Hur mycket kan ges i gåva skattefritt?

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefriheten är gåvogivarspecifik. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är två olika personer.

Exempel: Modern och fadern ger var sitt barn en penninggåva på 4 999 euro 1.1.2021. Båda barnen får alltså 4 999 euro av båda föräldrarna, sammanlagt 9 998 euro. Båda föräldrarna kan nästa gång ge sina barn 4 999 euro skattefritt 1.1.2024.

När det är fråga om en skattefri gåva behöver gåvotagaren inte lämna en gåvoskattedeklaration om inte Skatteförvaltningen särskilt begär det. I vissa situationer - exempelvis aktie i ett onoterat aktiebolag - lönar det sig dock att lämna en gåvoskattedeklaration för en skattefri gåva. När ett gåvobeskattningsvärde har fastställts för egendomen kan du använda värdet som anskaffningsutgift om du senare säljer egendomen.

Bohag samt utbildnings-, fostrings- eller underhållsgåvor kan också vara skattefria. Bohag eller en gåva för uppfostran eller utbildning.