Keskinäinen sopimusmenettely (MAP) siirtohinnoitteluasioissa

Keskinäinen sopimusmenettely (Mutual Agreement Procedure, MAP) on kahden tai useamman verosopimusvaltion toimivaltaisten viranomaisten välinen neuvottelumenettely. Sen avulla pyritään ratkaisemaan tulkintaerimielisyyksiä ja poistamaan kaksinkertainen verotus. Keskinäinen sopimusmenettely siirtohinnoitteluasioissa perustuu joko Suomen tekemien verosopimusten keskinäistä sopimusmenettelyä koskeviin artikloihin (OECD:n malliverosopimuksessa 25 artikla), EU:n arbitraatioyleissopimuksen 90/436/ETY tai veroriitojen ratkaisumekanismeista Euroopan unionissa annetun neuvoston direktiivin EU 2017/1852 mukaiseen menettelyyn.

MAP-menettely ei ole vapaamuotoinen, vaan sen toteuttamistavasta on säädetty 30.6.2019 voimaan tulleessa kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetusta laissa. Verohallinto on lisäksi antanut tarkempaa ohjausta MAP-prosessista syventävässä vero-ohjeessa kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettely (VH/2006/00.01.00/2019).

Mihin tilanteisiin menettely sopii?

Keskinäisen sopimusmenettelyn tavoitteena on kaksinkertaisen verotuksen poistaminen. Kaksinkertainen verotus on seurausta siitä, että tietyn valtion veroviranomainen on tehnyt samassa valtiossa sijaitsevan yrityksen tuloon siirtohinnoitteluoikaisun ja sama tulo on jo aiemmin verotettu toisessa valtiossa.

Kyse voi olla esimerkiksi tilanteesta, jossa Ruotsin veroviranomainen ei pitänyt osaa ruotsalaisen yrityksen AB suomalaiselle etuyhteysyritykselle Oy maksamasta hallintopalkkiosta markkinaehtoisena ja lisäsi sen vuoksi yrityksen AB tuloon markkinaehtoiseksi katsomansa määrän. Yritys AB ja sen etuyhteysliiketoimen osapuoli Oy voivat puolestaan olla sitä mieltä, että vain osa Ruotsin veroviranomaisen siirtohinnoitteluoikaisusta on perusteltu, ja tekevät Ruotsin ja Suomen toimivaltaisille viranomaisille hakemuksen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta. Ruotsin ja Suomen veroviranomaiset saattavat neuvotteluidensa ja Pohjoismaiden välisen verosopimuksen perusteella katsoa yritysten hakemuksen perustelluksi, jolloin Suomi vähentää yrityksen Oy verotettavaa tuloa ja Ruotsi vähentää yrityksen AB tuloon lisättyä siirtohinnoitteluoikaisua.

Ennen MAP-hakemuksen tekemistä yrityksen on syytä keskustella toimivaltaisen viranomaisen kanssa siitä, soveltuuko keskinäinen sopimusmenettely yrityksen siirtohinnoittelukysymykseen. Lisätietoa muun muassa MAP-hakemuksen tekemisestä ja sisältövaatimuksista on syventävässä vero-ohjeessa kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettely. Katso yhteystiedot neuvontaa ja MAP-hakemuksen toimittamista varten.

MAP-hakemuksen vireillepano

Keskinäinen sopimusmenettely saatetaan vireille toimivaltaisille viranomaisille tehdyllä kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen tekemisestä ja toimittamisesta on tarkempia määräyksiä laissa sekä Verohallinnon ohjeessa, ja MAP-menettelyn vireilletulon edellytyksenä saattaa olla toimivaltaisten viranomaisten esittämiin lisätietopyyntöihin vastaaminen. Siirtohinnoitteluasioihin liittyvät toimivaltaisen viranomaisen tehtävät on sijoitettu Verohallinnossa siirtohinnoittelutoimintoon. Keskinäisen sopimusmenettelyn kieli on usein englanti, ja hakemus on suositeltavaa tehdä englanniksi.

Keskinäisen sopimusmenettelyn vireillepanon määräaika riippuu verovelvollisen valitsemasta MAP-menettelystä (EU-riitojenratkaisumenettely / EU-arbitraatiosopimusmenettely / verosopimusmenettely). Kansallisen muutoksenhakumenettelyn vireilläolo ei katkaise keskinäisen sopimusmenettelyn vireillepanon määräaikaa. Yrityksen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle, jos sillä on vireillä tai se panee vireille oikaisuvaatimuksen tai valituksen samasta asiasta, josta sillä on jo vireillä MAP-hakemus. MAP-hakemuksen perusteella ei voida kieltää tai keskeyttää määrätyn veron täytäntöönpanoa.

MAP-hakemuksen käsittely

Ennen varsinaista neuvottelua yhden valtion toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä toisen valtion tekemän siirtohinnoitteluoikaisun ja tehdä sitä vastaavan vastaoikaisun. Jos toisessa valtiossa sijaitsevan yrityksen tuloon tehty siirtohinnoitteluoikaisu katsotaan myös Suomessa markkinaehtoiseksi, kansainvälinen kaksinkertainen verotus voidaan poistaa tekemällä vastaoikaisu Suomessa. Vastaoikaisu tehdään samaan konserniin kuuluvan, Suomessa sijaitsevan yrityksen tuloon. 

Keskinäisen sopimusmenettelyn neuvotteluosapuolia ovat eri valtioiden toimivaltaiset viranomaiset. Yritykseltä voidaan pyytää lisäselvityksiä sekä hakemuksen jättämisen jälkeen eli ennen menettelyn vireilletuloa että hakemuksen käsittelyn aikana. Toimivaltaiset viranomaiset neuvottelevat kirjeitse sekä usein myös suullisesti.

Neuvottelujen lopputulos ja arbitraatio

MAP-menettelyn toteuttamistavasta riippuen toimivaltaisten viranomaisten välisillä neuvotteluilla saattaa olla aikaraja. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät saavuta neuvotteluratkaisua määräajassa, voidaan asia tietyin edellytyksin saattaa ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä eli arbitraatiossa. Mahdollisuus arbitraation toteuttamiseen sisältyy EU-riitojenratkaisumenettelyyn sekä EU-arbitraatiosopimusmenettelyyn. Myös eräät Suomen tekemät verosopimukset mahdollistavat arbitraation toteuttamisen. Verosopimusmenettelyssä mahdollista arbitraatiota koskevat määräykset on tarkistettava kyseisessä asiassa sovellettavasta verosopimuksesta.

MAP-menettelyn lopputuloksen (neuvotteluratkaisu tai arbitraation lopputulos) täytäntöönpano Suomen verotuksessa edellyttää sitä, että verovelvollinen ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille hyväksyvänsä ratkaisun ja luopuvansa asiaa koskevista kansallisista muutoksenhakuprosesseista.

MAP-hakemuksen voi peruuttaa käsittelyn aikana

Verovelvollinen voi MAP-hakemuksen käsittelyn aikana peruuttaa hakemuksensa milloin tahansa ilmoittamalla peruuttamisesta asiaa käsitteleville toimivaltaisille viranomaisille. Hakemus pitää peruuttaa kirjallisesti. Verovelvollinen voi haluta peruuttaa hakemuksensa, jos esimerkiksi toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut sille hakemuksen käsittelyn aikana, että toimivaltaiset viranomaiset arvioivat markkinaehtoperiaatteen soveltamista hakemuksesta poikkeavalla tavalla.