Avstående från besittningsrätt vid gåvobeskattningen

Man kan ha förbehållit sig besittningsrätten till en egendom på livstid eller för visstid. Om någon avstår från sin besittningsrätt handlar det om en gåva som gåvotagaren ska betala skatt på.

Hur avstår man från besittningsrätt?

  1. Om någon avstår från sin besittningsrätt gör man det t.ex. med en fritt formulerad skriftlig anmälan.
  2. Egendomens ägare, dvs. gåvotagaren lämnar in en gåvoskattedeklaration och anger i den att innehavaren av besittningsrätt har avstått från besittningsrätten. Anvisningar för deklaration och betalning

När man har avstått från besittningsrätten hör egendomens ägande- och besittningsrätt till gåvotagaren.

Betalar man skatt för avstående från besittningsrätten?

Avstående från en besittningsrätt utgör en beskattningsbar gåva, om förbehållen besittningsrätt har tidigare minskat gåvoskattebeloppet. Ägaren till egendomen ansvarar för gåvoskatten eftersom hen nu får besittningsrätten till en egendom hen tidigare fått i gåva.

Hur beräknas besittningsrättens värde?

Avståendet från besittningsrätten beskattas som en gåva som egendomens ägare fått.

Gåvans värde beräknas enligt värdet på besittningsrätten när man avstår från den. Fast besittningsrättens värde ursprungligen varit lägre än vid avståendetidpunkten räknas gåvoskatten enligt avståendedagens värde.

Besittningsrättens värde påverkas av

  • gängse värdet för egendomen
  • årsavkastningen
  • åldern av personen som avsagt sig besittningsrätten vid avståendetidpunkten.

Exempel på avstående från besittningsrätten för livstid

Anders har gett sin dotterson Mikael en sommarstugefastighet år 2016. Anders har förbehållit sig en besittningsrätt för livstid till sommarstugefastigheten. Han avstår dock från besittningsrätten 2021 vid 80 års ålder. Sommarstugefastighetens gängse värde vid avståendet är 350 000 euro.

Besittningsrättens värde är vid avståendet: ålderskoefficienten 5 × avkastningskoefficienten 3 % × gängse värdet 350 000 euro = 52 500 euro. Som ägare av egendomen ska Mikael betala gåvoskatt. Skatten på gåvan på 52 500 euro uppgår i skatteklass 1 till 4 450 euro år 2021.

Läs mera om hur man beräknar besittningsrättens värde