Leveransarbete

Vid leveransförsäljning delas försäljningsinkomsten i två delar: i kapitalinkomst och i värdet av det egna arbetet för den som utför leveransarbetet. Värdet av arbetet beskattas som förvärvsinkomst. Deklarera leveransarbetet på skattedeklarationen för skogsbruk.

Med leveransförsäljning avses sådan virkesförsäljning där du förbinder dig att leverera de överenskomna virkesmängderna och virkesslagen till överlåtelseplatsen vid avtalad tidpunkt. Du svarar själv för drivningskostnaderna och för att försäljningsvillkoren uppfylls.

Leveransarbete är upparbetning och transport av virke som utförs i samband med leveransförsäljning eller kontanthandel av

  • skogsägaren själv, dvs. en person som har besittningsrätt till skogen
  • skogsägarens maka/make
  • ett hemmaboende barn som året före skatteåret fyllt 14 år
  • dödsboets eller beskattningssammanslutningens delägare med familjemedlemmar.

Om avverkningen och/eller transporten av det virke som har sålts i form av leveransarbete utförs av någon annan person, t.ex. av en skogsvårdsförening, betraktas dessa delar av arbetet inte som leveransarbete.

Värdet av leveransarbete är delvis skattefritt

Värdet av leveransarbete är skattefritt upp till 125 m3 virke. Skattefriheten är gårds- och årsspecifik. För den del som mängden av det upparbetade eller transporterade virket under skatteåret överskrider 125 kubikmeter är värdet av leveransarbetet skattepliktig förvärvsinkomst för arbetstagaren.

Värdet av leveransarbete

I pengar värderas leveransarbetet till det belopp som en anställd skulle ha betalats för samma arbete. Värdet av leveransarbete beräknas enligt virkesslag för hela den upparbetade och transporterade virkesmängden. Som beräkningsgrund används de löner som på orten i fråga utbetalats enligt skogsbranschens kollektivavtal. Vid beräkningen av enhetstaxan beaktas också förhållandena för varje stämplingspost.

Om det inte finns någon annan utredning om värdet av leveransarbetet kan du i skattedeklarationen för 2020 använda dessa genomsnittliga taxor.

Värdet av leveransarbete enligt virkesslag 2021

Virkesslag Upparbetning euro/m3 Transport euro/m3
Tallstockar 5,77 2,26
Tallmassaved 13,33 2,34
Granstockar 7,44 2,29
Granmassaved 13,94 2,48
Björkstockar 5,49 2,60
Björkmassaved 12,33 2,73
Energivirke (okvistat träd) 8,22 4,26
Ved och klabbar 27,94 2,73
Flisning 4,36
Flis - 2,73

När beskattas värdet av leveransarbete?

Leveransarbetet allokeras till rätt år enligt arbetets utföringstidpunkt, alltså inte enligt överlåtelsetidpunkten för virket eller mottagningstidpunkten för köpesumman. Leveransarbetet kan alltså beskattas som förvärvsinkomst och virkesförsäljningen som kapitalinkomst för olika år.

Leveransförsäljningen och leveransarbetet i anslutning till denna kan fördelas över olika kalenderår. Lämna uppgifter om leveransarbetets värde som förvärvsinkomst för det år då leveransarbetet utförs. Du ska även utreda leveransarbetets värde för det år då inkomsten av virkesförsäljningen beskattas som kapitalinkomst.

Exempel: Sune Skogsägare utför ett leveransarbete år 2020. Först år 2021 genomför Sune en kontantförsäljning av virket och får betalningen.

År 2020 beskattas den skattepliktiga delen av leveransarbetet som förvärvsinkomst för Sune. Från virkesförsäljningspriset för 2021 dras av värdet av det leveransarbete som genomfördes föregående år och den återstående delen beskattas som kapitalinkomst för Sune.

Exempel: Stina Skogsägare genomför år 2020 leveransförsäljning av virke och får en förskottsbetalning på försäljningen. Stina genomför hela leveransarbetet först 2021. År 2021 får Stina slutbetalningen för virkesförsäljningen.

Förskottsbetalningen för inkomsten av virkesförsäljningen år 2020 utgör i sin helhet kapitalinkomst för Stina. Som Stinas kapitalinkomst för år 2021 betraktas försäljningsinkomsten av virket efter att värdet av leveransarbetet avdragits. Den skattepliktiga delen av leveransarbetet beskattas som förvärvsinkomst för Stina.

Exempel: Sten Skogsägare genomför år 2020 leveransförsäljning av virke och en del av leveransarbetet i anslutning till försäljningen. Sten får också en förskottsbetalning på virkesförsäljningen. År 2021 genomför Sten resten av leveransarbetet i anslutning till försäljningen och får slutbetalningen på köpesumman.

Värdet av Stens leveransarbete i anslutning till virkesförsäljningen räknas för både år 2020 och år 2021. De skattepliktiga värdena av leveransarbetet beskattas åren 2020 och 2021 som förvärvsinkomst för Sten. Som kapitalinkomst för Sten beskattas den del av virkesförsäljningsinkomsten som återstår efter att värdet av leveransarbetet har dragits av.

Dra av utgifter för förvärvande av kapitalinkomst

De verkliga kostnaderna som orsakats av leveransarbetet dras av i form av utgifter för inkomstens förvärvande som hänför sig till kapitalinkomsten av skogsbruk. Om en entreprenör eller en anställd sköter upparbetningen och/eller transporten av virket dras betalda ersättningar av kapitalinkomsterna för skogsbruket som avdrag för förvärvande av inkomst.