Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Att arbeta på ett utländskt fartyg

Om du arbetar på ett utländskt fartyg som är i internationell trafik ska du i regel också betala skatt i utlandet.

En arbetstagare som arbetar på ett utländskt fartyg som är i internationell trafik betalar i regel skatt för sin sjöinkomst i utlandet (i den stat där platsen för bolagsledningen för arbetsgivaren finns). Om arbetet utförs ombord på ett fartyg som seglar under Sveriges eller ett nordiskt lands flagga betalar arbetstagaren skatt till flaggstaten oberoende av arbetsgivarens hemviststat.

Dubbelbeskattningen undanröjs

Lön som intjänats på ett utländskt fartyg beskattas i allmänhet också i Finland men för att undanröja dubbelbeskattning avdras den utländska skatten från skatten i Finland.

När du börjar arbeta på ett utländskt fartyg i internationell trafik ska du kontakta skattebyrån. Se skattebyråernas kontaktuppgifter.

Skattebyrån kan fastställa förskottsskatt för dig. Om du betalar förskottsskatt för ditt arbete på ett utländskt fartyg behöver du inte i efterhand betala kvarskatt och eventuella räntor. Läs mer om förskottsskatt.

Du kan ansöka om eller ändra din förskottsskatt endera under löneutbetalningsåret eller under det påföljande året ända fram till slutförandet av din beskattning. Du kan enkelt ansöka om förskottsskatt eller tilläggsförskott på nätet.

Ändra förskottsskatten i MinSkatt

För en ny förskottsskatt eller för att ändra förskottsskatten måste du uppskatta dina inkomster och avdrag för hela året. Anmäl också vad du tjänat in efter årsskiftet och hur mycket skatt som tagits ut på inkomsterna.

Du kan ansöka om förskottsskatt eller en ändring av den även på andra sätt:

Deklarera dina utlandsinkomster i den finska skattedeklarationen

Deklarera inkomsterna av arbetet på ett utländskt fartyg i den finska skattedeklarationen. 

Deklarera i MinSkatt

Deklarera i MinSkatt inkomsterna och eventuellt utomlands betalade skatter i punkt 4 Utlandsarbete som inte omfattas av sexmånadersregeln.

Om du deklarerar på papper ska du använda blankett 16A Utredning av utlandsinkomster (förvärvsinkomst).

  • Om det av din lön har tagits ut pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier ska du yrka på avdrag för dem antingen i MinSkatt eller på blankett 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem, i punkt 2 Löner, arvoden och ersättningar.
  • Kostnader som hänför sig till sjöarbetsinkomsten (t.ex. fackföreningsavgifter och kostnader för arbetsresor) kan inte dras av eftersom de beaktas i avdraget för sjöarbetsinkomst på tjänstens vägnar.
  • Det är viktigt för sjöarbetsinkomstavdraget att du i MinSkatt eller på blankett 16A Utredning av utlandsinkomster (förvärvsinkomst) sätter ett kryss i: Inkomsten är sjöarbetsinkomst som tjänats ombord på ett utländskt fartyg.

Din lön från utlandet kan vara skattefri i Finland

I den finska beskattningen kan den så kallade sexmånadersregeln bli tillämplig enligt vilken du inte behöver betala skatt i Finland på din lön från utlandet. Villkoret är att samtliga förutsättningar nedan uppfylls:

  • Att din utlandsvistelse på grund av arbete varar i minst 6 månader.
  • Att du inte under den här tiden vistas i Finland mer än 6 dagar i månaden i medeltal.
  • Att ett skatteavtal mellan Finland och arbetsstaten inte hindrar beskattningen av din lön i arbetsstaten.

Om du yrkar på att sexmånadersregeln tillämpas ska du specificera både arbetets längd och ankomst- och utresedagarna för vistelsen i Finland endera i MinSkatt eller på blankett 16A i punkt 3 Utlandsarbete på vilket du yrkar att sexmånadersregeln ska tillämpas.

Social trygghet

EU-lagstiftningen och övrig internationell lagstiftning som binder Finland påverkar ofta hur din sociala trygghet fastställs om du arbetar utomlands eller på ett fartyg som seglar under en annan stats flagga.

I regel omfattas en person som arbetar på ett utländskt fartyg av den sociala tryggheten i fartygets flaggstat. Då betalar du inte den försäkrades sjukförsäkringspremie (ca 2%) i Finland. Betalningen påförs dock om du från Pensionsskyddscentralen har fått intyget över utsända arbetstagare eller dispens och omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Beskattning av lön och fastställande av sjukförsäkringspremie i Finland

I tabellen kan du se hur lön som intjänats på ett utländskt fartyg i internationell trafik påverkar den finska beskattningen och påförandet av den försäkrades sjukförsäkringspremie (sf-premie) i Finland. Tabellen gäller endast i situationer där hemvisten för arbetsgivaren (plats för företagsledningen) befinner sig i flaggstaten för fartyget – exempelvis om personen arbetar på ett fartyg under Tysklands flagga och ett tyskt rederi betalar lönen.

Fartygets flaggstat och arbetsgivarens hemstat Sf-premie i Finland Behandling vid inkomstbeskattningen i Finland
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Grekland, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, USA, Österrike nej 6) avräkningsmetoden 1)
Liechtenstein7) nej 6) avräkningsmetoden 2)
Frankrike, Portugal, Spanien nej 6) undantagandemetoden 3)
Egypten ja 4) undantagandemetoden 3)
Nederländerna nej 6) beskattas i Finland 5)
Ryssland ja 4) beskattas i Finland 5)
Albanien, Arabemiraterna, Argentina, Azerbaidzhan, Australien, Barbados, Brasilien,  Bosnien-Hercegovina, Filippinerna, Indonesien, Indien, Israel, Japan, Kroatien, Makedonien, Malaysia, Marocko, Mexiko, Montenegro, Nya Zeeland, Pakistan, Republiken Korea, Kosovo, Singapore, Serbien, Sri Lanka, Sydafrika, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Turkiet, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam ja 4) avräkningsmetoden 1)
Stater som inte nämnts ovan ja 4) avräkningsmetoden 2)

Obs! Tabellen är riktgivande och enskilda fall ska kontrolleras i skatteavtalet.

1) Inkomsten beskattas i Finland men den i utlandet betalda skatten på samma inkomst dras av skatten i Finland.
2) Såsom i punkt 1) men endast den utländska statsskatten dras av i Finland.
3) Det påförs ingen inkomstskatt i Finland för inkomsten men inkomsten påverkar skatteprogressionen för övriga förvärvsinkomster.
4) Betalningsskyldigheten upphävs med Folkpensionsanstaltens intyg över att du inte omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland.
5) Enligt skatteavtalet är det endast Finland som har beskattningsrätt. Sexmånadersregeln är inte tillämplig.
6) Sjukförsäkringspremie påförs dock i Finland om arbetstagaren har ett av Pensionsskyddscentralen beviljat intyg över utsänd arbetstagare eller dispens.
7) Finland har inget skatteavtal med Liechtenstein (EES-stat).

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024