Siirtohinnoitteluoikaisuun voi hakea muutosta

Siirtohinnoitteluoikaisusta voi tehdä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Verotuksen oikaisulautakunnan päätöksestä voi valittaa hallintotuomioistuimiin.

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voivat tehdä siirtohinnoitteluasioissa (toimitetun säännönmukaisen verotuksen tai verotuksen oikaisun osalta) kirjallisen oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Jos verovelvollinen tekee siirtohinnoitteluoikaisusta oikaisuvaatimuksen, Verohallinnon siirtohinnoittelutoiminto arvioi jo tehdyn siirtohinnoitteluoikaisun perusteet uudelleen. Verohallinto voi vielä tässä vaiheessa pyytää verovelvolliselta lisäselvitystä. Arvioituaan asian uudelleen Verohallinto voi joissain tapauksissa hyväksyä oikaisuvaatimuksen muun muassa oikaisuvaatimuksessa esitettyjen uusien seikkojen tai asiaa koskevan uuden oikeuskäytännön perusteella. Tällöin oikaisuvaatimusta ei ole tarpeen viedä verotuksen oikaisulautakunnan ratkaistavaksi.

Jos Verohallinto ei hyväksy verovelvollisen oikaisuvaatimusta, oikaisuvaatimus ratkaistaan verotuksen oikaisulautakunnassa. Siirtohinnoittelutoiminto valmistelee ja esittelee siirtohinnoittelua koskevat oikaisuvaatimukset oikaisulautakunnalle. Siirtohinnoittelutoiminto ja oikaisulautakunta voivat pyytää verovelvolliselta lisäselvitystä oikaisuvaatimuksen käsittelyn aikana. Oikaisulautakunta voi hylätä tai hyväksyä oikaisuvaatimuksen kokonaan tai osittain. Oikaisulautakunta voi myös kumota verotuksen kokonaan tai joltain osin ja palauttaa asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi.

Lue lisää oikaisulautakuntamenettelystä

Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voivat valittaa oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Ennakkopäätösvalitusmenettelyssä verovelvollinen ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö voivat hakea muutosta verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen valittamalla suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupa voidaan myöntää ennakkopäätösperusteella, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Lue lisää verotuksen muuttamisesta ja muutoksenhausta

Lue myös yksityiskohtaisempi ohje verovalitusmenettelystä