Anskaffning av enbart byggnad

Du kan köpa enbart en byggnad eller konstruktion utan att det ingår någon mark eller överförbar arrenderätt i köpet. Betala överlåtelseskatten på köpesumman (eller på en annan ersättning). Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ.

Om du köper en kolonistuga eller sommarhydda skaffar du enbart själva byggnaden. Du har även rätt att arrendera den jordlott på vilken byggnaden står. I detta fall betalar du överlåtelseskatt endast på den del av köpesumman som hänför sig till byggnaden, dvs. på byggnadens verkliga värde. Anteckna byggnadens värde separat i köpebrevet. Läs mer om hur en byggnads värde bestäms.

1

Beräkna skatten

Skatten är 4 % av köpesumman (eller av en annan ersättning).

Skatten på en kolonistuga eller sommarhydda är 4 % av byggnadens värde.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

1

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 6 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats.

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration. 

Bifoga till överlåtelseskattedeklarationen

  • en kopia av det undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande undertecknat avtal 
  • en utredning av det gängse värdet på byggnaden i det fall överlåtelseskatten beräknas enligt byggnadens gängse värde och det gängse värdet inte har specificerats i köpebrevet.

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Så här lämnar bolag och andra organisationer en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

Du behöver inte ansöka om lagfart eller inskrivning hos Lantmäteriverket.

2

Betala skatten

Betala överlåtelseskatten inom 6 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats.

  • Om du betalar via MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
  • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Om det finns flera köpare (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Utländsk köpare: så här får du referensnumret.

Hur bestäms en byggnads värde?

En byggnads värde bestäms till dess verkliga värde vid överlåtelsen, dvs. tidpunkten för försäljningen. Med verkligt värde avses egendomens sannolika överlåtelsepris. Om du betalar ett så kallat överpris för en byggnad, ingår också det i beräkningsgrunden för överlåtelseskatten.

I köpebrevet ska byggnadens värde specificeras separat. När kunden har fört fram ett värde på byggnaden, kontrollerar Skatteförvaltningen det i enlighet med sina värderingsgrunder. När värdet på en byggnad bestäms, beaktar man bland annat dess ålder, storlek, skick och utrustningsnivå. Om köpesumman omfattar lösöret, ska även dess mängd och art specificeras.