Siirtohinnoitteluasioiden neuvonta ja menettely

Verohallinnon Konserniverokeskukseen sijoitettu siirtohinnoitteluyksikkö opastaa Verohallinnon asiakkaita siirtohinnoittelukysymyksissä. Ohjaus voi olla ennakoivaa tai reaaliaikaista. Siirtohinnoitteluasian selvittäminen voi vaatia muitakin keinoja.

Siirtohinnoittelukysymykset kannattaa ratkaista etukäteen

Verohallinnon siirtohinnoitteluyksikön antaman etukäteisen ohjauksen ja neuvonnan avulla yrityksillä on mahdollisuus selvittää epäselvät ja tulkinnanvaraiset siirtohinnoittelukysymyksensä heti, kun ne nousevat esiin. Verohallinnon tavoitteena on, että ennakoivaan ohjaukseen ja neuvontaan liittyvät menettelyt ovat joustavia ja perustuvat avoimeen keskusteluun verovelvollisten kanssa. Ohjauksen ja neuvonnan on tarkoitus olla yritysten kannalta hallinnollisesti mahdollisimman kevyttä. Asioiden selvittäminen etukäteen vähentää tarvetta tutkia asioita jälkeenpäin esimerkiksi verotarkastuksen keinoin

Siirtohinnoitteluun liittyvät verotarkastukset kestävät tyypillisesti pitkään, ja ne ovat vaativia sekä Verohallinnolle että tarkastettavalle yritykselle. Siirtohinnoitteluun liittyvien ongelmien ratkaiseminen etukäteen tai mahdollisimman pian liiketapahtuman jälkeen on yrityksille lähtökohtaisesti vaivattomampi ja myös kustannuksiltaan edullisempi toimintatapa.

Riskit pyritään havaitsemaan ajoissa

Verohallinto tunnistaa ja arvioi siirtohinnoitteluun liittyviä riskejä tekemällä riskiarviointeja mahdollisimman ajantasaisesti. Verohallinto valitsee toimenpiteet havaitun riskin selvittämiseksi tapauskohtaisesti muun muassa ongelman ja asian kehitysvaiheen mukaan. Samalla arvioidaan aina, onko havaittu riskitilanne mahdollista selvittää ja ratkaista ohjauksella ja neuvonnalla.

Verohallinto ottaa yhteyttä tunnistettuun riski-ilmiöön liittyviin yrityksiin. Tavoitteena on löytää yhdessä yrityksen kanssa keino tunnistetun ongelman ratkaisemiseksi. Verohallinto suosittelee, että yritykset ottaisivat aktiivisesti yhteyttä Verohallintoon aina, kun esiin nousee uusia vaikeita, tulkinnallisia tai intressiltään merkittäviä siirtohinnoittelukysymyksiä.

Neuvontaa ja ohjausta annetaan asiakastapaamisissa

Neuvonta ja ohjaus toteutetaan käytännössä asiakastapaamisin. Tapaamisissa käytyjen keskustelujen tuloksena valitaan yrityksen ja Verohallinnon kannalta asiaan sopivin etenemistapa.

Kunkin neuvonta- ja ohjaustilanteen käytännöistä, kuten tapaamisten tiheydestä, osallistujista ja tapaamisissa tarvittavista aineistoista, sovitaan tapauskohtaisesti. Myös neuvonnan ja ohjauksen taso vaihtelee eri tapauksissa yleisestä ohjauksesta asian yksityiskohtaisempaan arviointiin. Verovelvollisella on oikeus luottaa saamiinsa ohjeisiin ja neuvoihin sekä siihen, että Verohallinto ei muuta asiaan antamaansa näkemystä myöhemmin. Tällaisen luottamuksensuojan edellytyksenä on, että yritys on antanut Verohallinnon tietoon kaikki asiaan vaikuttavat olennaiset seikat.

Millä menettelyillä siirtohinnoitteluasian voi selvittää?

Yritys voi ottaa yhteyttä Verohallintoon saadakseen neuvontaa tai ohjausta siirtohinnoittelukysymyksessään. Yritys voi myös hakea ennakkoratkaisua Verohallinnolta tai ennakkosopimusta (APA) toimivaltaiselta viranomaiselta. Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun saa hakea muutosta. Yrityksen verotuksen Verohallinto toimittaa neuvonnan ja ohjauksen, ennakkoratkaisun, ennakkosopimuksen (APA) tai muutoin verotusta varten saamiensa selvitysten perusteella.

Jos yritys itse havaitsee jälkikäteen virheen siirtohinnoittelussaan, se voi hakea muutosta jo toimitettuun verotukseen tekemällä oikaisuvaatimuksen. Toisaalta myös Verohallinto voi havaita yrityksen siirtohinnoittelussa riskin, joka saattaa johtaa siirtohinnoittelua koskevan verotarkastuksen suorittamiseen. Verohallinto voi oikaista yrityksen verotusta verotarkastuksen ja muun asiassa hankitun selvityksen perusteella. Yritys voi hakea muutosta verotuksen oikaisupäätökseen tai käynnistää keskinäisen sopimusmenettelyn (MAP).

Lue lisää keskinäisestä sopimusmenettelystä

On myös mahdollista, että toisen valtion veroviranomainen tekee siirtohinnoitteluoikaisun ulkomaisen etuyhteysyrityksen tuloon. Tällöin yritys voi hakea Suomessa verotukseensa vastaoikaisua tai käynnistää keskinäisen sopimusmenettelyn. Myös ulkomainen etuyhteysyritys voi käynnistää keskinäisen sopimusmenettelyn siirtohinnoitteluoikaisun tehneessä valtiossa.

Menettelyä siirtohinnoitteluasioissa voidaan havainnollistaa seuraavilla kuvilla. Ihannetilanteessa menettely päättyy neuvonnan ja ohjauksen, ennakkoratkaisun, ennakkosopimuksen tai muutoin veroilmoituksen perusteella toimitettuun verotukseen.

Ensin neuvonta/ohjaus, sitten ennakkoratkaisu, sitten ennakkosopimus (APA), sitten verotus. Menettely päättyy keskinäiseen sopimusmenettelyyn (MAP)

Jos Verohallinto oikaisee yrityksen verotusta jälkikäteen esimerkiksi verotarkastuksen perusteella, asioiden mahdollista etenemistä voidaan kuvata seuraavasti.

Ensin verotarkastus, sitten verotuksen oikaisu, sitten oikaisuvaatimus, sitten valitus. Menettely päättyy keskinäiseen sopimusmenettelyyn (MAP).