Anskaffning av enbart byggnad

Du kan köpa enbart en byggnad eller konstruktion utan att det ingår någon mark eller överförbar arrenderätt i köpet. Betala överlåtelseskatt på köpesumman eller värdet på annan ersättning för byggnaden eller konstruktionen. Du ska beräkna beloppet av överlåtelseskatten själv och betala skatten självmant.

Det är fråga om anskaffning av enbart en byggnad till exempel då du köper en kolonistuga eller sommarhydda på arrendemark men inte behöver ansöka om inskrivning av arrenderätten hos Lantmäteriverket. Så är fallet till exempel då du inte fritt kan överföra arrenderätten vidare utan att höra hyresvärden. I detta fall betalar du överlåtelseskatt endast på den del av köpesumman som hänför sig till byggnaden, det vill säga på byggnadens gängse värde. Anteckna byggnadens värde separat i köpebrevet.

Läs mer om hur värdet på en byggnad fastställs

1

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 6 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats.

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration. 

Bifoga till överlåtelseskattedeklarationen

  • en kopia av det undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande undertecknat avtal 
  • en utredning av det gängse värdet på byggnaden i det fall överlåtelseskatten beräknas enligt byggnadens gängse värde och det gängse värdet inte har specificerats i köpebrevet.

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

Du behöver inte ansöka om lagfart eller inskrivning hos Lantmäteriverket.

2

Betala skatten

Betala överlåtelseskatten inom 6 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats.

  • Om du betalar via MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
  • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Avrunda skattebeloppet till närmaste cent enligt de normala avrundningsreglerna. Om det exakta skattebeloppet exempelvis är 345,67890 euro, ska du betala 345,68 euro i skatt. 

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Utländsk köpare: så här får du referensnumret.

3

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett överlåtelseskatteintyg till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen och betalat skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

Beloppet av överlåtelseskatten på en byggnad

Skatten är 4 % av köpesumman eller värdet på en motsvarande ersättning.

Skatten beräknas på det gängse värdet på byggnaden när du har köpt en kolonistuga eller sommarhydda och arrenderätten till marken inte omfattas av inskrivningsskyldighet.

Skatten är 4 % av det gängse värdet på byggnaden också exempelvis om du får byggnaden som utdelning när ett bolag upplösts.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp.

Hur fastställs värdet på en byggnad?

Värdet på en byggnad fastställs enligt dess gängse värde vid överlåtelsen, det vill säga vid tidpunkten för försäljningen. Med gängse värde avses det sannolika överlåtelsepriset på egendomen.

Det är bra att nämna det gängse värdet på byggnaden redan i köpebrevet, men du kan också lämna en separat utredning av det gängse värdet på en separat bilaga. När du har fört fram ett värde på byggnaden, kontrollerar Skatteförvaltningen det enligt sina värderingsgrunder. När värdet på en byggnad fastställs, beaktas bland annat dess ålder, storlek, skick och utrustningsnivå. Om köpesumman omfattar lösöret, ska även dess mängd och art specificeras.

Vanliga frågor

När du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten i MinSkatt får du ett intyg om överlåtelseskatten i regel inom cirka 2 vardagar till MinSkatt. Du får också intyget om du har köpt din första bostad. 

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett ska du vänta på att intyget om överlåtelseskatt visas i MinSkatt. 

Obs. Intyget visas inte i MinSkatt om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före november 2019. Läs mer: Jag tycker att jag har lämnat överlåtelseskattedeklarationen tidigare. Varför visas inte deklarationen eller betalningen i MinSkatt?

Gör så här 

Logga först in i MinSkatt (öppnas i ett nytt fönster). Gör sedan så här: 

  1. Välj underfliken Funktioner

  2. Välj i punkten Meddelanden och kontakter länken Beslut och brev

  3. Om du har fått flera intyg om överlåtelseskatt känner du igen dem från datumet för köpet. Datumet för köpet visas under Period. 

    Om du söker ett intyg för en viss dag, gör så här: Skriv datum för köpet (t.ex. 12.11.2021) i fältet Sök i innehållet och klicka på Enter.

Om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen för sent kan det antingen leda till en förseningsavgift eller till skatteförhöjning. Om du inte betalar överlåtelseskatten inom utsatt tid, måste du betala dröjsmålsränta. Läs mer om dröjsmålspåföljder

Om du behöver korrigera de uppgifter som du angett ska du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Korrigera felen och fyll också i de övriga punkterna på nytt. Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du komma ihåg att i början av blanketten markera punkten Ersättande överlåtelseskattedeklaration.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen först efter den utsatta tiden kan detta medföra att en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påförs.

Om du redan har hunnit betala överlåtelseskatten kan du läsa ytterligare information om korrigeringen av deklarationen och betalningen.

Om du behöver korrigera uppgifter som du har lämnat före den 8 november 2019 ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003 (samtalspris, lna/msa).