Maatalouden energiavero

Ammattimainen kasvihuoneviljelijä ja tietyt edellytykset täyttävä ammattimainen maataloudenharjoittaja voivat saada maatalouden energiaveron palautusta. Palautusta täytyy hakea Verohallinnolta.

Lue tarkemmin, millainen maatalous oikeuttaa energian valmisteveron palautukseen.

Tee hakemus OmaVerossa

Voit antaa hakemuksen myös tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Saat tiedoston taloushallinto-ohjelmasta, jos ohjelmassa on tämä toiminnallisuus. Hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella Energiatuotteen valmisteveron palautushakemus (3311)

Maataloudenharjoittaja: hae vuoden 2021 palautusta viimeistään 28.2.2022

Hakemus kannattaa tehdä OmaVerossa. Tarvittaessa voit tulostaa paperilomakkeen vero.fi:stä tai tilata sen puhelimitse. 

Maatalouden energiaveron palautusta on haettava verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. Jos helmikuun viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräaika päättyy seuraavana arkipäivänä. Verovuoden 2021 palautusta on haettava viimeistään 28.2.2022. Hakemuksen jättöajalle ei voi saada pidennystä.

Yhteisöasiakas: hae palautusta 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Yhteisö ja yhteisetuus hakevat maatalouden energiaveron palautusta viimeistään neljän kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jolta palautusta haetaan. Yhteisöjä ovat mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat ja rekisteröidyt yhdistykset. Yhteisetuutena pidetään mm. jakokuntaa. Palautusta haetaan lähtökohtaisesti veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Hakemuksen jättöajalle ei myönnetä pidennystä.

Palautusta täytyy hakea verovuosittain. Verovuosi on kalenterivuosi. Jos kirjanpitovelvollisen tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi on se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka päättyvät kalenterivuoden aikana.

Palautukset maksetaan pankkitilille – tarkista tilinumero

Maatalouden energiaveron palautus maksetaan Verohallinnon tiedossa olevalle hakijan tilille kerran vuodessa. 

 • Yhteisöille palautukset maksetaan pian sen jälkeen, kun palautuksen hakuaika on päättynyt eli kun 4 kuukautta on kulunut tilikauden päättymisestä. Palautukset maksetaan tilille yleensä hakuajan päättymistä seuraavan kuukauden lopussa.

Esimerkki: Yhteisön tilikausi on päättynyt 30.9.2021. Palautuksen hakuaika päättyy 31.1.2022. Palautukset maksetaan helmikuun lopussa 2022.

 • Maataloudenharjoittajat, elinkeinonharjoittajat sekä yhtymät saavat palautuksensa asiakaskohtaisesti maaliskuun ja heinäkuun välillä. Viimeisetkin palautukset maksetaan heinäkuun loppuun mennessä.

Tarkista esimerkiksi OmaVerosta, että Verohallinnolla on oikea tilinumerotieto. Ilman tilinumeroa maatalouden energiaveron palautusta ei voida maksaa, joten ilmoita tai korjaa tilinumero tarvittaessa.

Henkilöasiakas voi käyttää myös lomaketta Henkilöasiakkaan ilmoitus tilinumerosta (lomake 7802)

Älä merkitse tilinumeroasi maatalouden energiaveron palautushakemukseen.

Hakemuksen tiedot

Hakemuksessa on ilmoitettava

 • hakijan nimi sekä henkilö- tai Y-tunnus ja verovuosi. Hakijana voi olla kuka tahansa verovelvollinen tai niiden yhteenliittymät, jotka toimivat ammattimaisina kasvihuoneviljelijöinä tai harjoittavat maataloutta ammattimaisesti. Hakijana voi olla luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisö, yhteisetuus ja yhtymä.
 • yrityksen kokoluokka
 • peruste, jonka vuoksi hakija katsoo olevansa ammattimainen maataloudenharjoittaja tai kasvihuoneviljelijä
 • maatalouteen tai ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn verovuoden aikana käytetyn verotetun kevyen ja raskaan polttoöljyn, biopolttoöljyn sekä sähkön määrä
 • tieto siitä, täyttääkö hakija taloudellisissa vaikeuksissa olon määritelmän.

Osoitetietoa ei merkitä hakemukseen

Verohallinto käyttää asiakasrekisterissään olevaa osoitetta. Mahdolliset lisäselvityspyynnöt ja lopullinen päätös postitetaan Verohallinnon rekisterissä olevaan osoitteeseen.

Jos olet ilmoittanut verotusta varten Verohallinnon rekisteriin valtuutetun asianhoitajan, lisäselvityspyynnöt ja päätös postitetaan hänelle. Jos käytät asiamiestä maatalouden energiaveron palauttamista koskevassa asiassa, asiamiehellä täytyy olla erillinen valtakirja ja se on liitettävä hakemukseen. Ilmoitettu asiamies merkitään Verohallinnon rekisteriin valtuutetuksi asianhoitajaksi ja jatkossa lisäselvityspyynnöt ja päätökset postitetaan hänelle. OmaVerossa asianhoitaja tarvitsee riittävät valtuudet.

Palautuksen määrä

Polttoöljy

1.1.2021 alkaen Verohallinto palauttaa hakijalle valmisteveroa hänen verovuoden aikana ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä tai maataloudessa käyttämästään, Suomessa verotetusta

 • kevyestä polttoöljystä 10,33 senttiä litralta
 • raskaasta polttoöljystä 11,59 senttiä kilogrammalta
 • biopolttoöljystä R 10,33 senttiä litralta
 • biopolttoöljystä T (10,33 s/l - vähimmäisvero 2,1 s/l) 8,23 senttiä litralta.

Sähkö

Verohallinto palauttaa sähkön valmisteveroa vain I veroluokan mukaisesta kulutuksesta. Sähköstä palautetaan veroa 2,19 senttiä kilowattitunnilta.

Valmisteveroa palautetaan kuitenkin enintään se määrä, jonka maataloudenharjoittaja tai kasvihuoneviljelijä on verovuoden aikana maksanut polttoaineeseen sisältynyttä energiasisältöveroa tai sähkön veroa. 

Yksityiskäyttö ei oikeuta palautukseen

Energioiden yksityiskäyttö ei oikeuta valmisteveron palautukseen. Myöskään dieselöljy ei oikeuta palautukseen. Veroa ei palauteta, jos sen määrä on alle 50 euroa.

Oikaisuvaatimus

Palautusta koskevaan päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta OmaVerossa.

Kirjaudu OmaVeroon

Valitse OmaVeron etusivulta linkki Kaikki toiminnot. Siirry kohtaan Oikaisuvaatimukset ja valitse oikea linkki. 

Vaihtoehtoisesti voit tehdä oikaisuvaatimuksen paperilomakkeella 3320. Voit tulostaa lomakkeen vero.fi:stä tai tilata sen puhelimitse.