Oikaisuvaatimus tuloverotuksessa

Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia.

Jos huomaat verotuksessasi korjattavaa sen jälkeen, kun verotuksesi on jo päättynyt, voit tehdä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Esimerkiksi vuoden 2020 verotus voi päättyä vuoden 2021 toukokuun ja lokakuun välisenä aikana.

Jos verotuksesi ei ole vielä päättynyt mutta ilmoitat tietoja myöhässä, katso toimintaohjeet täältä.

Verotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen. Verotus voi päättyä verovuotta seuraavan vuoden toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Oman verotuksesi päättymispäivän näet OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Puolisoiden verotus päättyy aina samaan aikaan.

Huomaa, että verotuksesi päättymispäivä voi siirtyä, jos sinä teet tai puolisosi tekee muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseen tai Verohallinto saa muualta verotukseesi vaikuttavia tietoja. Silloin saat uuden verotuspäätöksen, jossa on uusi verotuksen päättymispäivä.

Verovuoden 2017 ja sitä aikaisempien vuosien verotus päättyi kaikilta samaan aikaan aina verovuotta seuraavan vuoden lokakuun lopussa.

Taija saa keväällä 2021 esitäytetyn veroilmoituksen vuodelta 2020. Taijan pitää tehdä muutokset veroilmoitukseensa viimeistään 11.5.2021. Veroilmoituksen tiedot näyttävät olevan oikein, joten Taija ei tee korjauksia veroilmoitukseensa.

Taija huomaa kuitenkin jälkikäteen, että asunnon ja työpaikan välisissä matkakuluissa oli virhe. Esitäytetyn veroilmoituksen mukana on verotuspäätös, johon on merkitty Taijan verotuksen päättymispäiväksi 18.6.2021.

Jos Taija huomaa virheen ennen verotuksen päättymispäivää, hän voi tehdä korjauksen antamalla uudet tiedot OmaVerossa tai matkakululomakkeella 1A. Jos Taija huomaa virheen vasta verotuksen päättymispäivän 18.6. jälkeen, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen OmaVerossa tai paperilomakkeella Tuloveron oikaisuvaatimus.

Miten oikaisuvaatimus tehdään?

Voit tehdä tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen OmaVero-palvelussa. OmaVerossa näet verotuspäätöksen sisällön verovuodesta 2018 alkaen. Vuosilta 2015–2017 näkyvät verotuspäätösten yksilöintiedot (esim. päätöspäivä, päätösnumero ja verolaji). 

Tee oikaisuvaatimus OmaVerossa

Katso ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen OmaVerossa

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös paperilomakkeella Tuloveron oikaisuvaatimus (3308) tai vapaamuotoisesti.

Mitä tietoja oikaisuvaatimuksessa pitää olla?

Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus
  • minkä verovuoden verotukseen haetaan muutosta
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä heti verotuksen päättymisen jälkeen. Ennen verotuksen päättymistä veroilmoitusta voi korjata tai täydentää OmaVerossa tai antamalla tiedot erillisellä lomakkeella.

Tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos oikaisuvaatimuksesi koskee verovuosia 2015–2016, voit tehdä oikaisuvaatimuksen 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Tarkista verovuosi ja muutoksenhakuohje verotuspäätöksestä.

Jos vuoden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Huomaa, että sekä paperilla että OmaVerossa tehdyn oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä klo 16.15.

Oikaisuvaatimuksen määräajat verovuosittain
Verovuosi Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään
2015 31.12.2021
2016 2.1.2023
2017 määräaika päättynyt 31.12.2020
2018 31.12.2021
2019 2.1.2023
2020 2.1.2024
2021 31.12.2024

Viranomaisaloitteisen oikaisupäätöksen muutoksenhakuaika voi olla lyhyempi

Verotustasi voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseesi vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen viranomaisaloitteiseen verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Muutoksenhaun määräaika on joko 3 vuotta tai 5 vuotta riippuen siitä, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Lue lisää Verohallinnon aloitteesta tehdyistä oikaisuista ja niiden muutoksenhausta.

Jos ilmoitat oikaisuvaatimuksessa uuden tiedon

Jos ilmoitat oikaisuvaatimuksessa kokonaan uuden tiedon, Verohallinto toimittaa verotuksen tältä osin ja tekee täydentävän verotuspäätöksen. Uusi tieto on esimerkiksi tulo, vähennys tai muu verotukseen vaikuttava asia, jota et ole aikaisemmin ilmoittanut veroilmoituksessasi tai johon verotuspäätös ei muuten ole perustunut.

Täydentävään verotuspäätökseen voit hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutoksenhakuaika on sama kuin varsinaiseen verotuspäätökseen. Se näkyy muutoksenhakuohjeessa, joka on täydentävän verotuspäätöksen liitteenä.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus on tehtävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Huomaa, että myös OmaVerossa oikaisuvaatimus on tehtävä ennen kello 16.15. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksamattomalle verolle kertyy viivästyskorkoa muutoksenhausta huolimatta.

Verohallinto voi kuitenkin hakemuksestasi kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Lue lisää täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa. 

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen.

  • Määräaika valituksen tekemiselle on 60 päivää siitä, kun olet saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen. 
  • Verovuosia 2015–2016 koskevan valituksen voi tehdä 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos oikaisuvaatimuksesi on kohdistunut 1.1.2017 jälkeen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen, valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 päivää siitä, kun olet saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen. 
  • Tarkista valitusaika aina saamasi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitus on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuteen. Sen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä myös sähköisesti Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa.

Tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (www.oikeus.fi).

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voit hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen. 

Lue tarkemmin tuomioistuinten maksuista (www.oikeus.fi).

Esimerkki 1: Verovuoden 2016 verotus päättyi 31.10.2017. Verovuotta 2016 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 2.1.2023.

Esimerkki 2: Verovuotta 2018 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2021.

Esimerkki 3: Verovuotta 2019 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 2.1.2023. Henkilökohtainen verotuksen päättymispäivä ei vaikuta asiaan, koska muutoksenhakuaika lasketaan verovuoden päättymisestä.

Esimerkki 4: Verohallinto on oikaissut viranomaisaloitteisesti verovuoden 2018 verotustasi 14.6.2020. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 31.12.2021 mennessä.

Esimerkki 5: Verohallinto on oikaissut viranomaisaloitteisesti verovuoden 2016 verotustasi 22.3.2021. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 60 päivän määräajassa päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Esimerkki 1:Verovuoden 2015 verotus valmistui 31.10.2016. Verovuotta 2015 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2021.

Esimerkki 2: Verovuotta 2017 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Esimerkki 3:Verohallinto on oikaissut viranomaisaloitteisesti verovuoden 2014 verotustasi 15.1.2017. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 2.1.2018 mennessä.

Esimerkki 4:Verohallinto on oikaissut viranomaisaloitteisesti verovuoden 2013 verotustasi 22.3.2017. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 60 päivän määräajassa päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Tämä sivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Anna komissiolle palautetta sivusta.