Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Maatilan yhtiöittäminen

Maataloutta voidaan harjoittaa eri yritysmuodoissa. Yleisimmin toimintaa harjoitetaan maatalouden harjoittajana. Toimintamuodon muutos vaikuttaa myös verotukseen.

Toimintamuotoa saatetaan muuttaa esimerkiksi siksi, että toiminta laajenee tai siihen tulee mukaan uusia omistajia. Verolainsäädäntö mahdollistaa tietyin edellytyksin toimintamuodon muutoksen ilman tuloveroseuraamuksia. Muutos maataloudenharjoittajasta osakeyhtiöksi on mahdollinen myös ilman varainsiirtoveroseuraamuksia.

Toimintamuodon muutos yhtiöksi

Toimintamuodon muutosta koskevat säännökset ovat tuloverolaissa. Toimintamuodon muutos on maa- tai metsätalouden harjoittajalle verovapaa, jos aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista toimintaa jatkavaan yhtiöön seuraavissa tilanteissa:

maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa toimintaa jatkamaan

 • avoimen yhtiön, johon hän tulee yhtiömieheksi tai
 • kommandiittiyhtiön, johon hän tulee vastuunalaiseksi yhtiömieheksi tai
 • osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee.

Vastaavia säännöksiä on myös esimerkiksi yhtymän ja kuolinpesän muuttamisesta yhtiöksi.

Jatkuvuus ja identtisyys

Jatkuvuusperiaatteen lisäksi toimintamuodon muutoksessa edellytetään identtisyyden säilymistä. Identtisyyden säilymisellä tarkoitetaan sitä, että tulonhankkimistoiminta jatkuu pääpiirteittäin samanlaisena kuin edeltävässä toimintamuodossa ja että tulonhankintaan käytettävä omaisuus säilyy lähes ennallaan. Myöskään yrityksen omistajissa ei saa tapahtua suuria muutoksia. 

Kumpikin yrittäjäpuolisoista voi merkitä perustettavan yhtiön osakkeita. Kun yrittäjäpuolisot merkitsevät kaikki perustettavan yhtiön osakkeet, ei osakkeiden omistusosuuden jakautumisella puolisoiden kesken ole merkitystä verotuksessa, eli se ei aiheuta veroseuraamuksia toimintamuodon muutoksessa. Sen sijaan jos osakeyhtiöön tulee toimintamuodon muutoksen yhteydessä muita osakkeenomistajia, muutos voi aiheuttaa veroseuraamuksia.

Perustettavan yhtiön osakkeet voivat jakautua yrittäjäpuolisoiden, henkilöyhtiön yhtiömiesten, kuolinpesän osakkaiden tai yhtymän osakkaiden kesken myös muutoin kuin siirtyvän nettovarallisuuden omistusosuuksien suhteessa. Puolisoa, yhtiömiestä tai osakasta voidaan verottaa lahjasta, jos hänen varallisuutensa lisääntyy vastikkeettomasti toimintamuodon muutoksen seurauksena toisen puolison, yhtiömiehen tai osakkaan kustannuksella. Sitä, onko kysymys lahjasta, arvioidaan siirtyvän toiminnan varojen käypien arvojen ja velkojen erotuksen perusteella.

Maatalouden tulonhankinnassa maatalousmaa ja tuotantorakennukset ovat yleensä niin keskeisiä, että ne on ainakin pääosin siirrettävä yhtiöön, jotta identtisyys säilyisi. Maataloudenharjoittajan omassa tai hänen perheensä käytössä oleva asunto- tai vapaa-ajan asunto talousrakennuksineen ei kuulu maatalouden varoihin eikä tällaista asuntoa tämän vuoksi voida ilman veroseuraamuksia siirtää perustettavalle yhtiölle.

Varainsiirtoverotus toimintamuodon muutoksessa

Jos muutos maataloudenharjoittajasta osakeyhtiöksi täyttää tuloverolain mukaiset edellytykset, toimintaan kuuluvan omaisuuden siirrosta osakeyhtiöön ei tarvitse maksaa myöskään varainsiirtoveroa. Muissa tilanteissa kiinteistön tai arvopaperin sijoittamisesta yhtiöön on maksettava varainsiirtoveroa.  

Huomaa, että varainsiirtoveroilmoitus on silti annettava, vaikka kyseessä olisi sellainen toimintamuodon muutos, joka on yhtiön mielestä kokonaan tai osittain verovapaa (tuloverolain 24 §:n mukainen toimintamuodon muutos). Katso varainsiirtoveron ilmoitusohjeet.

Lue lisää:

Ennakkoratkaisun hakeminen maatilan yhtiöittämisestä

Voit hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisua maatilan yhtiöittämisen verovaikutuksista. Ennakkoratkaisu on sitova päätös siitä, miten Verohallinto verotusta toimittaessaan menettelee yksittäisessä veroasiassa. Päätös on maksullinen.

Hakemus on vapaamuotoinen, mutta se täytyy tehdä kirjallisesti. Hakemuksen voi tehdä OmaVerossa.

Lue ensin ohjeet, kuinka ennakkoratkaisuhakemus tehdään. Ennakkoratkaisuohjeen lopussa on kerrottu tarkemmin, mitä maatilan yhtiöittämistä koskevan ennakkoratkaisuhakemuksen täytyy sisältää ja mitä liitteitä siihen tarvitaan.

Ilmoitus- ja maksuvelvoitteet

Maatalouden harjoittajasta osakeyhtiö tai henkilöyhtiö

Huolehdi siitä, että sinut poistetaan niistä Verohallinnon rekistereistä, joihin sinut on merkitty ja jotka eivät enää ole tarpeen. Verohallinnon ylläpitämiä rekistereitä ovat arvonlisäverovelvollisten rekisterin, ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri.

 • Ilmoita tiedot rekistereistä poistamista varten OmaVerossa.
  Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6.
 • Jos jatkava yritysmuoto on osakeyhtiö, anna maatalouden veroilmoitus (lomake 2 tai 2Y) osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemispäivään saakka.
  Osakeyhtiötä edeltäneen yritysmuodon verovuosi päättyy osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitsemispäivään. Vastaavasti osakeyhtiön verovuoden ensimmäinen päivä on päivä, jona osakeyhtiö merkitään kaupparekisteriin.
  Koska osakeyhtiön rekisteröintipäivä sisältyy sekä edeltävän yritysmuodon että osakeyhtiön verovuoteen, sinun on ratkaistava, kumman yritysmuodon verotukseen ja kirjanpitoon rekisteröintipäivän liiketapahtumat kuuluvat. Tällaisessa tilanteessa voit kohdistaa rekisteröintipäivän liiketapahtumat siihen toimintamuotoon, johon katsot niiden kuuluvan.
 • Jos jatkava yritysmuoto on henkilöyhtiö, anna koko verovuodelta henkilöyhtiön veroilmoitus (Elinkeinoyhtymän veroilmoitus 6A).
 • Anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa mahdollinen arvonlisävero toiminnan muutoskuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä. Arvonlisäveroilmoitus on annettava sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa. Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta.
 • Tee perustettavasta yhtiöstä perustamisilmoitus (YTJ-palvelu).
  Osakeyhtiötä perustettaessa yritys saa Y-tunnuksen Y1 perustamisilmoituksen perusteella. Henkilöyhtiöt (avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö) ilmoittavat toiminnan alkamisesta lomakkeella Y2. Yhtiön perustamisilmoitusta ei voi tehdä OmaVerossa.
 • Osakeyhtiön täytyy huolehtia ennakkoverojen hakemisesta. Jos kyseessä on henkilöyhtiö (avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö), sen osakkaat hakevat ennakkoverot.

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 19.1.2024