Cash pool -järjestelyjen siirtohinnoittelu

Cash pool -järjestelyjä käytetään yleisesti konserniyhtiöiden yhteiseen kassanhallintaan. Järjestelyllä tavoitellaan tehokkaampaa käteisvarojen käyttöä konsernin sisällä. Cash pool -järjestelyt ovat usein monimutkaisia ja niihin voi liittyä sekä etuyhteysyritysten että riippumattomien osapuolten välillä toteutettuja liiketoimia. Siirtohinnoittelumielessä järjestelyssä muodostuu konserniyhtiöiden välille velka- ja saamissuhteita.

Tavallisesti cash pool -järjestelyissä konsernin ulkopuolinen pankki tuottaa cash pool -järjestelyyn liittyvät palvelut, ja jokainen järjestelyssä mukana oleva konserniyhtiö avaa pankkitilin kyseiseen pankkiin. Pankin konsernille tarjoamat palvelut korvataan normaalisti palvelumaksuilla tai koron muodossa. Lisäksi jokin konserniyhtiöistä, tyypillisesti emoyhtiö tai rahoitusyhtiö, hallinnoi järjestelyä konsernin sisällä. Cash pool -järjestelyjen huolellinen kuvaaminen siirtohinnoitteludokumentoinnissa auttaa siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden varmentamisessa.

Tapauskohtaiset olosuhteet luovat raamit siirtohinnoittelulle

Koska cash pool -järjestelyjä esiintyy tyypillisesti vain konsernien sisällä, markkinaehtoisen hinnoittelun varmistaminen edellyttää aina huolellista harkintaa ja kunkin cash pool -järjestelyn tapauskohtaisten tosiseikkojen ja olosuhteiden huomioimista. Olosuhteiden arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi mitkä yhtiöt järjestelyyn osallistuvat, mitä vastuita osallistujille mukana olosta muodostuu, mitä tehtäviä osallistujat suorittavat ja onko osallistujilla muita vaihtoehtoja oman kassanhallintansa järjestämiseksi. Tämän jälkeen on mahdollista määritellä, miten järjestelystä syntyvät edut tai haitat jaetaan siihen osallistuvien konserniyhtiöiden sekä järjestelyä hallinnoivan yhtiön kesken.

Lähtökohtaisesti mikään konserniyhtiö ei osallistuisi järjestelyyn, mikäli siihen osallistuminen asettaisi sen huonompaan asemaan kuin sille tarjolla olevat muut vaihtoehdot.

Markkinaehtoinen korvaus järjestelyyn osallistuville yhtiöille

Cash pool -järjestelyä hallinnoivalle konserniyhtiölle kuuluva korvaus riippuu järjestelyn tosiseikoista ja olosuhteista sekä siitä, millaiset toiminnot, varat ja riskit sillä on järjestelyyn liittyen. Tavallisesti järjestelyä hallinnoivan yhtiön toiminta on luonteeltaan koordinointia, jolloin korvaus voidaan määrittää OECD:n konsernin sisäisiä palveluveloituksia koskevien ohjeiden mukaisesti. Mikäli järjestelyä hallinnoivan yhtiön toiminnot ovat laajemmat, tulee liiketoimien hinnoitteluun soveltaa muita siirtohinnoitteluohjeiden mukaisia lähestymistapoja.

Muiden konserniyhtiöiden osuus järjestelystä saatavasta tuotosta riippuu myös tapauskohtaisista tosiseikoista ja olosuhteista sekä kunkin osallistuvan konserniyhtiön toiminnoista, varoista ja riskeistä. Vastaavien, riippumattomien osapuolten välillä tehtyjen järjestelyjen puuttuessa markkinaehtoisten korkotasojen määrittäminen voi olla haastavaa. Lähtökohtana on, ettei cash pool -järjestelyssä mukana olevalle konserniyhtiölle koidu haittaa järjestelystä. Markkinaehtoista korvausta määritettäessä on kuitenkin huomioitava myös muut järjestelyn myötä saatavat hyödyt, kuten mahdollisuus saada lyhytaikaista rahoitusta joustavasti sekä riippumattomuus ulkopuolisista pankeista.

Pitkäaikaisten velkojen ja saamisten huomioiminen hinnoittelussa

Yksi cash pool -järjestelyihin liittyvä erityispiirre on tilanteet, joissa konserniyhtiön talletus tai laina muodostuu pitkäaikaiseksi. Tällaisessa tilanteessa siirtohinnoittelun näkökulmasta voi tulla arvioitavaksi, onko kyse jostain muusta kuin yhtiön käteisvarojen tehokkaasta hallinnasta. Analyysin osoittaessa, että kyse on tosiasiassa pitkäaikaisesta saamisesta tai lainasta, tulisi kyseisen erän hinnoittelussa huomioida saamisen tai lainan pitkäaikainen luonne.

Lue lisää OECD:n ohjeistuksesta: Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions