Finanssialan toimijoiden määritelmiä verotuksessa

Finanssialan toimijoita ovat muun muassa tilinhoitajat, säilyttäjät, arvopaperivälittäjät, vakuutusyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset.

Finanssialan toimijoiden käsitettä käytetään verotuksessa eri tavalla eri yhteyksissä.

FATCA ja CRS/DAC2

FATCA- ja CRS/DAC2-sääntelyn yhteydessä Finanssialan toimijat määritellään omalla tavallaan.

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverotuksen näkökulmasta finanssialan toimijoita ovat pankki-, vakuutus- ja rahoitusalan toimijat, jotka liiketoiminnassaan tuottavat AVL 42 §:n mukaisia arvonlisäverottomia rahoituspalveluja.

Tällaisia rahoituspalveluja tuottavat myös muut kuin edellä mainitut finanssialan toimijat. Esimerkiksi vakuutusmaksuverosta saattavat olla vastuussa myös muut kuin vakuutusyhtiöt.

Ennakkoperintä

Ennakkoperinnän näkökulmasta finanssialan toimijoita ovat muun muassa ne, jotka tilinhoitajan roolissa perivät ennakonpidätystä ja lähdeveroa tulon maksajan puolesta sekä antavat vuosi-ilmoituksia maksamistaan tuotoista, esimerkiksi koroista, osingoista ja joistakin vakuutuskorvauksista. Näitä tietoja hyödynnetään sekä verotuksessa että kansainvälisessä tietojenvaihdossa.

Myös Verohallinnon säilyttäjärekisteriin rekisteröitynyt säilyttäjä katsotaan finanssialan toimijaksi. Rekisteröityneellä säilyttäjällä on raportointivelvollisuus tämän maksamista tai välittämistä osingoista tilanteissa, joissa maksaja on julkisesti noteerattu yhtiö ja osake, jonka perusteella osinko maksetaan, on hallintarekisteröity. Lue lisää rekisteröityneen säilyttäjän vastuista ja velvoitteista.

Finanssialan yhtiöillä on myös omaa liiketoimintaa ja näihin liittyviä velvoitteita, kuten pankkien maksamat ennakonpidätyksen sekä korkotulon lähdeveron alaiset tuotot. Finanssialan asiakokonaisuuteen kuuluu vahvasti myös erilaisten toimijoiden tarjoamat finanssituotteet ja -palvelut, ja niiden oikea käsittely ennakkoperinnän ja vuosi-ilmoittamisen näkökulmasta.