Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Oikeudenmukaisesti toimitettu verotus

YK:n tavoite 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.YK:n tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen.YK:n tavoite 16: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Verotuksen oikeudenmukaisella toimittamisella tarkoitamme sitä, että toimintamme on valtakunnallisesti yhdenmukaista, laadukasta ja asiakkaiden näkökulmasta ennakoitavaa. Oikeudenmukaisesti toimitettu verotus on yksi strategisista tavoitteistamme.

YK:n tavoitteet 8, 10 ja 16

Oikeudenmukaisesti toimitettu verotus vaikuttaa myönteisesti YK:n kestävän kehityksen tavoite 8:n saavuttamiseen. Edistämme tätä tavoitetta muun muassa valvomalla epäkohtia. Harmaan talouden ja työelämän rikkomusten kitkentä sekä reilun kilpailun turvaaminen mahdollistavat työtä ja talouskasvua.

YK:n tavoite 10 pyrkii eriarvoisuuden vähentämiseen maiden sisällä ja niiden välillä. Alatavoite 10.3. on määritelty näin: Taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua muun muassa poistamalla syrjinnän mahdollistavat lait, politiikat ja käytännöt sekä edistämällä asianmukaista lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimenpiteitä.

Edistämme tavoitteita muun muassa tehokkailla verotuksen prosesseilla, ohjauksella ja verovalvonnalla. Valvonnalla ja ohjauksella pyrimme varmistamaan, että kaikki asiakkaat osaavat ja pystyvät hoitamaan velvoitteensa.

YK:n tavoite 16 tähtää rauhaan, yhdenmukaisuuteen ja hyvään hallintoon. Alatavoitteena 16.3. on edistää oikeusturvaa kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla sekä varmistaa kaikille yhtäläinen pääsy oikeuspalveluiden piiriin.

Edistämme luottamusta liikekumppaneiden välillä ja julkisissa hankinnoissa. Toimenpiteitä ovat yritysten rekisteröinnin ja velvoitteiden hoidon seuranta, harmaan talouden torjunta sekä julkisen verovelkarekisterin ylläpito.

Edistämme verotuksen oikeellisuutta kansainvälisesti. Olemme mukana kehittämässä kansainvälistä tietojenvaihtoa ja toteutamme sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Huolehdimme myös siitä, että tietojen saaminen verotuksesta taataan lain edellyttämällä tavalla. Toteutamme verotuksen julkisten tietojen jakelun, ylläpidämme verotuksen tilastointia ja tilastojen julkaisemista sekä julkaisemme oman tilinpäätöksen.

Toimimme tasapuolisesti ja avoimesti

Prosessimme varmistavat sen, että asiakas- ja virkailijaohjeistuksemme on yhtenäistä ja valtakunnallista. Asiakkaille se näkyy yhdenmukaisena ja tasapuolisena asioiden käsittelynä.

Olemme käyttäneet verotuksessa jo pitkään automaattista päätöksentekoa. Automaattinen päätöksenteko perustuu täsmällisiin, ennalta määritettyihin käsittelysääntöihin. Tapaus voidaan ratkaista automaattisesti ainoastaan, jos päätös ei edellytä tapauskohtaista harkintaa tai virkailija ratkaisee mahdolliset harkintaa vaativat seikat. Automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2023. Se laajensi tapaa, jolla kerromme asiakkaillemme automaattisesta päätöksenteosta.

Tasapuolisuutta lisäävät myös ohjaus ja valvonta, joilla pyrimme varmistamaan, että jokainen hoitaa verovelvoitteensa.

Ohjaus ja valvonta

Suurin osa valvontatoimenpiteistämme muodostuu saapuneiden veroilmoitusten valvonnasta ja muusta säännönmukaisesta verotuksen yhteydessä toteutetusta valvonnasta.

Käytämme verotarkastusresurssejamme joustavasti ohjaus- ja valvontasuunnitelman mukaisten veroriskien tai riski-ilmiöiden torjuntaan. Valitsemme veroriskin luonteen ja merkittävyyden kannalta tarkoituksenmukaisimman toimenpiteen, joka voi vaihdella kevyemmästä ennakolta ohjaavasta toimenpiteestä verotarkastukseen.

Tuloveroilmoitusten valvonnasta kertyi veroja yli 300 miljoonaa euroa, mikä on noin kolmanneksen enemmän kuin edellisenä vuonna.

Erityyppisiä valvontatoimenpiteitä valmistui kaikkiaan 5 372 (2022: 4 742). Kasvua selittää erityisesti valvontaprojekti, jossa hyödynnettiin verotarkastusta kevyempiä valvontakeinoja.

Valvontatoimenpiteistä verotarkastuksia oli 1 371 (2022: 1 444). Verotarkastusten perusteella tehtyjen toimenpiteiden euromääräinen vaikutus oli vuonna 2023 yhteensä 163 milj. € (2022: 329 milj.). Vertailuvuonna 2022 euromäärää nostivat yksittäiset poikkeuksellisen merkittävät tapaukset, jollaisia ei vuonna 2023 valmistunut.

Verotustietojen julkisuus

Vakiintuneen käytännön mukaisesti annamme tuloverotuksen julkistamisen jälkeen tiedot yli 100 000 euroa ansainneista henkilöistä medialle journalistiseen käyttöön. Julkaisemme yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot vero.fi:ssä ladattavassa ja edelleen käytettävässä muodossa.

Tuotamme myös kansainvälisesti vertailtuna ainutlaatuisen yksityiskohtaisia tilastoaineistoja verotuksesta. Luovutamme kunnille tietoja kiinteistöverotuksesta ja tuloverotuksesta, jotta ne voivat varmistaa saavansa niille kuuluvat verotulot. Viestimme veronsaajille aktiivisesti tilitykseen vaikuttavista asioista ja muutoksista esimerkiksi Verosaajien verkkopalvelut -sivuston kautta.

Nostoja tutkimuksista

83 % vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että voi luottaa saamansa verotuspäätöksen oikeellisuuteen.

67 % ajattelee, että Verohallinto kohtelee kaikki kansalaisia tasapuolisesti.

78 % on eri mieltä väitteestä “Verohallinto tekee paljon virheitä”.

Lähde: Verohallinnon asennekysely 2023

Mittarit ja tavoitteet

Seuraamme onnistumistamme ja kehitämme toimintaamme seuraavilla mittareilla ja tavoitteilla:

 
Mittari Toteuma 2020 Toteuma 2021 Toteuma 2022 Tavoite 2023 Toteuma 2023
Verotuspäätösten pysyvyys (HAO) (%) - 86 90 ≥85 87
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta (%) 1) - 81 91 ≥90 91

1) Asiakkaiden asennekysely, lokakuu 2023 (n = 1 000). Vuodesta 2022 lähtien tutkimuksen toteutus eroaa aiemmista siten, että siinä oli 5-portainen neutraalin vaihtoehdon (ei samaa eikä eri mieltä) sisältävä vastausasteikko, kun taas aiemmissa tutkimuksissa käytettiin 4-portaista asteikkoa ilman neutraalia vastausvaihtoehtoa. Toteumat on muutettu tilastollisesti vertailtavaan muotoon. 

 
Mittari 2020 2021 2022 2023 Muutos 2022–2023
Verotarkastusten määrä (kpl) 2 057 1 772 1 444 1 371 -5,1 %
Verotarkastuksen toimenpiteiden verovaikutus, kaikki verolajit (milj. €) 1) 138 220 329 163 -50,5 %

1) Vuodesta 2022 alkaen laskentatapaa on muutettu siten, että lukemaan on sisällytetty luonnollisten henkilöiden tarkastusten tuloverotuksen todelliset maksuunpanot verotuksen progressiivisuus huomioiden, kun taas aiemmin on sovellettu 20 %:n veroasteolettamaa verotarkastuksissa tehtyihin tulonlisäyksiin. Myöskään luovutusvoittoverohavaintojen välitöntä tulosvaikutusta ei ole aiemmin huomioitu. Edellä mainitut laskentatavan muutokset huomioiden vuoden 2021 toimenpiteiden tarkistettu euromääräinen verovaikutus olisi ollut 234 milj. €.

Case: Tilastot lisäävät verojärjestelmän läpinäkyvyyttä

Tuottamamme tilastot mahdollistavat kansalaisille luotettavaan ja riippumattomaan tietoon perustuvan keskustelun verotuksesta.

Tilastojen julkaiseminen verotuksesta parantaa verojärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kansalaisten mahdollisuuksia arvioida voimassa olevien lakien oikeudenmukaisuutta ja vaikutuksia. Useat tahot käyttävät myös päätöksenteon tukena ja pohjana Verohallinnon tilastoja. Julkaistavien verotilastojen yksityiskohtaisuus ja nopeus ovat kansainvälisesti vertaillen ainutlaatuisia. Tilastoista esimerkiksi selviää, kuinka paljon tuloveroja kertyy eri tuloluokista, kuinka paljon eri veroja ilmoitetaan ja maksetaan sekä kuinka paljon verovähennyksiä käytetään.

Olemme vuodesta 2015 lähtien tehneet tilastoyhteistyötä Tilastokeskuksen kanssa. Toimitamme verotuksen aineistoja ja tilastointiin liittyviä määritelmiä Tilastokeskukseen, joka koostaa niistä tilastoja. Tilastojen jakeluun käytämme PXWeb-ohjelmaa, joka on myös Tilastokeskuksen sekä useiden muiden tilastoja tuottavien viranomaisten käytössä. Yhteistyö mahdollistaa myös Tilastokeskuksen rekistereiden hyödyntämisen Verohallinnon tilastoissa. Käyttäjän näkökulmasta tästä on se etu, että Verohallinnon tilastojen vertailukelpoisuus Tilastokeskuksen tilastoihin paranee. Lisäksi voimme yhteistyön avulla hyödyntää tilastoissamme eräitä taustaluokittelijoita, joita emme omista aineistoistamme pystyisi tuottamaan.

Kattavimmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot ovat saatavilla henkilö- ja yhteisöasiakkaiden tuloveroista sekä kiinteistöverosta. Julkaisemme kaikista keräämistämme veroista kertymätilastoja vähintään kuukausittain.

Tuotamme tilastoista erilaisia artikkeleita ja tiedotteita. Näissä avaamme ja taustoitamme esimerkiksi veroihin vaikuttaneita lakimuutoksia, ilmiöitä sekä kehitystrendejä. Tilastot löytyvät vero.fi-sivuiltamme.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2024