Ilmoita satovahinko-, kasvintuhooja- ja eläintautivakuutusten tukitiedot Verohallinnolle

Satovahinko-, maatalouden alkutuotannon kasvintuhooja- tai eläintautivakuutuksesta ei tarvitse maksaa vakuutusmaksuveroa, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Veron osuus on tällaisessa tapauksessa suoraa valtiontukea maatalouden harjoittajalle.

Tukeen on oikeutettu vakuutuksenottaja eli tuen saaja. Tuen saa vakuutusmaksun maksamisen yhteydessä, eikä sitä voi hakea erikseen. Vakuutuksenantaja tarkistaa vakuutuksen myöntämisen yhteydessä, että verovapauden edellytykset täyttyvät. Jotta korvauksen voi saada, kaikkien seuraavien edellytysten on täytyttävä:

 • vakuutus on satovahinkovakuutus, maatalouden alkutuotannon kasvuntuhoojavakuutus tai eläintautivakuutus
 • tuen saaja on pieni tai keskisuuri yritys (pk-yritys)
 • tuen saaja on maatalouden alkutuotannon harjoittaja (toimiala)
 • tuen saaja ei ole vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa
 • tuen saajaa ei koske Euroopan komission aiempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys.

Mitä tietoja vakuutuksenantajan tulee antaa Verohallinnolle?

Vakuutuksenantajan tulee joka vuosi ilmoittaa Verohallinnolle satovahinko-, maatalouden alkutuotannon kasvintuhooja- ja eläintautivakuutussopimuksista seuraavat tiedot:

 • vakuutuksenantajan nimi ja Y-tunnus (tunniste)
 • vakuutuksenottajan nimi ja Y-tunnus (tunniste) 
 • vakuutuksenottajan yritystyyppi
 • alue, jolle vakuutuksenottaja on sijoittautunut
 • vakuutuksenottajan toimiala
 • vakuutusmaksun määrä
 • vero, joka olisi ollut suoritettava, jos vakuutusmaksu olisi verollinen
 • vakuutuksen voimassaolon alku- ja loppupäivä. 

Vakuutuksenottajan yritystyyppi

Tukea on mahdollista saada vain, jos tuen saajana on pieni tai keskisuuri yritys. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yrityksiä, joiden palveluksessa on alle 250 työntekijää. Lisäksi yrityksen vuosiliikevaihto voi olla enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Jos nämä rajat ylittyvät, yritys ei ole oikeutettu tukeen.

Vakuutuksenottajan sijoittautumisalue

Ilmoita vakuutuksenottajan sijoittautumisalue Euroopan unionin alueluokitusjärjestelmän (NUTS) mukaisesti. Tietojen ilmoittamisessa käytetään seuraavia NUTS 2 -tason alueita:

 • Länsi-Suomi: FI19
 • Helsinki-Uusimaa: FI1B
 • Etelä-Suomi: FI1C
 • Pohjois- ja Itä-Suomi: FI1D
 • Ahvenanmaa: FI20

Vakuutuksenottajan toimiala

Käytä ilmoituksessa Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaisia maatalouden alkutuotannon toimialoja:

 • 011: Yksivuotisten kasvien viljely
 • 012: Monivuotisten kasvien viljely
 • 013: Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
 • 014: Kotieläintalous
 • 015: Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)

Vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevat maatalouden harjoittajat

Verovapaus ei koske vakuutusmaksua, jos maatalouden harjoittaja on vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Vakuutuksenottajan taloudellinen tila on selvitettävä, kun vakuutus myönnetään. Jos vakuutuksenottaja joutuu vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin vakuutuskauden aikana, siitä on ilmoitettava vakuutuksenantajalle. Tällöin vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutuksesta vakuutusmaksuvero.

Milloin ja miten vakuutuksenantaja ilmoittaa tiedot Verohallinnolle?

Vakuutuksenantajan pitää ilmoittaa kalenterivuoden aikana myönnettyjen vakuutusten tiedot Verohallinnolle kerran vuodessa. Ilmoitus täytyy antaa viimeistään 15. maaliskuuta kalenterivuotta seuraavana vuonna. Esimerkiksi vuotta 2019 koskevat tiedot on siis ilmoitettava viimeistään 15.3.2020.

Tietojen antamista varten ei ole lomaketta. Ilmoita tiedot sähköisessä muodossa, esim. Excel-taulukossa. Katso esimerkkitiedosto (Excel). Lähetä tiedot turvasähköpostin liitteenä Verohallintoon. Saat tarkemmat ohjeet osoitteesta vakuutusmaksuvero(a)vero.fi. Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat, ilmoita uudet tiedot Verohallintoon mahdollisimman pian.

Lisätietoja on ohjeessa Vakuutusmaksuverosta väliaikaisesti vapautetut satovahinko-, kasvintuhooja- ja eläintautivakuutukset.