Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Du kommer till Finland för att arbeta – arbetsgivaren är finländsk

När du arbetar i Finland för en finländsk arbetsgivare betalar du i allmänhet skatt på din lön till Finland. Även en utländsk arbetsgivare som har verksamhet och ett fast driftställe i Finland jämställs med en finländsk arbetsgivare. 

Det kan finnas undantag i din beskattning om du är

Längden av din vistelsetid i Finland påverkar beskattningen.

När du vistas i Finland i högst 6 månader är du begränsat skattskyldig. Som begränsat skattskyldig måste du i allmänhet betala källskatt på de inkomster som du får från Finland.

När du har en finländsk arbetsgivare eller en utländsk arbetsgivare med ett fast driftställe i Finland betalar du källskatt på den lön som du får för arbete i Finland. Källskatten är i regel 35 %. Du kan också yrka på begära progressiv beskattning om du bor i ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal.

Se närmare anvisningar om du kommer för att arbeta på en byggarbetsplats.

1

SÖK KÄLLSKATTEKORT

Fyll i blankett 5057r

I skattekortet kan även källskatteavdrag antecknas: 510 euro i månaden eller 17 euro per dag. Om du har ett källskattekort kan din arbetsgivare göra ett källskatteavdrag från din inkomst innan skatten tas ut.

Skicka eller ge skattekortet i original till din arbetsgivare. Källskatten är en slutlig skatt. Du behöver inte lämna in en skattedeklaration till Finland.

Exempel: Om du får 2 000 euro i lön i månaden är källskatten utan källskattekort 35 %, dvs. 700 euro. Om du har gett din arbetsgivare ett källskattekort med en anteckning om källskatteavdrag, tas 521,50 euro i skatt ((2 000 euro - 510 euro) x 35 %) ut på din lön. Observera att inte bara penninglönen utan även eventuella naturaförmåner såsom kostförmån och bostadsförmån räknas in i lönen.

2

UPPVISA ETT A1-INTYG

Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller Schweiz. A1-intyget anger att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat. Inga försäkringspremier uppbärs av dig när du har ett A1-intyg.

Om du inte har ett A1-INTYG:

  • Arbetsgivaren tar på din lön utöver skatt också ut pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som går till försäkringsanstalterna.
  • Om du är sjukförsäkrad i Finland på basis av arbete tar din arbetsgivare också ut en sjukförsäkringspremie (sjukvårdspremie och dagpenningspremie) på din lön. Läs mer om sjukförsäkringspremien för arbetstagare som kommer till Finland.

Ytterligare information

3

DEKLARERA INKOMSTERNA I BESKATTNINGEN I DIN HEMVISTSTAT

Hemviststaten har i allmänhet rätt att beskatta dina inkomster från utlandet. När du har inkomster från Finland ska du komma ihåg att även deklarera dem i beskattningen i din hemviststat.

Arbetsgivaren ger dig ett intyg över din lön och den uttagna källskatten. Du kan behöva intyget i beskattningen i din hemviststat. Om din hemviststat beskattar dina utländska inkomster, undanröjer den också dubbelbeskattningen.

När du vistas tillfälligt i Finland i över 6 månader är du allmänt skattskyldig. Det innebär att du i allmänhet ska betala skatt till Finland för alla dina inkomster. Ett skatteavtal mellan din hemviststat och Finland kan dock hindra Finland från att beskatta inkomster som du inte har förvärvat i Finland.

När du har en finländsk arbetsgivare fastställs skattesatsen för din lön progressivt på basis av dina årsinkomster. Du behöver en finländsk personbeteckning och ett skattekort.

Se närmare anvisningar om du kommer för att arbeta på en byggarbetsplats.

Om du redan har en finländsk personbeteckning ska du gå direkt till fas 2.   

1

ANSÖK OM EN FINLÄNDSK PERSONBETECKNING

Fyll i blankett 6150r

Blanketten undertecknas senare på skattebyrån som du ska besöka personligen.

Läs mer om nödvändiga bilagor och om att boka tid till skattebyrån

2

ANSÖK OM SKATTEKORT OCH LÄMNA DET TILL ARBETSGIVAREN

Fyll i blankett 5042r

Skicka blanketten till Skatteförvaltningen. Blankettens returadress står på framsidan av blanketten.

Om du har en finsk personbeteckning behöver du inte besöka skattebyrån personligen för att få ett skattekort.

Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller Schweiz. A1-intyget anger att du omfattas av social trygghet i din hemviststat. Bifoga intyget till blanketten.

Du får skattekortet per post. Lämna skattekortet till din arbetsgivare. På basis av skattekortet tar arbetsgivaren ut skatt på din lön.

Du kan uppskatta din skatteprocent på förhand med skatteprocenträknaren.

Exempel på skatteprocent

Kom ihåg att lämna in en skattedeklaration i Finland

Du behöver i allmänhet inte deklarera inkomster till Finland som du har tjänat

  • innan du flyttade till Finland
  • efter att du flyttade från Finland.

Du behöver inte heller betala skatt på dessa inkomster till Finland. Om du ändå får inkomster på basis av arbete i Finland efter att arbetet har upphört (t.ex. optionsförmån) är dessa inkomster i regel skattepliktiga i Finland.

När du vistas i Finland i över 6 månader ska du lämna in en skattedeklaration i Finland. Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om det inte finns några fel eller brister i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver du inte returnera den. Du har fått det slutliga beskattningsbeslutet med skattedeklarationen.

Om skattedeklaration inte har förhandsifyllda uppgifter på dina inkomster eller det finns brister i uppgifterna ska du korrigera och deklarera uppgifterna i e-tjänsten MinSkatt eller på pappersblanketter. Deklarera även de inkomster som du har från utlandet under din vistelse i Finland.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

På hösten får du ett nytt beskattningsbeslut som visar det slutgiltiga skattebeloppet. Om du har betalat för litet i skatt får du en anvisning för betalning av kvarskatter. Dessutom ingår även en anvisning för en eventuell begäran om omprövning.

Om du inte får en förhandsifylld skattedeklaration ska du lämna in en skattedeklaration självmant i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Arbete på en byggarbetsplats eller ett varv

Arbetsgivaren: Så här hjälper du arbetstagaren med skatteärenden för att arbetstagaren ska kunna börja arbeta på byggarbetsplatsen.

Sidan har senast uppdaterats 25.4.2024