot, esimerkiksi
 • tuulivoimalan toimintaan sidotut korvaukset, kuten vaikutusaluekorvaukset tai muut korvaukset
 • luovutusvoitot maatalouden arvopapereista tai osuuksista
 • vahingonkorvaukset sadosta, eläimistä ja maataloustarvikkeista
 • se osa aiempina vuosina tekemistäsi jälleenhankintavarauksista, jonka tuloutat suoraan verovuonna.

Ilmoita tässä kohdassa se osuus aiempina vuosina tekemistäsi tasausvarauksista, jonka tuloutat tänä vuonna suoraan tuloksi.

Merkitse maatalouden tasausvaraus suoraan tuloksi, jos et käytä varausta maatalouden investointeihin. Tasausvaraus on käytettävä investointeihin tai tuloutettava viimeistään kolmantena verovuotena varauksen tekemisestä.

Huom! Jos teet tasausvarauksen tänä vuonna, ilmoita sekä se että edellisiltä vuosilta käyttämättä olevat tasausvaraukset OmaVerossa vaiheessa Menot ja varaukset.

Lisätietoa tasausvarauksesta

Ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi arvonlisäveron alarajahuojennus ja energiatuotteiden valmisteveron palautus.

Ilmoita tässä kohdassa ne maatalouden muistiinpanoihin kirjatut menot, jotka eivät liity maatalouteen. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi seuraavien aineiden ja tarvikkeiden yksityiskäytöstä aiheutuneet menot:

 • maatalouden koneet ja kalusto
 • sähkö
 • puhelin
 • vesi.

Merkitse kohtaan Tuloutus kaikesta yksityiskäytöstä yhteenlaskettu summa seuraavista menoista:

 • tuloutus yksityistalouden ajoista 
 • tuloutus metsätalouden ajoista
 • muut yksityiskäytön menot kuten sähkö ja vesi.

Osingot ja ylijäämät

Ilmoita tässä kohdassa listatuista ja listaamattomista yhtiöistä saamasi osingot erikseen. OmaVero laskee automaattisesti, mikä osa osingoista on veronalaista maatalouden tuloa.

Osinkojen veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko osingon maksaja listattu vai listaamaton yhtiö. Yhtiö on listattu esimerkiksi silloin, kun sen arvopapereilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä.

Huom.! Älä ilmoita tässä kohdassa esimerkiksi metsäyhtiöiden ja puhelinyhtiöiden osinkoja.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Merkitse tähän kohtaan niiden maatalouden muistiinpanoihin kirjattujen osinkojen kokonaismäärä, jotka olet saanut julkisesti noteeratuista yhtiöistä.

Veronalainen osuus

Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osingoista 85 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. Merkitse veronalainen osuus tähän.

Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä

Merkitse tähän maatalouden muistiinpanoihin kirjattujen, muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saamiesi osinkojen kokonaismäärä.

Veronalainen osuus

Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöstä saaduista osingoista 75 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 25 % verovapaata tuloa. Merkitse veronalainen osuus tähän.

Lue lisää seuraavista aiheista:

Ilmoita listatuista ja listaamattomista osuuskunnista saamasi ylijäämät erikseen. Veronalainen osuus määräytyy sen mukaan, onko ylijäämän maksaja listattu vai listaamaton osuuskunta. Osuuskunta on listattu eli julkisesti noteerattu esimerkiksi silloin, kun sen osuuksilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä.

Ylijäämät listatuista osuuskunnista

Ilmoita saamasi ylijäämät listatuista osuuskunnista. OmaVero laskee veronalaisen osuuden automaattisesti. Listatun osuuskunnan jakamasta ylijäämästä 85 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 15 % verovapaata tuloa. 

Ylijäämät listaamattomista osuuskunnista 

Ilmoita saamasi ylijäämät listaamattomista osuuskunnista sekä ylijäämien veronalainen osuus. Veronalainen osuus pitää laskea itse. 

Listaamattomien osuuskuntien ylijäämiä verotetaan lievemmin 5 000 euron yhteismäärään saakka.

 • Ylijäämästä 25 % on veronalaista maatalouden tuloa ja 75 % verovapaata tuloa, jos ylijäämän määrä kaikista listaamattomista osuuskunnista yhteensä on enintään 5 000 euroa.
 • 5 000 euron jälkeen 75 %  ylijäämistä on veronalaista maatalouden tuloa ja 25 % verovapaata tuloa.

Tämä ylijäämiä koskeva lievennys on henkilökohtainen, ja sen saa verovuonna vain kerran. Jos harjoitat maataloutta yhdessä puolisosi kanssa, voit kuitenkin käyttää maatalouden verotuksessa myös puolison jäljellä olevan lievennyksen.

Veronalaiseksi ilmoittamasi summa saattaa muuttua, koska Verohallinto tarkistaa lievennyksen käytettävissä olevien tietojen perusteella ja päivittää lukua tarvittaessa.

Huom.! Älä ilmoita tässä kohdassa metsäosuuskuntien tai puhelinosuuskuntien ylijäämiä.

Lisätietoa asiasta: Osuuskuntien ylijäämien verotus

Menot ja varaukset

Jos sinulla on ollut maatalouden menoja tai varauksia, ilmoita ne tässä. Valitse OmaVerossa tarvittavissa kohdissa ensin Kyllä ja täytä sen jälkeen tiedot.

Jos sinulla ei ole ilmoitettavia menoja tai varauksia, valitse OmaVerossa kohta En ilmoita tietoja Menot ja varaukset -vaiheessa. Siirry vaiheeseen Varallisuuslaskelma.

Maatalouden menot

Ilmoita maksamasi palkat seuraavasti:

 • Palkat ja sivukulut: Ilmoita tässä palkat ja palkkiot sivukuluineen. Ne vähennetään maatalouden menoina.
 • Palkat ilman sivukuluja: Ilmoita tässä verovuoden aikana maksamasi ennakonpidätyksen alaiset palkat. Ilmoita palkat ilman sivukuluja. Palkat vaikuttavat maatalouden pääomatulon laskemiseen: Verohallinto lisää automaattisesti 30 % palkoista maatalouden nettovarallisuuteen.

Huomaa:

Älä merkitse palkkamenoihin palkkoja, jotka olet maksanut puolisolle tai sellaiselle perheenjäsenelle, joka on ollut verovuoden alussa alle 14-vuotias.

Palkkoihin ei merkitä lomituksesta ja sijaisavusta kunnalle maksamiasi korvauksia tai kustannusten korvauksia. Ilmoita ne kohdassa Maatalouden ostot.

Merkitse tähän kohtaan maatalouteen liittyvät ostot esimerkiksi lannoitteiden tai siementen hankinnat. Ilmoita myös ostamasi kalusto ja tarvikkeet, joita et vähennä poistoina.

Erittele ostot arvonlisäverokannan mukaan

Ostot, alv 24 %

Ilmoita esimerkiksi seuraavat ostot:

 • kotieläimet
 • lannoitteet
 • siemenet
 • arvonlisäverollisena hankittu maatalouskalusto (kalusto, jota et vähennä poistoina).

Älä ilmoita tässä kohdassa niitä kotieläinten hankintamenoja, jotka aiot jaksottaa.

Ostot, alv. 14 % ja ostot, alv 10 %

Ilmoita erikseen 14 %:n ja 10 %:n arvonlisäverokannan mukaiset ostot, kuten rehut (14 %) ja eläinten lääkkeet (10 %).

Maatalouden arvonlisäverottomat menot, alv 0 %

Ilmoita ne muistiinpanoihin kirjatut vuosimenot, jotka eivät sisällä arvonlisäveroa, kuten vuokrat, vakuutusmaksut sekä kiinteistövero maatalouden rakennuksista ja rakennuspaikoista.

Ilmoita myös korvaukset tai kustannusten korvaukset, jotka olet maksanut kunnalle lomituksesta ja sijaisavusta.

Huomaa, että

 • voit vähentää MYEL-maksut tässä kohdassa tai kohdassa Muut vähennykset. Vaihtoehtoisesti voit vähentää maksun omassa tai puolisosi esitäytetyssä veroilmoituksessa. Älä siinä tapauksessa merkitse maksua maatalouden veroilmoitukseen.

Ilmoita tässä kohdassa jaksotettavat kotieläinten hankintamenot. Voit vähentää hankintamenot 3 vuoden aikana jaksottamalla ne yhtä suuriksi menoeriksi.

Erittele tiedot:

Jaksotettavat kotieläinten kokonaishankintamenot verovuonna muistiinpanoista

Merkitse se osuus verovuonna ostamiesi kotieläinten hankintamenoista, jonka aiot jaksottaa. Kotieläinten hankintamenon voit jaksottaa 3 vuodelle.

Verovuoden poistona vähennettävät jaksotetut kotieläinten hankintamenot

Ilmoita se osuus verovuonna ja kahtena aiempana vuonna jaksotetuista kotieläinten hankintamenoista, jonka jaksotat verovuoden menoksi.

Maatalouden poistot

Merkitse tähän kohtaan maatalouden poistot ja veronhuojennuspoistot eli uusien koneiden ja laitteiden korotetut poistot. Vähennä poistoina hankintameno sellaisista hyödykkeistä, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on yli 3 vuotta tai joiden hankintahinta on yli 1 200 euroa.

Ilmoita poistojen tiedot erittelyissä (Avaa erittely).

Ilmoita erikseen:

 • poistot rakennuksista ja rakennelmista
 • poistot koneista, kalustosta, silloista, tukioikeuksista, asfaltoinneista ja salaojista

Ilmoita veronhuojennuspoistot eli korotetut poistot kohdassa ”Koneet ja kalusto” yhdessä muiden poistojen kanssa. Voit tehdä korotetun poiston, jos olet hankkinut uuden koneen tai laitteen verovuosien 2020–2025 aikana ja ottanut sen käyttöön. Korotettu poisto on enintään 50 % koneen tai laitteen hankintahinnasta ja seuraavina vuosina menojäännöksestä.

Avaa poistojen erittely ja anna tarvittavat tiedot:

Menojäännös on hankintahinta, josta on vähennetty aikaisempina vuosina tehdyt poistot. Edellisenä vuonna vahvistettu menojäännös näkyy valmiina OmaVerossa. 

Ilmoita myös mahdolliset lisäykset ja luovutukset. OmaVero laskee ja ehdottaa automaattisesti suurinta mahdollista poistomäärää ilman veronhuojennuspoistoa.

Merkitse verovuoden poistojen kokonaismäärä kohtaan Verovuoden poisto ja veronhuojennuspoisto eli korotettu poisto.

Esimerkki: Verovuonna hankittiin maatalouden tarpeisiin kone. Kone ostettiin käytettynä, ja se maksoi 5 000 euroa. Verovuoden muistiinpanoissa koneesta voi tehdä 25 %:n eli 1 250 euron poiston. Jäljelle jäävä 3 750 euroa on menojäännös, josta seuraavan verovuoden poisto lasketaan. Jos kone ostetaan uutena, siitä voi tehdä korotetun 50 %:n poiston.

Kone- ja laiteinvestointien korotetut poistot (Erittely veronhuojennuspoistoista)

Ilmoita lisäksi tarkemmat seurantatiedot korotetuista poistoista.

 • Aikaisempien vuosien kone- ja laiteinvestoinnit: Merkitse yhteissumma niistä aikaisempien verovuosien kone- ja laiteinvestoinneista, joista voi tehdä korotetun poiston.
 • Aikaisempina vuosina kone- ja laiteinvestoinneista tehdyt poistot: Merkitse tähän poistot, jotka olet tehnyt aikaisempina verovuosina. Laske mukaan korotetun poiston ja säännönmukaisen poiston osuus.
 • Jäljellä oleva poistopohja aikaisempien vuosien investoinneista: Tähän kohtaan OmaVero laskee poistopohjan, joka on jäljellä aikaisempien vuosien investoinneista. OmaVero laskee sen edellisissä kohdissa annettujen tietojen perusteella. Tälle välisummalle ei ole kohtaa paperilomakkeessa.
 • Verovuoden poisto aikaisempien vuosien kone- ja laiteinvestoinneista: Edellisten kohtien perusteella on tiedossa, kuinka suuri osa aikaisempien verovuosien kone- ja laiteinvestointien poistopohjasta on jäljellä. Ilmoita tässä kohdassa verovuoden poisto, jonka teet tästä poistopohjasta. Laske mukaan korotetun poiston ja säännönmukaisen poiston osuus.
 • Kone- ja laiteinvestoinnit verovuonna: Merkitse tähän verovuonna tehdyt kone- ja laiteinvestoinnit. Merkitse investointien euromäärä, vaikka et olisi kyseisenä verovuonna tehnytkään näistä investoinneista korotettuja poistoja. Merkitse kone- ja laiteinvestoinnit sen suuruisina, jona ne muodostavat poistopohjan verovuoden poistoille. Älä siis ilmoita tässä kone- ja laiteinvestointien summaa sellaisenaan, vaan vähennä siitä mahdolliset avustukset ja varausten purut.
 • Poisto verovuoden kone- ja laiteinvestoinneista: Ilmoita tässä poistot, jotka olet verovuonna tehnyt edellisessä kohdassa ilmoitetuista kone- ja laiteinvestoinneista. Laske mukaan korotetun poiston ja säännönmukaisen poiston osuus.
 • Verovuoden poisto kone- ja laiteinvestoinneista yhteensä: OmaVero laskee tähän korotettujen poistojen yhteismäärän koneista ja laitteista, jotka on hankittu verovuonna ja aiempina vuosina. Jos ilmoitat paperilomakkeella, merkitse tähän yhteismäärä kohdista 3 Verovuoden poisto aiemmin tehdyistä kone- ja laiteinvestoinneista ja 5 Poisto verovuoden kone- ja laiteinvestoinneista.

Huomaa, että tässä kohdassa laskettu luku Poistamaton arvo (menojäännös) ilmoitetaan myös vaiheessa Varallisuuslaskelma. Lisää varallisuuslaskelmassa koneiden ja kaluston menojäännökseen myös käyttöön ottamattomien koneiden ja laitteiden menojäännös, josta on vähennetty näihin koneisiin käytetty tasausvaraus, investointituki ja muut vastaavat korvaukset.

Lisätietoa poistoista

Käyttöön ottamattomat rakennukset ja koneet sekä varaukset

Ilmoita tässä kohdassa rakennukset tai koneet, joita et ole vielä ottanut käyttöön. Ilmoita niiden alkuperäiset hankintamenot ja hankintaan käyttämäsi tasausvaraukset.

Erittele tiedot:

Käyttöön ottamattomien rakennusten hankintamenot verovuonna

Ilmoita alkuperäiset hankintamenot sellaisista rakennuksista, joita et ole ottanut käyttöön.
Vähennä hankintamenoista käyttämäsi tasausvaraus ja laske jäljelle jäävä hankintameno mukaan varoihin, jotka ilmoitat Varallisuuslaskelma-vaiheen kohdassa Tuotantorakennukset.

Käyttöön ottamattomien koneiden hankintamenot verovuonna

Ilmoita sellaisten koneiden alkuperäiset hankintamenot, joita et ole vielä ottanut käyttöön. Vähennä hankintamenoista käyttämäsi tasausvaraus, investointituki tai muut korvaukset ja laske jäljelle jäävä hankintameno mukaan varoihin, jotka ilmoitat vaiheessa Varallisuuslaskelma kohdassa Koneiden ja kaluston menojäännös.

Edellä mainittuihin menoihin käytetty tasausvaraus

Ilmoita kaikki tasausvaraukset, jotka olet käyttänyt sellaisten koneiden ja rakennusten hankintaan, joita et vielä ole ottanut käyttöön.

Huom.! Et voi tehdä poistoja sellaisista koneista ja rakennuksista, joita et ole ottanut käyttöön.

Ilmoita tässä kohdassa tasausvaraukset. Ilmoita sekä verovuodelta tekemäsi tasausvaraus että se osa aiempien vuosien tasausvarauksesta, joka on jäljellä tämän verovuoden lopussa. Merkitse jäljellä olevan varauksen määrä aina sen vuoden kohdalle, jolloin varaus on alun perin tehty.

Erittele tiedot:

Voit vähentää maatilakohtaisen tasausvarauksen, joka on enintään 40 % maatilan maatalouden puhtaasta tulosta. Puhtaan tulon saat laskettua, kun vähennät maatilan maatalouden veronalaisista tuloista ne menot, jotka ovat aiheutuneet näiden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä. Älä kuitenkaan vähennä maatalouden korkomenoja tai indeksi- ja kurssitappioita.

Ilmoita tasausvarauksena vain täydet sadat eurot: pyöristä kunkin maatilan tasausvaraus alaspäin sadan euron tarkkuuteen. Jos maatiloja on useita, laske niiden tasausvarukset yhteen vasta pyöristämisen jälkeen.

Esimerkki: Maatilan maatalouden puhdas tulo on 29 560 euroa. Siitä voi vähentää enintään 40 %:n suuruisen tasausvarauksen. 40 % puhtaasta tulosta on 11 824 euroa. Koska tasausvarauksena huomioidaan vain täydet sadat eurot, tämän maatilan tasausvaraus on enintään 11 800 euroa.

Tasausvarauksen enimmäismäärä maatilaa kohti on 13 500 euroa verovuonna. Vähimmäismäärä on 800 euroa maatilaa kohti. Muodosta ja käytä tasausvaraus maatilakohtaisesti. Kohdista tulot ja menot muistiinpanoissa maatiloittain, koska muistiinpanoista on käytävä ilmi kunkin maatilan tasausvarausten perusteet.

Jos olet tehnyt jälleenhankintavarauksen, seuraa sen purkamista tämän erittelyn kautta. Ilmoita sekä verovuodelta tehty jälleenhankintavaraus että se osa aiempien vuosien jälleenhankintavarauksesta, joka on jäljellä tämän verovuoden lopussa. Merkitse jäljellä olevan varauksen määrä aina sen vuoden kohdalle, jolloin varaus on alun perin tehty.

Jälleenhankintavarauksen voit tehdä, jos käyttöomaisuutta tuhoutuu tai vahingoittuu tulipalon tai muun vahingon vuoksi

Lue lisää varauksista

Muut maatalouden menot

Merkitse tähän kohtaan vähennykset, joita ei ole vähennetty muistiinpanoissa. Niitä ovat esimerkiksi

 • lisävähennys auton käytöstä: luku tulee automaattisesti vaiheesta Tulot kohdasta Yksityistalouteen kuuluvan auton käyttö maatalouden ajoihin.
 • lisävähennys lisääntyneistä elantokustannuksista: luku tulee automaattisesti vaiheesta Tulot kohdasta Tilapäisistä työmatkoista aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset.
 • maatalouden koulutusvähennys:  Ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä lomakkeella 79A.
 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys: Ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä lomakkeella 67A (Tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikainen lisävähennys) tai 67Y (Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys

Lisäksi ilmoita ilmoita kohdassa Muut lisättävät vähennykset esimerkiksi

Oma vero laskee automaattisesti vähennykset yhteen kohtaan Kaikki muut vähennykset yhteensä.

Ilmoita tässä kohdassa maatalouteen kohdistuvien velkojen korot.

Tämä kohta näkyy OmaVerossa, jos tilikauden tulos on tappiollinen.

Vastaa Kyllä jos vaadit, että maatalouden tappio tai osa siitä vähennetään verovuoden pääomatuloista. Merkitse summa, jonka haluat vähentää pääomatuloista.

Huomaa, että jos puolisot harjoittavat maataloustoimintaa yhdessä, vaatimus tappion vähentämisestä pääomatuloista katsotaan yrittäjäpuolisoiden yhteiseksi vaatimukseksi.

Lisätietoa maataloudenharjoittajan tappioista

Varallisuuslaskelma

Maatalouden varat (kaikki maatilat yhteensä)

Maatilan kiinteistöjä ovat muun muassa tuotantorakennukset ja niiden rakennuspaikat sekä lomamökit.

Erittele tiedot:

Maatalousmaa ja tuotantorakennusten rakennuspaikat

Verohallinto laskee tarkan arvon automaattisesti kiinteistöverotuksesta, rekistereissä olevien tietojen pohjalta. Arvo päivittyy OmaVeroon ja verotukseen automaattisesti, kun kiinteistöverotuksen arvot ovat tiedossa helmikuun puolivälissä. OmaVerossa et voi itse muuttaa lukua.

Tuotantorakennukset

Ilmoita verotuksessa poistamatta olevat tuotantorakennusten hankintamenot yhteensä. Verohallinto käyttää tietoa myös kiinteistöverotuksen perusteena.

Lomamökit ja muut vuokrattavat asuinrakennukset tontteineen

Ilmoita lomamökkien ja muiden vuokrattavien asuinrakennusten sekä niiden tonttien verotusarvot. Arvot on mainittu kiinteistöverotuspäätöksessä.

Ilmoita myös käyttöön ottamattomien rakennusten hankintamenot, joista olet vähentänyt samoihin rakennuksiin käyttämäsi tasausvarauksen.

Jos ilmoitan paperilla, miten lasken maatalousmaan ja tuotantorakennusten rakennuspaikkojen likimääräisen arvon?

Jos ilmoitat paperilla, voit halutessasi laskea tässä kohdassa maatalousmaan ja tuotantorakennusten rakennuspaikkojen likimääräisen arvon nettovarallisuutta varten.

Voit joko käyttää vuoden 2023 verotuspäätöksessä mainittua määrää tai laskea likimääräisen arvon seuraavasti:

Käytä laskutoimituksessa kuntakohtaisia hehtaariarvoja, jotka on vahvistettu Verohallinnon  päätöksessä pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä vuodelle 2023. Kerro maatalousmaiden pinta-alat hehtaariarvoilla ja saatu luku sitten seitsemällä. Kerro rakennuspaikkojen pinta-alat hehtaariarvoilla ja saatu luku 28:lla. Laske näiden kertolaskujen tulokset yhteen.

Ilmoita tässä kohdassa koneiden ja kaluston menojäännös. Ilmoita myös käyttöön ottamattomien koneiden ja laitteiden menojäännös, josta on vähennetty näihin koneisiin käytetty tasausvaraus, investointituki ja muut vastaavat korvaukset.

Koneiden ja kaluston menojäännöksellä tarkoitetaan sitä osaa hankintamenosta, joka jää jäljelle vuosittaisten poistojen jälkeen.

Merkitse tähän kohtaan osakkeet ja osuudet, jotka kuuluvat maatalouden varoihin. Osakkeet ja osuudet kuuluvat maatalouden varoihin, jos niillä on vaikutusta maataloustoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi maataloustuotteiden jalostusta hoitavan yhtiön osuudet tai osakkeet.

Merkitse tähän kohtaan esimerkiksi siltojen ja asfaltointien poistamaton arvo sekä tuotanto-oikeuksien arvo.

Maatalouden velat ja velvoitteet

Merkitse tähän kohtaan vain maataloustoimintaan liittyvät velat.

Huom.! Älä merkitse maataloudenharjoittajan yksityistalouden velkoja tähän.

Maatilan muut varat

Ilmoita tässä kohdassa maatilaan kuuluva varallisuus, jota kuitenkin käytetään muuhun kuin maatilan omiin tarpeisiin. Tällaistä muuta varallisuutta ovat esimerkiksi kiven-, soran-, saven- ja turpeenottopaikat. Nämä alueet eivät kuulu maatalouden varallisuuteen vaan ovat henkilökohtaisia varoja.

Maa-ainesten myyntitulot ovat muuta pääomatuloa ja ne ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella joko OmaVerossa tai paperilomakkeella 50B (Päämatulot ja niistä tehtävät vähennykset).

Vaatimukset ja muut tiedot

Ilmoita tässä kohdassa maatalouden käytössä olevien arvopapereiden luovutusvoitto tai tappio, joka sisältyy maatalouden tuloihin tai menoihin. Nämä luovutusvoitot verotetaan aina pääomatulona.

Erittele tarkemmat tiedot lomakkeella 9A, jonka saat näkyviin Avaa erittely -painikkeesta.

Tässä kohdassa voit vaatia, että yritystulo jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi normaalista poikkeavalla tavalla. Normaalisti pääomatulon enimmäismäärä on 20 % nettovarallisuudesta, mutta voi vaatia myös jompaakumpaa seuraavista jakotavoista:

 • pääomatulon enimmäismäärä on 10 % nettovarallisuudesta
 • jaettava yritystulo on kokonaan ansiotuloa.

Jos vaadit poikkeavaa jakamista, vastaa Kyllä ja valitse haluamasi vaihtoehto. Huomaa, että vaatimus katsotaan yrittäjäpuolisoiden yhteiseksi.

Lisätietoa yritystulon jakamisesta puolisoiden kesken.

Kansainvälinen toiminta

Jos harjoitat kansainvälistä maataloustoimintaa, anna tarkempia selvityksiä:

 • Jos vaadit hyvitystä ulkomaille maksamistasi veroista, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä lomakkeella 70 (Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi).

 • Jos sinulla on kiinteä toimipaikka ulkomailla, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä lomakkeella 75 (Laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta).'

 • Jos sinulla on tulo-osuutta ulkomaisesta väliyhteisöstä, ilmoita tarkemmat tiedot erittelyssä lomakkeella 74 (Laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta).

Tietojen korjaaminen ja täydentäminen

Voit korjata antamaasi veroilmoitusta OmaVerossa tai paperilla.

Näin korjaat OmaVerossa

OmaVerossa voit käyttää aiempaa ilmoitusta pohjana eli kaikkia tietoja ei tarvitse täyttää uudelleen. Hae ensin antamasi veroilmoitus.

 1. Valitse osion Henkilön tulovero kohdasta Verovuosi 2023 linkki Avaa maatalouden veroilmoitus (2).

 2. Näet pohjalla aiemmin antamasi ilmoituksen tiedot. Valitse linkki Korjaa.

  Käy läpi veroilmoituksen vaiheet ja ilmoita uudet tai muuttuneet tiedot.

  Siirry lopuksi vaiheeseen Esikatsele ja lähetä valitse sivun lopussa painike Lähetä.

Näin korjaat paperilomakkeella

Jos korjaat aiemmin antamaasi veroilmoitusta, lähetä uusi, korvaava veroilmoitus. Anna kaikki aiemmin antamasi tiedot uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä.

Keskeneräisenä tallennettu ilmoitus säilyy OmaVerossa 3 kuukautta.

Jos jatkat veroilmoituksen täyttämistä tai haluat lähettää valmiiksi tehdyn keskeneräisenä tallennetun veroilmoituksen, valitse välilehti Yhteydenpito. Valitse kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila linkki Tehdyt ilmoitukset, veroilmoitukset ja hakemukset

Jos olet tallentanut ilmoituksen tai hakemuksen keskeneräisenä, se näkyy välilehdellä Ei lähetetty. Valitse keskeneräisenä tallennettu veroilmoitus. Painikkeella Muokkaa pääset täydentämään ja lähettämään ilmoituksen. Muista lopuksi lähettää veroilmoitus vaiheessa Esikatsele ja lähetä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.3.2024