Ska du köpa en aktielägenhet? Betala överlåtelseskatten och lämna en deklaration

Om du köper aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag vilka berättigar till besittning av exempelvis en höghus- eller radhuslägenhet ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten.

Du ska beräkna överlåtelseskattebeloppet själv och betala det självmant. Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om vissa villkor uppfylls. I vilket fall som helst ska du lämna en deklaration.

1

Beräkna skatten

Skatten är 2 % av köpesumman (och eventuella andra ersättningar) samt av bolagslåneandelen.

I det skuldfria priset ingår köpesumman och det eventuella bolagslånet.

Skatten betalas alltså på det skuldfria priset, även om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpet.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

Exempel: Sanna köper en aktielägenhet vars försäljningspris är 60 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 20 000 euro. Det skuldfria priset i säljannonsen är alltså 80 000 euro. Överlåtelseskatten beräknas utifrån 80 000 euro. Överlåtelseskatten är 2 % x 80 000 euro = 1 600 euro. Det har ingen betydelse om Sanna betalar bolagslånet på en gång vid köpet eller småningom som en del av bolagsvederlaget.

2

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal (köp utan fastighetsmäklare).

Om du köper en bostad via en fastighetsmäklare

 • lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen
 • får du av mäklaren en mottagningsbekräftelse på en elektronisk överlåtelseskattedeklaration.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du deklarera inom 2 månader från det att äganderätten till bostaden övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Deklarera i MinSkatt

Så här gör du en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Så här gör ett företag en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Läs anvisningarna för deklaration och vilka bilagor som behövs

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

3

Betala skatten

Betala överlåtelseskatten inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Om du köper en aktielägenhet via en fastighetsmäklare ska du betala skatten i samband med köpet.

Observera, att det lönar sig att ta reda på ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt före köpslutet eftersom du behöver referensnumret för betalningen. Du får referensnumret antingen i MinSkatt eller per telefon

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du betala skatten inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Betala i MinSkatt

Se anvisningar för betalning

4

Ge disponenten ett intyg om överlåtelseskatt

Visa upp den andra av följande dokument för disponenten för registrering i aktieboken:

 • det intyg om överlåtelseskatt som du får när du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten (köp utan fastighetsmäklare). Du får intyget per post och kan också skriva ut det i MinSkatt.
 • den mottagningsbekräftelse på överlåtelseskattedeklaration som du fått av fastighetsmäklaren.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före 1.11.2019 duger också den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen som intyg. Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt ägarskap.

Uppgifterna om aktielägenheter till ett nytt system
Bostadsaktiernas ägaruppgifter samlas i fortsättningen i det nya bostadsdatasystemet som Lantmäteriverket upprätthåller. Samtidigt slopas aktiebrevet på papper.

Ändringen sker stegvis: Delägaruppgifter som gäller husbolag som grundas efter 1.1.2019 förs direkt i registret. Gamla husbolag som bildats före 2019 överförs till bostadsdatasystemet i två steg. Först överför husbolagen aktiebok till systemet. Därefter kan aktieägarna göra en ansökan om registrering av ägande för lägenheterna hos Lantmäteriverket.  

Förnyelsen påverkar inte deklarering och betalning av överlåtelseskatt. Om husbolagets aktiebok redan är i bostadsdatasystemet överförs uppgiften om betald överlåtelseskatt automatiskt till Lantmäteriverket.
Läs mer om bostadsdatasystemet.

Vanliga frågor

När du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten i MinSkatt får du ett intyg om överlåtelseskatt i regel inom cirka 2 vardagar till postlådan i MinSkatt. Du får också intyget när du har köpt din första bostad.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett ska du vänta på att intyget om överlåtelseskatt visas i MinSkatt.

Obs. Intyget kommer inte till MinSkatt om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före november 2019.

Så här hittar du intyget på överlåtelseskatt i postlådan i MinSkatt

 1. Då du är inloggad i MinSkatt ska du från ingångssidan välja Postlåda. I punkten Beslut och brev visas de nyaste inkomna intygen om överlåtelseskatt.

 2. När fliken Postlåda är öppnad ska du välja Visa alla. Du får fram alla beslut och brev som du har fått till MinSkatt.

 3. Om du har fått flera intyg om överlåtelseskatt känner du igen dem från datumet för köpet. Datumet för köpet visas under Period.

  Välj Filtrera och skriv datumet för köpet i textfältet (till exempel 12.12.2019) och tryck på nytt på Filtrera (eller på enter) så hittar du de intyg om överlåtelseskatt som anknyter till dagen i fråga.

Överlåtelsebeskattningen överfördes till MinSkatt 8.11.2019. I MinSkatt visas

 • deklarationer som lämnats via MinSkatt
 • köp som deklarerats på den pappersblankett som publicerades 1.11.2019. Deklarationer som lämnats på en pappersblankett visas i MinSkatt med en fördröjning.

Beträffande dessa nya deklarationer får du ett intyg om överlåtelseskatt när både deklarationen och betalningen är hos Skatteförvaltningen. Så här hittar du intyget i MinSkatt. Om det är fråga om en bostadsaktie ska du visa upp intyget för disponenten så att hen kan registrera ditt ägarskap i aktieboken.

Om bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget på överlåtelseskatteprestationen av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. Om det är fråga om ett nybyggnadsobjekt ska köparen lämna överlåtelseskattedeklarationen själv och då finns också intyget i MinSkatt.

Gamla deklarationer

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en gammal pappersblankett före november 2019 syns deklarationen inte i MinSkatt. Gör inte deklarationen på nytt. Om du behöver den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen exempelvis för disponenten kan du kontakta servicenumret 029 497 003 (Överlåtelsebeskattning).

Deklarationer som lämnats i Lomake.fi visas inte i MinSkatt men bevaras i Mina e-tjänster i 2 år och kan skrivas ut därifrån i efterhand. Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt ser du din sända deklaration i punkten Åtgärder som du vidtagit.

Om du har skickat en blankett på nätet får du den från tjänsten Sparade blanketter (lomake.fi). Blanketten sparas i webbtjänsten i 2 år.

Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 023 (samtalspriset lna/msa).

Om en bilplats eller ett lagerutrymme ingår i bostadsköpet, ska du inte glömma att även för bilplatsen eller lageutrymmet betala överlåtelseskatt och lämna en deklaration.

Om köpesumman för bilplatsen eller ett annat utrymme specificerats i avtalet ska du även specificera priserna i överlåtelseskattedeklarationen.

Överlåtelseskatten på bostadsaktier måste i allmänhet betalas inom 2 månader efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. När det gäller de köp som en fastighetsmäklare anlitats till måste skatten i allmänhet betalas i samband med att avtalet undertecknas, det vill säga vid köpslutet. I fortsättningen är tidsfristerna de samma även om bolagsordningen innehåller en inlösningsklausul.

Om inlösningsrätten används ska inlösaren betala skatten och lämna deklarationen inom 2 månader från inlösen. Den ursprunglig köparen kan i detta fall ansöka om återbäring av den inbetalda överlåtelseskatten. Om någon löser in aktierna i enlighet med bolagsordningen är mäklaren inte ansvarig för skatten eftersom hen inte varit förmedlare vid inlösen.