Begäran om omprövning som gäller förskottsuppbörden

Denna anvisning gäller en omprövningsbegäran och är avsedd för personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, delägare i sammanslutning samt jord- och skogsbruksidkare.

Om du får avslag på ett avdrag eller annat som du yrkat på och du inte är nöjd med motiveringen kan du begära omprövning av förskottsuppbörden hos Skatterättelsenämnden.

Vem kan söka ändring?

Ändring i förskottsuppbörden kan sökas av den skattskyldige och av alla vars eget skattebelopp omedelbart kan påverkas av beslutet eller av den som ansvarar för att skatten betalas.

Hur begär man omprövning?

Gör så här:

  1. Begär ett överklagbart beslut om förskottsuppbörd på skattebyrån. Du kan begära det per telefon eller med en fritt formulerad ansökan. Begäran kan inte göras i MinSkatt.
  2. Begär omprövning av förskottsuppbörd i tjänsten MinSkatt eller på pappersblanketten

Begär omprövning i MinSkatt

Se anvisningar för hur omprövning begärs i MinSkatt.

Så här begär du på papper

Omprövning kan även begäras på pappersblanketten Begäran om omprövning av förskottsuppbörd (blankett 5002r) eller med en fritt formulerad skriftlig ansökan. En omprövningsbegäran ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och personbeteckning
  • det skatteår som är föremål för sökande av ändring i förskottsuppbörden
  • det beslut som är föremål för sökande av ändring
  • de punkter i beslutet som begäran gäller och vilka ändringar som yrkas
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

En omprövningsbegäran på papper ska alltid undertecknas. Till omprövningsbegäran ska du foga de handlingar som du åberopar, om du inte redan tidigare lämnat in dessa till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har befullmäktigat ska du meddela om detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress.  

Skicka en omprövningsbegäran på papper till adressen: 

Skatteförvaltningen
PB 650
00052 SKATT
Du kan också lämna in en omprövningsbegäran till vilken skattebyrå som helst.

När ska man begära omprövning?

Sök ändring i ett beslut i vilket ändring får sökas genom att lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden. Begäran om omprövning ska göras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. Om den utsatta dagen för begäran om omprövning är en helgdag eller lördag, är det möjligt att göra begäran om omprövning ännu under följande vardag.

Enbart omprövning som begärts inom tidsfristen prövas

Omprövning ska begäras inom utsatt tid hos Skatteförvaltningen. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen för sökande av ändring. En omprövningsbegäran som har anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Beslutet ska iakttas trots att omprövning begärts

Prestationsbetalaren ska iaktta ett beslut om ett skattekort eller ett källskattekort av Skatteförvaltningen även om du begärt omprövning av beslutet. Också förskottsskatt ska betalas före den utsatta tiden trots sökande av ändring.

Skatteförvaltningen kan på din ansökan förbjuda utsökning av förskottsskatt eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Läs mer om avbrytande av verkställighet. Under tiden för utsökningsförbud eller -avbrott beräknas förseningsränta på förskottsskatten.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

I ett omprövningsbeslut som skatterättelsenämnden meddelat kan ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Den utsatta tiden för att anföra besvär är 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. Kontrollera alltid besvärstiden i den anvisning för sökande av ändring som fogats till beslutet (besvärsanvisning). Sänd besvären skriftligt till den behöriga förvaltningsdomstolen. Den behöriga förvaltningsdomstolen har antecknats i beslutet. Kontrollera kontaktuppgifterna till förvaltningsdomstolarna (www.oikeus.fi).

Besvär kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst. 

Du kan söka ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvär ska vara framme inom 60 dagar efter att du har fått del av förvaltningsdomstolens beslut.

Besvär som anförs hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda. Mer information om domstolsavgifterna (www.oikeus.fi).