Hur mycket kan ges i gåva skattefritt?

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefriheten är gåvogivarspecifik. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är två olika personer.

Exempel: Både modern och fadern ger till barnen Peter och Mirjam var sin penninggåva på 4 999 euro 1.1.2023.

Peter får alltså 4 999 euro av sin mor och 4 999 euro av sin far, det vill säga sammanlagt 9 998 euro.
Mirjam får också 4 999 euro av sin mor och 4 999 euro av sin far, det vill säga sammanlagt 9 998 euro.

Modern kan följande gång ge 4 999 euro skattefritt i gåva till Peter och Mirjam 1.1.2026. Också fadern kan nästa gång ge 4 999 euro skattefritt i gåva till Peter och Mirjam 1.1.2026.

Exempel: Faddern ger 1 000 euro i gåva till sitt gudbarn 15.2.2023. Faddern har redan tidigare 24.12.2021 gett 1 500 euro i gåva till sitt gudbarn. Eftersom det sammanlagda beloppet av gåvor understiger 5 000 euro under en treårsperiod är det fråga om skattefri gåva.

När det är fråga om en skattefri gåva behöver gåvotagaren inte lämna en gåvoskattedeklaration om inte Skatteförvaltningen särskilt begär det. I vissa situationer - exempelvis aktie i ett onoterat aktiebolag - lönar det sig dock att lämna en gåvoskattedeklaration för en skattefri gåva. När ett gåvobeskattningsvärde har fastställts för egendomen kan du använda värdet som anskaffningsutgift om du senare säljer egendomen.

Bohag samt utbildnings-, fostrings- eller underhållsgåvor kan också vara skattefria. Bohag eller en gåva för uppfostran eller utbildning.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023