Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Poistot ja pienhankinnat – liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Voit vähentää yritystoimintaa varten tekemiäsi hankintoja eli käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuutta on omaisuus, joka on tarkoitettu elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön, esimerkiksi rakennukset, koneet, kalusto.

Käyttöomaisuuden hankintahinnan voi vähentää joko kerralla tai poistoina.

Käyttöikä on enintään 3 vuotta tai hankintahinta on enintään 1 200 euroa

Voit vähentää käyttöomaisuuden hankintahinnan kerralla, jos omaisuuden arvioitu käyttöikä on enintään 3 vuotta. Hankinnan hinnalle ei tässä tapauksessa ole ylärajaa. Voit vähentää hankintahinnan kerralla myös, jos  kyse on niin sanotusta pienhankinnasta.

Pienhankinnalla tarkoitetaan yksittäistä kuluvaa käyttöomaisuutta, kuten matkapuhelinta tai työkalua, jonka hankintahinta on enintään 1 200 euroa. 

Tällaisia pienhankintoja voit vähentää yhteensä 3 600 euroa.

Esimerkki: Olet hankkinut 295 eurolla matkapuhelimen, 795 eurolla tietokoneen ja 500 eurolla kassakoneen. Saat vähentää pienhankintana kerralla 295 + 795 + 500 = 1 590 euroa.

Näin ilmoitat kulut

Merkitse kulut veroilmoituksella kohtaan Muut vähennyskelpoiset kulut. OmaVerossa kohta on vaiheessa Kulut.

Omaisuuden käyttöikä on yli 3 vuotta tai hankintahinta on yli 1 200 euroa

Omaisuuden hankintahinnan vähennys pitää tehdä poistoina eli jakaa vähennys eri vuosille.

Kun teet verovuonna poistoja, ne pienentävät omaisuuden poistamatonta hankintamenoa eli sitä hankintamenoa joka on vielä vähentämättä verotuksessa. Jäljellä olevaa hankintamenoa kutsutaan menojäännökseksi. Seuraavana verovuonna poisto lasketaan prosentteina tästä menojäännöksestä, ei siis enää alkuperäisestä hankintahinnasta.

Kun menojäännös viimein on 1 200 euroa tai alle, voit poistaa sen kerralla.

Esimerkki: Pizzeriayrittäjä Pekka on ostanut 30 000 eurolla vuonna 2016 ravintolakalusteita. Hankinnat ovat yrityksen käyttöomaisuutta. Pekka jaksottaa hankintamenon kalusteiden käyttövuosille poistoina. Hän kirjaa poistot kuluiksi vuosittain. Poisto on enintään 25 % vuodessa. Kun toiminta kasvaa, Pekka ostaa toisen pizzauunin. Pizzauunin hankintahinta on 5 700 euroa.

Pekka tekee poistot näin:

Verovuosi Jäljellä oleva hankintameno verovuoden alussa euroina Verovuoden poiston määrä euroina Jäljellä oleva hankintameno (=menojäännös) verovuoden lopussa euroina

2016

hankintameno 30 000

7 500

22 500

2017

22 500

5 625

16 875

2018 ostettu pizzauuni    (hankintamenon lisäys 5 700 euroa)

16 875 +

5 700

= 22 575

5 643,75

16 931,25

2019 16 931,25 4 232,81 12 698,44

 

Jos ostat myöhemmin lisää omaisuutta yrityksesi käyttöön, lisää uusien hankintojen ostohinta edellisen vuoden menojäännökseen.

Esimerkki: Vähennä vaihdossa luovuttamasi omaisuuden arvo menojäännöksestä. Pekka vaihtaa vuonna 2019 auton, jota hän on käyttänyt asiakastoimituksiin. Uusi auto maksaa 10 000 euroa, ja vanhasta Pekka saa vaihdossa 2 000 euroa. Edellisen verovuoden lopussa käyttöomaisuuden jäljellä oleva poistamaton hankintameno (menojäännös) on 16 931,25 euroa.

Jäljellä oleva hankintameno verovuoden 2019 alussa euroina 16 931,25
Ostettu uusi auto, hankintahinta euroina + 10 000,00
Vanhan auton vaihtoarvo euroina - 2000,00

Verovuoden jäljellä oleva hankintameno ennen poistoa

= 24 931,25

Poisto 25 %

6 232,81

(25 % 24931,25 eurosta)

Jäljellä oleva hankintameno verovuoden 2019 lopussa

18 698,44

Poisto koneista, kalustosta tai laitteista (irtain käyttöomaisuus)

Koneista, kalustosta ja niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voi tehdä enintään 25 %:n vuotuisen poiston. 

Uusista koneista ja laitteista voit tehdä korotetun 50 % poiston vuosien 2020–2025 verotuksessa

Edellytyksenä on se, että kone tai laite on otettu käyttöön 1.1.2020 tai sen jälkeen. Jos sinulla on sekä uusia että vanhoja koneita, korotettujen poistojen kohteena oleva kone tai laite muodostaa erillisen poistokohteensa.

Lue lisää korotetuista poistoista.

Näin ilmoitat poistot

Lue tarkemmat ohjeet, kuinka ilmoitat poiston OmaVerossa, ohjeen kohta Poistot.

Liitelomakkeen 62 täyttöohjeessa on lueteltu eri omaisuuslajien verotuksessa hyväksytyt poistoprosentit. OmaVerossa poistoprosentit ovat valmiina.

Huomaa: Kulumattoman käyttöomaisuuden hankinnasta ei voi tehdä poistoja. Kulumatonta käyttöomaisuutta ovat maa-alueet, arvopaperit (esimerkiksi huoneisto-osakkeet tai liikeosakkeet) sekä muut vastaavat hyödykkeet.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2023