Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Työmme on merkityksellistä

Suomalainen hyvinvointi luodaan yhdessä, ja verohallintolaisilla on siinä tärkeä rooli. Keräämme yhteiskunnan käyttöön verotuloja vuosittain. Tehtävänämme on toteuttaa verotus oikean määräisenä ja oikeaan aikaan ja siten varmistaa yhteiskunnan toimintojen rahoitus. Ennakoivalla ohjauksella, hyvällä palvelulla ja verovalvonnalla turvaamme verotulojen kertymisen mahdollisimman täysimääräisinä.

Ylläpidämme osaltamme veromyönteistä ilmapiiriä muun muassa vaikuttamalla siihen, että verotuksen yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään. Poliittisiin päätöksiin perustuen verovarat ohjataan eri kohteisiin julkisen sektorin toimintaan. Välitämme kertyneet verot joka kuukausi eteenpäin yhteiskunnan palveluja ylläpitäville tahoille: valtiolle, kunnille, Kansaneläkelaitokselle, seurakunnille ja metsänhoitoyhdistyksille. 

Olemme moderni IT-talo, jonka toiminnan ytimessä on asiakkaan elämän helpottaminen. Olemme edelläkävijöitä asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen parantamisessa. Jatkuva kehittäminen, kokeilut ja parhaat asiantuntijat ovat tärkeimpiä menestystekijöitämme.

Verohallinnossa työskentelee noin 5 000 osaavaa ja työhönsä sitoutunutta ihmistä ympäri Suomen. Työssä viihdytään, ja vahvuutenamme on hyvä työilmapiiri ja työolot sekä mielenkiintoiset, merkitykselliset ja haastavat tehtävät.

Verohallinnon yksiköt

Verohallinnon yksiköt toimivat taloudellisesti ja tehokkaasti yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Kaiken toiminnan ja yhteistyön lähtökohtana ja keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöisyys, oikeellisuus ja yhdenmukaisuus.

Verotusyksikkö varmistaa verotuksen tehokkuuden, toimintavarmuuden, laadun ja yhtenäisyyden. Yksikkö vastaa ydintoiminnastamme eli verotuksen toimittamisesta sekä asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta. Yksikössä on verotuksen kaikkien osa-alueiden ammattilaisia.

Asiakkuusyksikkö ohjaa ja johtaa asiakaslähtöistä toimintaa koko Verohallinnon tasolla. Se vastaa ohjauksen ja valvonnan suunnittelusta. Yksikkö kerryttää asiakasymmärrystä ja kehittää asiakasratkaisuja yhdessä muun organisaation kanssa. Tätä varten yksikkö tekee esimerkiksi asiakasryhmiin ja erilaisiin ilmiöihin liittyviä selvityksiä ja haastatteluja. Asiakkuusyksikössä on myös verotuksellisten riskien hallintaan erikoistuneita ammattilaisia.

Tuotehallintayksikkö huolehtii tietojärjestelmiemme tehokkuudesta ja toimintavarmuudesta sekä kehittää ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin, jotta veroasioiden hoitaminen on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Yksikkö vastaa esimerkiksi OmaVero-palvelusta ja sen toiminnallisuuksista.

Hallintoyksikkö vastaa henkilöstö-, talous- ja yleishallintotehtävistä.

Esikunta- ja oikeusyksikkö huolehtii esikuntatehtävistä, kuten Verohallinnon toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta, sekä pääjohtajan määräysten valmistelusta ja esittelystä.

Viestintäyksikkö vastaa Verohallinnon viestintästrategiasta, yleisestä viestinnän kehittämisestä, ohjauksesta ja koordinoinnista, visuaalisen ilmeen sisällöstä sekä muista yhteisistä viestintätehtävistä, verkkopalveluista ja kielipalveluista.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö arvioi Verohallinnon sisäisen valvonnan riittävyyttä tarkastamalla kaikkia Verohallinnon toimintoja.

Turvallisuus- ja riskienhallintayksikkö vastaa Verohallinnon turvallisuudesta ja riskienhallinnasta. Yksikkö seuraa turvallisuustilannetta, valvoo turvallisuutta, tietoturvan ja tietojärjestelmien käyttöä sekä varautuu ja reagoi turvallisuushäiriöihin.

Harmaan talouden selvitysyksikkö tuottaa tietoa harmaan talouden ilmiöistä ja laatii yrityksistä ja yhteisöistä selvityksiä muille viranomaisille.

Tulorekisteriyksikkö toimii tulorekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena.

Verohallinnosta riippumattomia toimielimiä ovat Keskusverolautakunta, joka antaa ennakkoratkaisuja, Verotuksen oikaisulautakunta, joka käsittelee oikaisuvaatimuksia, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, joka valvoo veronsaajien oikeuksia verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2022