Kuntapalautuksen tiedot on ilmoitettava oma-aloitteisesti Verohallinnolle

Kunnilla on laaja oikeus saada hankintoihin sisältyvä arvonlisävero takaisin vähennyksenä tai palautuksena.

Kunnalla tarkoitetaan myös kuntayhtymää ja Ahvenanmaan maakuntaa (AVL 8 §), joten niilläkin on oikeus palautukseen.

Lue lisää: Kuntien ja kuntayhtymien arvonlisäverotusohje

Tiedot ilmoitetaan OmaVerossa

Kunnan on ilmoitettava Verohallinnolle sekä palautuksena saatujen verojen yhteismäärä että palautuksena saatujen laskennallisten verojen yhteismäärä. Tiedot on ilmoitettava kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

Ilmoittamista varten ei ole erillistä lomaketta, vaan ilmoitus annetaan sähköisesti OmaVerossa. Tiedot voi ainoastaan erityisestä syystä antaa vapaamuotoisella asiakirjalla.

Tietojen ilmoittaminen ja korjaaminen on mahdollista 31.3. saakka. Tämän jälkeen OmaVeron kuntapalautusilmoitus sulkeutuu, eikä ilmoittaminen ole enää mahdollista. Tietoja käytetään Euroopan yhteisön omien varojen arvonlisäveropohjan laskentaan, ja tiedot raportoidaan valtiovarainministeriölle vuosittain. Raportoinnin jälkeen tietoja ei voi enää muuttaa. Sen vuoksi kuntien on ilmoitettava muutokset ja puuttuvat tiedot seuraavan vuoden ilmoituksessa.

Kuntapalautusilmoituksesta säädetään arvonlisäverolaissa. Jos kunta laiminlyö ilmoittamisen, seurauksena voi olla laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksusta säädetään oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetussa laissa.