Uusien tilien huolellisuusmenettelyiden tarkistuslista

Uudella tilillä tarkoitetaan CRS/DAC2:ssa tiliä, joka on avattu 1.1.2016 tai sen jälkeen ja FATCA:ssa tiliä, joka on avattu 1.7.2014 tai sen jälkeen.

1. Itse annettu todistus

Finanssilaitoksen on uusien tilien osalta hankittava tilinavauksen yhteydessä luotettava itse annettu todistus.

Uusia tilejä ei saa olla auki ilman asiakkaalta saatua itse annettua todistusta.

Katso tarkemmin FATCA- ja CRS/DAC2 -syventävät ohjeet.

2. Itse annetun todistuksen luotettavuus

Finanssilaitos voi pitää tilin avaamisen yhteydessä saatua itse annettua todistusta luotettavana, jos mikään muu tieto ei ole ristiriidassa sen kanssa.

Finanssilaitoksen tulee tutkia kaikki sillä asiakkaasta oleva tieto mukaan lukien kaikki rahanpesun estämistä ja asiakkaan tuntemista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty dokumentaatio.

Itse annettua todistusta voidaan pitää luotettavana, jos finanssilaitos edellä mainittujen asiakastietojen tutkimisen jälkeen ei tiedä eikä sillä ole syytä tietää, että itse annettu todistus on virheellinen tai epäluotettava.

Mikäli itse annetulla todistuksella esiintyy ristiriitoja - esimerkiksi asiakas vakuuttaa, että Suomen lisäksi hänellä ei ole muita verotuksen asuinvaltioita, mutta samalla ilmoittaa ulkomaisen kotiosoitteen ts. asiakkaan ilmoittama verotuksen asuinvaltiotieto on ristiriidassa muiden tietojen kanssa - ei itse annettua todistusta voida pitää luotettavana.

Tällaisessa tilanteessa finanssilaitoksen tulee hankkia tilinavausmenettelyn aikana uusi luotettava itse annettu todistus tai muu luotettava selvitys ja tarvittava dokumentaatio, jolla voidaan varmistaa itse annetun todistuksen luotettavuus.

Mikäli asiakkaalta ei saada luotettavaa selvitystä ristiriitaisiin tietoihin liittyen, tiliä ei saa avata.

3. Olosuhteiden muutosten seuranta

Itse annetulla todistuksella tulee olla vaatimus siitä, että tilinhaltija ilmoittaa finanssilaitokselle sellaisista olosuhteiden muutoksistaan, jotka vaikuttavat tilinhaltijan verotuksen asuinvaltion määrittämiseen.

Finanssilaitoksella on oltava menettelyt, joilla se varmistaa, että raportointiin vaikuttavat olosuhteiden muutokset tunnistetaan.

Finanssilaitoksen havaitessa jonkin sellaisen olosuhteiden muutoksen, jolla voi olla vaikutusta itse annetun todistuksen luotettavuuteen, esimerkiksi tilinhaltijan osoite muuttuu toiseen valtioon, tulee tilinhaltijalta aina pyytää uusi itse annettu todistus tai muu luotettava selvitys alkuperäisen itse annetun todistuksen luotettavuudesta.

Jos tilinhaltijalta ei saada uutta luotettavaa itse annettua todistusta tai tarvittaessa luotettavaa asiakirjanäyttöä määräaikaan mennessä tulee finanssilaitoksen raportoida tilinhaltija kaikkiin niihin valtioihin, joihin asiakkaalla on tunnusmerkki.