Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Maatilasta luopuja - ilmoita tiedot Verohallintoon

Maatilan sukupolvenvaihdokseen liittyy erilaisia ilmoitusvelvollisuuksia ja veroseuraamuksia. Maatilasta luopujan maksettavaksi voi tulla tuloveroa ja arvonlisäveroa.

Anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa vero

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, anna toiminnan loppuessa arvonlisäveroilmoitus ja maksa mahdollinen arvonlisävero. Anna arvonlisäveroilmoitus viimeistään lopettamiskuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivänä vaikka verokautesi olisi ollut aiemmin kalenterivuosi.

Esimerkki: Maatalouden toiminta  päättyy 6.6.2022. Anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa arvonlisävero viimeistään 12.8.2022.

Veroilmoitukset arvonlisäverosta ja muista oma-aloitteisista veroista on annettava sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa.

Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta.

Arvonlisäveroa ei yleensä tule maksettavaksi sukupolvenvaihdoksesta

Arvonlisäverolain mukaan myyntinä ei pidetä liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden luovuttamista liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Lainkohdan edellytysten täyttyessä luovuttaja ei siis maksa arvonlisäveroa eikä luovutuksensaajalla vastaavasti ole arvonlisäveron vähennysoikeutta.

Säännös koskee myynnin lisäksi myös muuta luovuttamista kuten lahjoitusta, lahjanluonteista kauppaa, perintöä ja apporttia. Edellä mainitun lainkohdan soveltaminen on pakollista silloin, kun lainkohdan edellytykset täyttyvät. Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa (esimerkiksi silloin, kun tavaroita otetaan yksityiskäyttöön) myyjän pitää maksaa arvonlisävero ja ilmoittaa myynnin vero arvonlisäveroilmoituksella.

Rekistereistä poistaminen

Huolehdi siitä, että sinut poistetaan niistä Verohallinnon rekistereistä, joihin sinut on merkitty ja jotka eivät enää ole tarpeen. Verohallinnon ylläpitämiä rekistereitä ovat arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri sekä työnantajarekisteri. Voit tehdä muutokset rekistereihin OmaVerossa.

Kirjaudu OmaVeroon

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot rekistereistä poistamista varten Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän muutos- ja lopettamisilmoituksella Y6.

Tarkista ennakkovero ja verokortti

Kun lopetat maataloustoiminnan, tarkista ennakkoveron määrä. Jos olet harjoittanut maataloutta yhdessä puolisosi kanssa, hae muutosta molempien puolisoiden ennakkoveroon.

Jos olet antanut kuluvaa verovuotta seuraavalle verovuodelle ennakkoveron määräämistä varten tietoja, tee myös näihin tietoihin tarvittavat muutokset.

Hae muutosta ennakkoveroon OmaVerossa

Eläkkeelle sukupolvenvaihdoksen jälkeen

Jos alat saada eläkettä maatilan sukupolvenvaihdoksen jälkeen, tarvitset eläkeverokortin.

Eläkeverokortin voit tilata jollain seuraavista tavoista

Jotta verokortti eläketulolle voidaan laskea, sinulla täytyy olla tiedot eläkepäätöksestä sekä tiedot alkuvuoden tuloista ja ennakonpidätyksistä.

Anna maatalouden veroilmoitus lopettamisvuodelta

Kun lopetat maataloustoiminnan, anna  maatalouden veroilmoitus (lomake 2 tai yhtymien lomake 2Y) vielä siltä vuodelta, jolloin toiminta on päättynyt.

Jos sukupolvenvaihdokseen on kuulunut irtainta omaisuutta, ilmoita niiden siirtyminen maatalouden veroilmoituksella.

Maatalouden veroilmoituksen voi antaa eri tavoilla:

Lue lisää maatalouden veroilmoituksen aikataulusta

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Täydennä tai korjaa henkilökohtaista esitäytettyä veroilmoitusta tarvittaessa.

Jos sukupolvenvaihdokseen on kuulunut kiinteää omaisuutta kuten kiinteistö, ilmoita luovutuksen tiedot korjaamalla henkilökohtaista esitäytettyä veroilmoitustasi joko

Tiedot kiinteistön luovutuksesta pitää ilmoittaa, vaikka luovutus olisi verovapaa. Maatalouden kiinteän omaisuuden luovutus on myyjälle verovapaa, jos tuloverolain mukaiset verovapaan sukupolvenvaihdosluovutuksen edellytykset täyttyvät. 

Jos edellytykset eivät kaikilta osin täyty ja jos olet itse saanut tilan osaksi tai kokonaan lahjana tai perintönä, johon on sovellettu perintö- tai lahjaverotuksessa sukupolvenvaihdoshuojennusta, lue lisää hankintamenon määrittämisestä Sukupolvenvaihdoshuojennuksen vaikutus maatilan hankintamenoon.