Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Undanröjande av dubbelbeskattning av utlandsinkomster för en privatperson

Om du bor i Finland ska du betala skatt på dina utlandsinkomster även till Finland. Finland undanröjer dubbelbeskattningen genom att räkna av skatten på utlandsinkomsten eller befria utlandsinkomsten från skatt i Finland.

Om du bor i Finland ska du betala skatt på dina utlandsinkomster även till Finland. I många fall ska du betala skatt på en inkomst från utlandet även till den stat där inkomsten har uppkommit. Skatteförvaltningen i Finland undanröjer dubbelbeskattningen genom att avräkna utlandsinkomsten eller befria den från skatt i Finland.

Om du betalar skatt både till Finland och till utlandet är beskattningen dubbel. Detta förhindras genom att man undanröjer dubbelbeskattningen i Finland. Två metoder används: avräkning av skatt som har betalats utomlands och befrielse från skatt i Finland. Vanligen används avräkningsmetoden. Du kan beviljas skattefrihet i Finland endast om skatteavtalet mellan Finland och den andra staten tillåter detta.

Deklarera utlandsinkomster och begär själv om undanröjande av dubbelbeskattning

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Ange i den förhandsifyllda deklarationen dina utlandsinkomster, utländska skatter, inkomstslag (lön, dividend e.d.) samt den stat där den utländska inkomsten har mottagits.

Det är möjligt att hindra dubbelbeskattning redan vid förskottsuppbörden

Om du bevisar att du måste betala skatt utomlands, kan Skatteförvaltningen minska den förskottsinnehållning eller de förskottsskatter som har fastställs utifrån dina utlandsinkomster. Även då ska du ge en utredning om dina utlandsinkomster och -skatter i skattedeklarationen.

Ändra skattekortet eller förskottsskatten

Uppskatta din skatteprocent med vår räknare

Avräkningsmetoden: den utländska skatten avräknas från den skatt som betalas till Finland

Exempel 1: Den utländska inkomsten är 5 000 euro och den utländska skatten är 1 000 euro. Den finländska skatten för denna inkomst skulle vara 1 300 euro. Den finländska skatten avräknas från den utländska skatten (1 300 €–1 000 €). Det återstående belopp som ska betalas till Finland är 300 euro.

Avräkningen kan inte vara större än skatten på utlandsinkomsten i Finland

Det är möjligt att dra av utländsk skatt från den finländska skatten upp till det belopp som skatten för samma inkomst hade varit i Finland. Maximibeloppet på avräkningen är alltså det skattebelopp som man skulle betala för samma inkomst i Finland. Om den utländska skatten överskrider maximibeloppet på avräkningen, avräknas inte hela skatten. Detta är möjligt t.ex. om skatteprocenten utomlands är högre än i Finland, den beskattningsbara inkomsten är mindre i Finland än i utlandet eller om dina inkomster är förlustbringande i Finland.

Exempel 2: Den utländska inkomsten är 5 000 euro och den utländska skatten är 1 500 euro. Den finländska skatten för denna inkomst skulle vara 1 300 euro. Den utländska skatten överskrider den finländska skatten och följaktligen avräknas endast 1 300 euro i Finland. De 200 euro som inte har avräknats kan dock dras av från utlandsinkomsten under de fem följande åren.

De skatter som inte avräknats, dras av från de skatter som under de fem följande åren påförs utlandsinkomsten. Skatteförvaltningen drar av den oanvända avräkningen automatiskt, du behöver alltså inte yrka på den.

Avdraget kan göras endast från skatt på utlandsinkomster som hör till samma förvärvskälla och inkomstslag. Om det förekommer oanvända avräkningar från flera år, dras de äldre av först.

Undantagandemetoden: skatt på utlandsinkomsten betalas inte till Finland

Vissa länders skatteavtal med Finland omfattar överenskommelser om att utlandsinkomster från dessa länder inte beskattas i Finland. Inkomsten inverkar dock på den skatt som ska betalas för andra inkomster i Finland. Utlandsinkomsten räknas in i de totala inkomsterna då skatteprocenten räknas.

Exempel 3: Förvärvsinkomsten från utlandet är 5 000 euro och förvärvsinkomsterna från Finland är 20 000 euro. Den finländska skatten på inkomsterna på 20 000 euro skulle vara 30 %. Utlandsinkomsten beaktas dock i skatteprocenten. Skatteprocenten räknas utifrån inkomsterna på 25 000 euro och följaktligen är procenten 35. Skatt betalas endast för inkomsterna i Finland, dvs. 20 000 euro, men skatten räknas enligt 35 %.

Inkomstskatten på kapitalinkomster betalas enligt 30 %. Om kapitalinkomsterna överskrider 30 000 euro  under kalenderåret, ska skatten på kapitalinkomster betalas enligt 34 %. Skattesatsen på kapitalinkomster påverkas alltså av beloppet på inkomsterna och i beloppet beaktas även de utländska kapitalinkomsterna. Utlandsinkomsten beaktas vid beskattningen av kapitalinkomster även i de fall där undantagandemetoden tillämpas.

Om undantagandemetoden tillämpas på dina utlandsinkomster, kan du dra av kostnader för inkomstens förvärvande. Du kan dock dra av kostnader högst upp till beloppet på utlandsinkomsterna.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 25.4.2024