Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vastuullisuuden jalanjälki

Toiminnan jalanjälki muodostuu negatiivisista ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista, joita organisaation olemassaolosta ja toiminnasta aiheutuu toimintaympäristöön. Vastuullisuustyömme yhtenä tavoitteena on pyrkiä minimoimaan tällaiset negatiiviset vaikutukset.

Valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin ohjeistuksen mukaisesti kerromme tässä yhteydessä myös henkilöstöstämme.

Huolehdimme henkilöstöstä ja ympäristöstä

Vuoden 2023 päättyessä meillä oli töissä 5 315 henkilöä 56 paikkakunnalla eri puolella Suomea.

Henkilöstön työtyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla (3,78 asteikolla 1–5), ja edellisvuoteen verrattuna tulokset olivat lähes ennallaan. Kyselyn osa-alueista parhaimmat tulokset olivat: työyhteisön toimintakulttuuri (4,13), työnantajakuva ja arvot (4,04) sekä työ- ja toimintaympäristö (3,98).

Sairauspoissaoloja meillä oli 9,6 pv/htv (vuonna 2022: 11,0 pv/htv), mikä on pidemmällä aikajaksolla tarkasteltuna alhaisin tulos koronavuosia lukuun ottamatta. Sairauspoissaolojen lasku edellisvuodesta johtui hyvin pitkälle infektiosairauksien vähentymisestä. Sairauspoissaolot painottuivat alle 10 päivän poissaoloihin, joita oli 6,3 pv/htv eli yli 65 prosenttia sairauspoissaoloista.

VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn mukaan kokemus sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta työyhteisössä oli erittäin korkealla tasolla (4,30). Kehitys on ollut suotuisaa vuodesta 2016 lähtien, jolloin kyselyn tulos oli tasolla 3,87.

Henkilöstö kokee myös ihmisten yhdenvertaisuuden parantuneen työyhteisössä. VMBaron väittämä ”Ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu työyhteisössäni” arvioitiin vuonna 2016 tasolle 3,6, kun se vuonna 2023 oli jo 4,16.

Seuraamme sukupuolten välisiä palkkaeroja samapalkkaisuusindeksin avulla. Palkkatasa-arvo toteutuu meillä hyvin samoissa tai saman vaativuuden tehtävissä. Samalla vaativuustasolla sukupuolten väliset palkkaerot ovat vähäisiä, ja ne selittyvät henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvalla palkanosalla.

Hiilijalanjälki on pienentynyt

Aloitimme hiilijalanjälkemme laskemisen vuonna 2010. Hiilijalanjäljen vähentäminen ja myös muut ympäristötavoitteemme on henkilöstömme keskuudessa koettu tärkeiksi tavoitteiksi.

Olemme vuosien 2017–2025 välillä sitoutuneet vähentämään

 • sähkönkulutusta 7,5 %
 • paperinkulutusta 30 %
 • virkamatkoja 32 %
 • jätemääriä 18 %.

Verohallinnon hiilijalanjälki vuodelta 2023 oli 3 822,70 tCO2 (2022: 3 999 tCO2), joka koostui energian, paperin, jätteiden sekä virkamatkojen aiheuttamista CO2-päästöistä. Hiilijalanjälki ovat pienentynyt jälleen korona-ajan jälkeisen lievän nousun jälkeen.

Toimitilojen käytön väheneminen ja etätyön pysyvä yleistyminen ovat vaikuttaneet sähkön ja lämmön käytön vähenemiseen. Jätemäärät ovat nousseet edellisvuodesta, mutta ovat yhä koronaa edeltävää aikaa matalammalla tasolla.

Nostoja tutkimuksista

3,76 (asteikolla 1–5) on työntekijöiden antama arvio siitä, kuinka työpaikan arvot toteutuvat arjessa. Keskiarvo on noussut: vuonna 2016 se oli 3,41.

Lähde: Verohallinnon työtyytyväisyyskysely 2023

Mittarit ja tavoitteet

Seuraamme onnistumistamme ja kehitämme toimintaamme seuraavilla mittareilla ja tavoitteilla:

Hiilidioksidipäästöjen muutos (CO2-indeksi, vertailukohtana vuosi 2017)

 
Mittari 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Virkamatkat 100 118 131 19 11 59 54
Paperinkulutus 100 109 83 80 67 65 63
Energiankulutus 100 103 92 61 57 45 44
Jätemäärät 100 109 105 80 68 89 95
Yhteensä 100 107 98 56 50 51 50
 
Mittari Toteuma 2020 Toteuma 2021 Toteuma 2022  Tavoite 2023 Toteuma 2023 
Työtyytyväisyys (VMBaron kokonaisindeksi, 1–5)  3,76 3,70 3,77 ≥3,70 3,78
Työnantajakuva ja arvot (VMBaro, 1–5) 4,08 4,03 4,08 ≥4,00 4,04

Case: Uudet eettiset periaatteet kertovat, mitä vaadimme itseltämme

Ei riitä, että toimimme lakien ja sitoumusten mukaan, vaan meidän pitää vaatia itseltämme enemmän. Haluamme toimia myös eettisesti oikein, ja sitä myös kansalaiset meiltä odottavat.

Julkaisimme marraskuussa 2023 eettiset periaatteemme, jotka määrittelevät, miten haluamme Verohallinnossa toimittavan.

Eettisten periaatteiden lähtökohtina ovat henkilöstömme ja yhteisömme kunnioittaminen, oikeudenmukaisesti ja eettisesti toimiminen sekä Verohallinnon arvot: luottamus, yhteistyö, uudistuminen. Haluamme turvata hyvän hallinnon toteutumisen, ehkäistä eturistiriitoja ja varmistaa meillä työskentelevien riippumattomuuden.

Epäeettiseksi mielletty toiminta heikentäisi Verohallinnon mainetta sekä rapauttaisi asiakkaidemme ja sidosryhmiemme luottamusta meihin. Se taas vaikeuttaisi perustehtävämme tekemistä: verojen keräämistä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi.

Teimme eettiset periaatteet arkisen työmme tueksi, ja ne toimivat ohjenuoranamme erityisesti tilanteissa, joissa teemme päätöksiä tai olemme vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Avaamme periaatteita tarkemmin verkkokoulutuksessa, joka on pakollinen kaikille verohallintolaisille. Eettiset periaatteet sisällytetään myös yhteistyökumppaneidemme perehdytykseen.

Viestimme säännöllisesti eettisistä periaatteista henkilöstölle. Otimme myös sisäiseen käyttöömme eettisen kanavan, jonka kautta jokainen Verohallinnossa toimiva voi luottamuksellisesti ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta.

Eettiset periaatteemme ovat

 • Noudatamme lakeja ja sitoumuksia.
 • Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia.
 • Olemme vastuullinen työnantaja.
 • Huolehdimme vastuullamme olevasta omaisuudesta ja käsittelemme tietoja asianmukaisesti.
 • Huomioimme ympäristövastuun osana toimintaamme.
 • Teemme vastuullisia hankintoja.
 • Vältämme eturistiriitoja.
 • Emme hyväksy lahjontaa, korruptiota tai väärinkäytöksiä.
 • Toimimme eettisesti viranomaisyhteistyössä.
 • Noudatamme vaitiolovelvollisuutta ja tietojen hyväksikäyttökieltoa.
 • Noudatamme hyvän ja eettisen johtamisen periaatteita.
 • Torjumme korruptiota ja harmaata taloutta yhteiskunnassa.
 • Ilmoitamme huolenaiheista ja epäkohdista.
Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2024