Siirtohinnoittelun dokumentointi

Siirtohinnoittelun dokumentoinnin tarkoitus on osoittaa etuyhteysosapuolten välisten liiketoimien markkinaehtoisuus. Hyvän siirtohinnoittelun dokumentoinnin luettuaan ulkopuolinen henkilö ymmärtää, miten toiminnot, varat ja riskit jakautuvat etuyhteysosapuolten välillä kussakin etuyhteysliiketoimessa.

Miksi dokumentointi tehdään?

Siirtohinnoittelun dokumentointi on asiakirjaselvitys, joka tehdään samaan konserniin kuuluvien yritysten välisistä liiketoimista sekä yrityksen ja sen kiinteän toimipaikan välisistä toimista. Dokumentoinnin tarkoituksena on osoittaa, että siirtohinnoittelu on ollut markkinaehtoista eli etuyhteysyritysten välisissä liiketoimissa on sovellettu sellaisia ehtoja, joita olisi sovellettu myös toisistaan riippumattomien yritysten välillä.

Siirtohinnoitteludokumentointi laaditaan erillisyhtiön näkökulmasta. Se tarkoittaa sitä, että etuyhteysosapuolta tarkastellaan erillisenä, konsernikokonaisuudesta itsenäisenä yksikkönä eikä erottamattomana osana yritysryhmän liiketoimintaa. Siirtohinnoittelun dokumentoinnista säädetään verotusmenettelystä annetussa laissa.

Miten yritys hyötyy dokumentoinnista?

Laadukas siirtohinnoittelun dokumentointi on kansainvälisen yrityksen paras keino välttää mahdolliset tarpeettomat oikaisut ja väärinkäsitykset, joita eri valtioiden veroviranomaisten verovalvonnassa voi syntyä. Yritys voi vaikuttaa merkittävästi myöhemmin tehtävien siirtohinnoitteluoikaisujen ja siten myös kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen riskiin laatimalla huolellisen dokumentoinnin kultakin verovuodelta.

Dokumentoinnin laatimisen yhteydessä etuyhteysliiketoimet tulevat tunnistetuiksi ja niiden siirtohinnoitteluun liittyvät hinnoitteluratkaisut tehdään hallitusti. Dokumentoinnin laadinta voi auttaa yritystä itseäänkin jäsentämään konsernin sisäiset liiketoimet ja niihin liittyvät toiminnot aiempaa paremmin.

Siirtohinnoittelun dokumentointi kannattaa laatia kerralla huolellisesti ja päivittää ainakin kerran vuodessa. Dokumentoinnin laatiminen ja päivittäminen ajantasaisesti antaa mahdollisuuden hyödyntää liiketoimiin liittyvää tietoa tuoreeltaan. Jälkikäteen voi olla vaikea selvittää eri liiketoimien taustoja tai erilaisten ratkaisujen ja suoritusten yksityiskohtia. Jos liiketoiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, dokumentointi on päivitettävissä vuosittain verrattain vähäisellä työllä. Esimerkiksi pelkkä liiketoimien tunnuslukujen päivittäminen saattaa riittää.

Vaikka yritys ei olisi velvollinen tekemään verotusmenettelystä annetun lain mukaista täysimittaista dokumentointia, kansainvälisen konsernin kannattaa aina dokumentoida yrityksen etuyhteysliiketoimet edes vapaamuotoisesti. Huolellisesti kerätystä tiedosta on apua, jos yritys myöhemmin laatii varsinainen dokumentoinnin tai selvittää asioita veroviranomaisten kanssa.

Millainen on hyvä dokumentointi?

Hyvä siirtohinnoittelun dokumentointi on sellainen, että ulkopuolinen henkilö ymmärtää dokumentoinnin luettuaan, kuinka yrityksen liiketoimintaa harjoitetaan ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat eli miten toiminnot, niissä käytetyt varat ja kannetut riskit jakautuvat etuyhteysosapuolten välillä kussakin etuyhteysliiketoimessa. Siirtohinnoittelun dokumentoinnissa onkin syytä kuvata yksityiskohtaisesti etuyhteysliiketoimien osapuolet, näiden erilaiset suoritukset ja vastuut sekä liiketoimien olosuhteet ja tavoitteet.

Yrityksellä on aina itsellään parhaat edellytykset antaa oikea kuva liiketoiminnastaan. Verohallinto kuitenkin neuvoo ja ohjaa tarvittaessa hyvän siirtohinnoittelun dokumentoinnin laatimisessa.