Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bostad eller sommarstuga i Finland – så här sköter du skatteärenden om du är en utländsk person

Som utländsk person kan du köpa, äga, ärva eller sälja en bostad eller sommarstuga i Finland.

I Finland kan du äga olika typer av bostäder: En fastighet är exempelvis ett eget hus med gårdsplan eller en sommarstuga med gårdsplan. En bostadsaktie är en enskild bostad exempelvis i ett höghus som ägs av ett bostadsaktiebolag. Mer information om bostäder i Finland (Infofinland)

När du får egendom i din besittning eller avstår från egendomen ska du ta hand om följande skatter:

Du köper en bostad eller sommarstuga – deklarera och betala överlåtelseskatt

När du köper en bostad eller sommarstuga i Finland ska du utöver köpesumman också betala överlåtelseskatt. Om det är fråga om din första bostad och du uppfyller vissa villkor behöver du inte betala skatt men du ska alltid lämna en överlåtelseskattedeklaration.

Efter att du har skött överlåtelseskatteärendena med Skatteförvaltningen ska du också se till att du antecknas som ägare av bostaden. Skatteförvaltningen registrerar dock inte ägarna utan registreringssättet beror på hurdan bostad det är fråga om och hur du har fått den i din ågo. 

Exempel: Du registreras som ägare av en höghuslägenhet när du ger husbolagets disponent intyget om överlåtelseskatt. Om du däremot har köpt ett egnahemshus, antecknas du som husets ägare när du fyller i ansökan om lagfart elektroniskt eller på en pappersblankett och skickar den till Lantmäteriverket med de bilagor som behövs.

Sköt överlåtelseskatten och ta hand om att ägarskapet överförs till dig med hjälp av dessa anvisningar:

Ska du köpa en aktielägenhet? Betala överlåtelseskatten och lämna en deklaration

Ska du köpa en fastighet? Glöm inte överlåtelseskattedeklarationen och lagfarten eller inskrivningen

Utländsk köpare – så här får du referensnumret för överlåtelseskatten

Du får en bostad eller sommarstuga – ta hand om gåvoskatten eller arvsskatten

Du kan få en bostad eller sommarstuga i gåva eller arv. Du kan också köpa en bostad eller sommarstuga för ett pris som understiger värdet på dem. I följande situationer måste du betala skatt på en gåva eller ett arv:

Arvs- och gåvoskatt

Du ska betala gåvoskatt om du av samma gåvogivare får gåvor vilkas värde uppgår till minst 5 000 euro inom en treårsperiod.

När du har fått gåvan ska du

  • utreda gåvans gängse värde, det vill säga det sannolika försäljningspriset på egendomen den dag då du fick gåvan.
  • göra en gåvoskattedeklaration
  • betala gåvoskatt.

Sköt gåvoskatten enligt dessa anvisningar

Arv och arvsskatt

Om du är en utländsk person och får sådan egendom i arv som finns i Finland påverkas arvsbeskattningen bland annat av

  • i vilket land arvlåtaren bott
  • vilket land som beskattar arvet
  • det gängse värdet på arvet, det vill säga det sannolika försäljningspriset på egendomen den dag då du fick arvet.

Om du fick ett arv från Finland kan du utöver arvsskatten även få andra skatteärenden att ta hand om.

Exempel: Om du som arv fick ett egnahemshus i din ågo ska du betala fastighetsskatt på huset varje år. 

Arvsskatten sköts på olika sätt beroende på om arvlåtaren bodde i Finland eller utomlands.

Sköt internationella arvsskatteärenden enligt dessa anvisningar

Du äger en bostad eller sommarstuga – betala fastighetsskatt

När du äger en fastighet i Finland ska du betala fastighetsskatt varje år. En fastighet bildas av byggnader, mark eller båda tillsammans. Fastighetsskatt ska alltså betalas exempelvis på eget hus och gårdsplan samt sommarstuga. På en bostadsaktie, det vill säga en lägenhet i ett höghus, behöver du däremot inte betala fastighetsskatt eftersom bostadsaktiebolaget sköter fastighetsskatten.

Läs mer om fastighetsskatten

Du säljer en bostad eller sommarstuga – deklarera försäljningen och betala skatt

Om du säljer en bostad eller sommarstuga i Finland ska du deklarera försäljningen till den finska skatteförvaltningen. Om du gör vinst på försäljningen ska du betala skatt på vinsten. 

Läs anvisningarna på sidan Försäljning av bostad

Läs anvisningarna om du bor permanent i Finland och säljer en bostad som finns utomlands

Mer information

Om du kommer permanent från utlandet till Finland ska du utreda vilka ärenden du ska sköta

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 17.2.2021