Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Adressändring

Om din permanenta adress ändras räcker det att du lämnar en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du tillfälligt vill ha din skattepost till en annan adress eller om du flyttar till eller från utlandet, måste du anmäla din nya adress till Skatteförvaltningen.

Permanent adressändring: en allmän flyttanmälan räcker

En privatperson behöver inte lämna en separat anmälan om en permanent adressändring till Skatteförvaltningen. En flyttanmälan om en permanent flyttning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata räcker.

Gör en flyttanmälan (posti.fi/flyttanmalan)

Tillfällig adressändring eller adressändring utomlands: anmäl ändringen till Skatteförvaltningen

Anmäl din nya adress till Skatteförvaltningen om

  • du tillfälligt vill ha din skattepost till någon annan adress än din permanenta adress
  • du flyttar till eller från utlandet
  • din permanenta adress är utomlands

Skriv ut blanketten för anmälan av en adress (3817r). I stället för blanketten kan du också anmäla adressändringen med ett fritt formulerat brev. Av brevet ska framgå namn, personbeteckning, ny adress och datum då ändringen träder i kraft.

En adressändring kan anmälas till Skatteförvaltningen personligen eller skriftligt. Adressen kan inte meddelas till Skatteförvaltningen per telefon eller på webben.

Du kan också befullmäktiga ett ombud att göra ändringen på dina vägnar.

Kom också ihåg att anmäla att den tillfälliga adressen inte längre är i bruk när du återvänder till din permanenta adress.

Om posten inte kommer fram

Om du har gjort en adressändring men din skattepost trots detta inte kommer till rätt adress, kontakta skattebyrån och kontrollera att adressuppgifterna är rätt.

I postningen av skattekort och deklarationsblanketter används den adress som finns i Skatteförvaltningens register ett par månader före postningen. Det är alltså möjligt att skattekortet eller deklarationsblanketterna har postats till din gamla adress.

Dödsboets adressändring: anmäl en ny adress till Skatteförvaltningen

Adressändringar för dödsbon ska göras skriftligen till skattebyrån. Alla dödsbodelägare måste godkänna adressändringen. Anmäl adressen till dödsboets kontaktperson

Samtycke kan ges så att 

  • samtliga dödsbodelägare undertecknar anmälan eller
  • den som anmäler ändringen kan lägga fram en fullmakt som har undertecknats av samtliga delägare
  • en boutredningsman som domstolen förordnat gör en adressändring. För att boutredningsmannens befogenhet ska kunna fastslås ska han lägga fram domstolens beslut om att han förordnats som boutredningsman
  • testamentsexekutorn lämnar anmälan. Denne kan påvisa sin fullmakt genom att testamentet vunnit laga kraft eller tiden för klander av testamentet har gått ut.

Dödsboets ombud

Skatteförvaltningen rekommenderar att dödsbodelägarna befullmäktigar ett ombud att sköta alla skatteärenden på dödsboets vägnar. Ombudet kan också lämna dödsboets bankkontouppgift till Skatteförvaltningen för utbetalning av skatteåterbäringar.

Ombudets kontaktuppgifter kan också införas i befolkningsdatasystemet – då har alla myndigheter tillgång till uppgifterna.

Anmäl adress, om du bor  i vårdanstalt 

Om boende i vård- eller behandlingsanstalt eller fängelse förmedlas ingen information till Skatteförvaltningen. Anmälan om adressändring ska lämnas till skattebyrån. Som adress kan uppges också ombudets eller någon annan befullmäktigad persons adress. 

Spärrmarkeringskund

Skatteförvaltningen alltid får uppgift om spärrmarkeringen i befolkningsdatasystemet, och detta registreras i Skatteförvaltningens datasystem och beaktas inom Skatteförvaltningen.

Läs mera om behandling av spärrmarkerade uppgifter inom Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023