Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avstående från besittningsrätt vid gåvobeskattningen

Besittningsrätten till en egendom som du fått i gåva kan ha förbehållits på livstid eller för utsatt tid. Besittningsrätten upphör automatiskt när innehavaren avlider eller när den utsatta tiden för besittningsrätten går ut. Om innehavaren av besittningsrätten på livstid avstår från besittningsrätten under sin livstid är överlåtelsen en ny beskattningsbar gåva för gåvotagaren.

Hur avstår man från besittningsrätt?

  1. Om någon avstår från sin besittningsrätt gör man det t.ex. med en fritt formulerad skriftlig anmälan.
  2. Egendomens ägare, dvs. gåvotagaren lämnar in en gåvoskattedeklaration och anger i den att innehavaren av besittningsrätt har avstått från besittningsrätten. Anvisningar för deklaration och betalning

När man har avstått från besittningsrätten hör egendomens ägande- och besittningsrätt till gåvotagaren.

Betalar man skatt för avstående från besittningsrätten?

Avstående från en besittningsrätt utgör en beskattningsbar gåva, om förbehållen besittningsrätt har tidigare minskat gåvoskattebeloppet. Ägaren till egendomen ansvarar för gåvoskatten eftersom hen nu får besittningsrätten till en egendom hen tidigare fått i gåva.

Hur beräknas besittningsrättens värde?

Avståendet från besittningsrätten beskattas som en gåva som egendomens ägare fått.

Gåvans värde beräknas enligt värdet på besittningsrätten när man avstår från den. Gåvoskatten beräknas alltså enligt avståendedagens värde även om besittningsrätten ursprungligen hade getts ett annat värde.

Besittningsrättens värde påverkas av

  • gängse värdet för egendomen
  • årsavkastningen
  • åldern av personen som avsagt sig besittningsrätten vid avståendetidpunkten.

Om två eller flera personer har besittningsrätt och alla avstår från besittningsrätten, beräknas ålderskoefficienten enligt den yngsta.

Exempel på avstående från besittningsrätten för livstid

Anders har gett sin dotterson Mikael en sommarstugefastighet år 2019. Anders har förbehållit sig en besittningsrätt för livstid till sommarstugefastigheten. Han avstår dock från besittningsrätten 2024 vid 80 års ålder. Sommarstugefastighetens gängse värde vid avståendet är 350 000 euro.

Besittningsrättens värde är vid avståendet: ålderskoefficienten 5 × avkastningskoefficienten 3 % × gängse värdet 350 000 euro = 52 500 euro. Som ägare av egendomen ska Mikael betala gåvoskatt. Skatten på gåvan på 52 500 euro uppgår i skatteklass 1 till 4 450 euro år 2024.

Läs mera om hur man beräknar besittningsrättens värde

Vanliga frågor

När du avstår från besittningsrätten till en bostad som säljs påverkar din situation beskattningen:

  1. Du avstår från besittningsrätten i samband med försäljningen av bostaden till bostadsägarens fördel och du får inget vederlag för besittningsrätten. Då ska ägaren av bostaden, det vill säga den som får besittningsrätten, lämna en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatten. Bostadsägaren anger i gåvoskattedeklarationen att innehavaren av besittningsrätten har avstått från besittningsrätten.
  2. Du avstår från besittningsrätten och får vederlag till exempel i form av pengar. Det är fråga om en överlåtelse och pengarna utgör skattepliktig inkomst för dig. Du ska deklarera inkomsten enligt beskattningsanvisningarna för överlåtelsevinst. Läs anvisningarna om hur försäljningen av egendom ska deklareras. Närmare anvisningar om beräkning av vinst för överlåtelse av besittningsrätt i olika situationer finns i den detaljerade anvisningen Beskattning av besittningsrätt vid överlåtelse av egendom, kapitel 3.
  3. Du har besittningsrätt till bostaden. Bostaden säljs och istället skaffas en ny bostad av ungefär samma standard som din besittningsrätt överförs till. Ur beskattningens synvinkel avstår du inte helt från besittningsrätten utan dess objekt ändras. Eftersom bostäderna är av ungefär samma standard ändras inte heller besittningsrättens värde. Då behöver du inte lämna en gåvoskattedeklaration eller betala gåvoskatt på grund av ändringen.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024